Fun­kishus kan hind­ra byg­ge på Te­boil­tomt

Östnyland - - News - To­ra MaTT­hEiszEn

Teboil ut­re­der vad som ska gö­ras med ben­sin­mackstom­ten vid Man­ner­heim­ga­tan. En­ligt di­rek­tör Hen­rik Tu­u­los un­der­söks kost­na­der­na för en sa­ne­ring av hu­set, en möj­lig­het är ock­så att säl­ja. Ny­byg­ge är in­te ak­tu­ellt just nu.

In­om en snar fram­tid av­görs den ak­tu­el­la tom­tens öde. Verk­sam­he­ten in­ne i lokalerna har re­dan av­slu­tats, nu fun­ge­rar plat­sen som kall­sta­tion.

Hen­rik Tu­u­los, som ba­sar för ser­vicesta­tions­och au­to­mat­af­färs­verk­sam­he­ten in­om Teboil, sä­ger att fle­ra be­slut­sal­ter­na­tiv i det­ta ske­de finns. Bo­la­get har kon­tak­tats bå­de av po­ten­ti­el­la hy­res­gäs­ter och kö­pa­re.

Ut­gångs­lä­get är att själ­va bygg­na­den en­ligt gäl­lan­de stads­plan får ri­vas och rätt myc­ket bygg­rätt finns för tom­ten. Stads­pla­nen fast­ställ­des 1982 och en­ligt den får här byg­gas ett fyravå­nings­hus, i lik­het med hög­hu­set på tom­tens väst­ra si­da. Den gam­la ben­sin­sta­tio­nen som ri­tats av J. Bran­der är från 1938 och har all­tid va­rit ben­sin­sta­tion.

Plan­läg­ga­ren Pek­ka Mikko­la på­pe­kar än­då att om man nu pla­ne­rar ri­va den gam­la fun­kis­bygg­na­den så lyc­kas det in­te di­rekt, trots av­sak­nad av skydds­be­stäm­mel­se.

– I ett så­dant fall mås­te sta­den ab­so­lut i sam­ar­be­te med bland an­nat mu­sei­myn­dig­he­ter­na över­vä­ga vad som ska gö­ras.

En bit histo­ria

Mikko­la för­kla­rar att ba­ra det är unikt att man på sam­ma cen­tra­la plats i sam­ma hus id­kat ben­sin­för­sälj­nings­verk­sam­het så här länge.

– Hu­set är vär­de­fullt på sitt sätt, det ut­gör en bit in­dust­ri­ell histo­ria, där­för mås­te en bred dis­kus­sion om dess fram­tid nog star­tas, an­ser han.

En li­te när­ma­re gransk­ning av plat­sen vi­sar att den i ett ske­de, det vill sä­ga 2010, var ett al­ter­na­tiv för bussta­tio­nen. Bus­sar­nas fram­ti­da lä­ge i cent­rum dis­ku­te­ra­des och ga­tu­av­del­ning­en gjor­de upp en ut­veck­lings­plan med fle­ra tänk­ba­ra al­ter­na­tiv. Nä­se­om­rå­det var ett av dem, cent­ra­lid­rotts­pla­nen ett an­nat, Ös­ter­malm (Mikro­kul­mas söd­ra park­om­rå­de) ett tred­je, Kungspor­ten ett fjär­de och Te­boils tomt ut­red­des ock­så vid si­dan av någ­ra plat­ser till.

Te­boil­tom­ten an­sågs än­då va­ra för be­svär­lig med tan­ke på tra­fi­ken.

Ett år se­na­re be­vil­ja­des Finn­li­mi­ted en pla­ne­rings­re­ser­ve­ring för Brunns­ga­tan 36, då ha­de man för av­sikt att byg­ga en un­der­jor­disk par­ke­ring. Sam­ti­digt var sta­den re­do att ju­ste­ra stads­pla­nen för den­na tomt och Te­boils tomt in­till. Re­ser­ve­ring­en var på två år och för­läng­des. Par­ke­ring­en bygg­des än­då in­te.

Pek­ka Mikko­la be­rät­tar att man i nå­got ske­de ock­så dis­ku­te­ra­de en un­der­jor­disk för­bin­del­se mel­lan Te­boils tomt och den så kal­la­de Elan­to­tom­ten.

Han fram­hål­ler att sta­den ser väl­digt po­si­tivt på att den ak­tu­el­la tom­ten vid Man­ner­heim­ga­tan ut­veck­las och han vän­tar med spän­ning på vad Teboil be­slu­tar om sa­ken.

”Vi vill ut­veck­la och be­va­ra”

ÖN har lyc­kats nå en se­ri­ös och po­ten­ti­ell kö­pa­re som än­då i det­ta ske­de vill va­ra ano­nym.

– Vår tan­ke är ab­so­lut att be­va­ra det gam­la hu­set och sa­ne­ra det för att se­dan sö­ka en ny fö­re­ta­ga­re som dri­ver själ­va verk­sam­he­ten. Går det att hål­la kvar bräns­le­för­sälj­ning­en är det bra.

Den per­son ÖN ta­lat med tyc­ker att det är synd att det in­te läng­re finns snabb­ser­vice mitt i cent­rum av Borgå, en plats dit man kan fö­ra sin bil för mind­re re­pa­ra­tio­ner och an­nat. Blir det ett köp sat­sar man att få till­ba­ka den här verk­sam­he­ten.

– Ex­em­pel­vis ett kafé på plat­sen är ock­så önsk­värt.

Hen­rik Tu­u­los är med­ve­ten om att stä­der­na i Fin­land över­lag strä­var ef­ter att få bort au­to­mat­för­sälj­ning av bräns­le från stads­kär­nor­na. Ti­di­ga­re för­de Borgå en dy­lik dis­kus­sion även med Teboil och sta­den för­sök­te hit­ta en bra ny plats, ut­an re­sul­tat.

På frå­gan hur vik­tigt det är med en ser­vice­punkt i Borgå cent­rum jäm­fört med ex­em­pel­vis väst­ra åstran­den, där Teboil in­te finns, sva­rar Tu­u­los att cent­rum nog kom­mer först.

– Det är först om vi läm­nar Man­ner­heim­ga­tan som vi över­vä­ger ett al­ter­na­tivt stäl­le.

Bo­la­get med­da­ler att man nu väl­digt no­ga och ut­an bråds­ka över­vä­ger fram­ti­den.

FO­TO:KrisTOF­Fer Åberg

TEBOIL SANERAR, RI­VER EL­LER SÄL­JER? Den gam­la ben­sin­mac­kens fram­tid lig­ger nu i väg­skå­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.