Bil­klas­si­ker: Svan­te Es­ke­lin i Box har kört sin Land Ro­ver se­dan 1972.

Re­dan un­der det förs­ta till­verk­nings­å­ret 1948 kom tre Land Rov­rar till Fin­land. Un­der de föl­jan­de år­tion­de­na var mo­del­len en tro­tjä­na­re in­om fle­ra myn­dig­he­ter i lan­det. I dag till­bring­ar många av de le­gen­da­ris­ka bi­lar­na väl­för­tjän­ta pen­sio­närs­da­gar hos ol

Östnyland - - Fredag -

– Nog vet jag li­te me­ra om Land Rov­rar än en van­lig gård­fa­ri­hand­la­re, sä­ger Svan­te Es­ke­lin när jag ring­er upp för att bo­ka en in­ter­vju.

Väl fram­me på Es­ke­lins gårds­plan i Box vi­sar det sig att han san­ner­li­gen ta­la­de san­ning. De­taljkun­ska­pen om bi­lar­nas tek­nis­ka egen­ska­per, mått och histo­ria är im­po­ne­ran­de. Men så har han ju ock­så haft tid att lä­sa på. För Es­ke­lins in­tres­se för Land Rov­rar är näs­tan li­ka gam­malt som han själv.

– Min pap­pa job­ba­de på Sa­se­ka i Nord­sjö och en gång fick jag föl­ja med när de ha­de en utställning av oli­ka for­don och red­skap i sand­gro­par­na. Högst up­pe på en sand­hög stod en bil och en av grab­bar­na pe­ka­de på den och sa­de: ”Si­du vart dom har bac­kat Land Ro­vern”. Det är mitt förs­ta min­ne av ”Lan­dyn”, jag var en kläpp på 3–4 år. Då viss­te man än­nu in­te hur det skul­le spå­ra ur.

Un­der 1960-ta­let kör­de Es­ke­lins pap­pa en Land Ro­ver å tjäns­tens väg­nar men det dröj­de till 1972 in­nan Svan­te Es­ke­lin blev en Land Ro­ver-äga­re.

– Det var fak­tiskt i Borgå­bla­det som jag såg en an­nons om att Ges­ter­by FBK skul­le säl­ja sin Land Ro­ver. Jag bjöd 1 050 mark, för jag tänk­te att nå­gon kanske bju­der ton­nin. Och så fick jag den.

Ges­ter­by FBK var långt ifrån den en­da brand­kå­ren som äg­de en Land Ro­ver.

Sam­man­lagt le­ve­re­ra­des över hund­ra Land Rov­rar i brand­kårsmun­de­ring till Fin­land, nå­got som man en­ligt Es­ke­lin även på fa­bri­ken no­te­ra­de var en an­sen­lig mängd. Men den lil­la fyr­hjuls­driv­na bi­len ut­rus­tad med pump, slang och vat­ten­tank var som klippt och sku­ren att ta sig fram till brand­plat­ser på 1950- och 60-ta­lets vä­gar.

– På den ti­den ha­de Fin­land ock­så i all­män­het myc­ket han­del med brit­ter­na, sä­ger Es­ke­lin och tilläg­ger att bland an­nat kå­rer­na i Tol­kis och Hang­el­by fort­fa­ran­de har kvar sin Land Ro­ver.

Dess­utom finns fö­re det­ta Borgå lands­kom­muns och Borgå stads Land Rov­rar kvar i mu­sei­be­sik­tat skick i Åbo.

Sä­reg­na lös­ning­ar

Bi­len som Es­ke­lin köp­te 1972 står fort­fa­ran­de i hans ga­rage, mörk­grön och blän­kan­de.

– Folk bru­kar frå­ga om den är ny­må­lad och -vax­ad. Men den är fak­tiskt må­lad 1985, någ­ra år in­nan den blev mu­sei­be­sik­tad, och jag tror att svå­gern vax­a­de den 1992. Men då den hål­lits bor­ta från väg­sal­tet så har ytan hål­lit sig bra.

Es­ke­lins Land Ro­ver hör till de förs­ta Se­rie I bi­lar­na som pro­du­ce­ra­des mel­lan 1948 och 1958, hans ex­em­plar fär­dig­ställ­des i ja­nu­a­ri 1950. Land Ro­vern är även i all­män­het fylld av in­tres­san­ta lös­ning­ar men det ti­di­ga till­verk­nings­da­tu­met gör att de här är fler än van­ligt.

Till ex­em­pel är stål­kas­tar­na, som lär ska här­stam­ma från Nuf­fi­elds trak­to­rer, mon­te­ra­de bakom ky­lar­gil­len.

– Den här ver­sio­nen kal­las ”full grill” men 1950 fick gril­len for­men av ett upp- och ner­vänt T för att ge plats för lam­por­na som fort­fa­ran­de fanns fram­för ky­la­ren. Men jen­kar­na tyck­te in­te om att lam­por­na var så nä­ra mit­ten så 1969 flyt­ta­des de ut till skär­mar­na.

Ge­men­samt för Land Rov­rar­na i Se­rie I, II och III, som till­ver­ka­des mel­lan 1948 och 1985, är att så gott som al­la plåt­de­lar för­u­tom brand­plå­ten är till­ver­ka­de i alu­mi­ni­um. Ef­tersom alu­mi­ni­um in­te kan for­mas på sam­ma sätt som stål gav ma­te­ri­al­va­let ock­så bi­len sin sä­reg­na form: ra­ka ytor var vad som gäll­de.

– Tack va­re flyg­till­verk­ning­en fanns det mäng­der av alu­mi­ni­um i Eng­land ef­ter and­ra världs­kri­get. Land Ro­vern var ju ock­så tänkt som en nöd­lös­ning för bil­till­ver­ka­ren Ro­ver, för att hål­la i gång fö­re­ta­get tills för­sälj­ning­en av per­son­bi­lar åter­häm­ta­de sig. Men Land Ro­vern blev en stor­säl­ja­re, ett år ef­ter att till­verk­ning­en bör­ja­de sål­des två Land Rov­rar för var­je Ro­ver per­son­bil.

Es­ke­lin öpp­nar mo­tor­hu­ven för att fö­re­vi­sa ma­skin­rum­met. Här hit­tar man en halv­topps­mo­tor på 1,6 li­ter som ploc­ka­des di­rekt från per­son­bi­len Ro­ver P3. Nå­got otip­pat finns här ock­så en elekt­risk ben­sin­pump. I and­ra bi­lar var me­ka­nis­ka

Fo­to: oskar skog­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.