Förs­ta pumptrack­ba­nan finns i Vår­ber­ga

I dag, tis­dag, är det in­vig­ning av när­mo­tions­plat­sen i kors­ning­en av Lax­vä­gen och Vilt­vä­gen i Vår­ber­ga. Man kan till ex­em­pel tes­ta pumptrack­ba­nan och ska­te­om­rå­det i takt med mu­sik.

Östnyland - - Ön - TO­RA MATT­hEISzEN

Till­ställ­ning­en ord­nas mel­lan kloc­kan 15 och 18, till­tugg ser­ve­ras ock­så. Borgå stads ung­doms- och id­rotts­tjäns­ter an­sva­rar för pro­gram­met och även and­ra är Vår­ber­ga­bor väl­kom­nas.

Borgås förs­ta Pumptrack­ba­na är lämp­lig för cyklar, rullskrid­skor samt rull- och trickscoot­rar. Den läm­par sig bra för ny­bör­ja­re, men är ock­så per­fekt för dem som re­dan har er­fa­ren­het av sport­gre­nen. Ba­nan be­står av mo­du­ler, har kom­po­sit­be­lägg­ning och är 76 me­ter lång. In­re och ytt­re si­dan av ba­nan har be­lagts med konst­gräs­mat­ta. Det as­fal­te­ra­de ska­te­om­rå­det är på 1 500 kvadrat­me­ter och ut­rust­ning­en är mångsidig. Be­lys­ning­en i he­la om­rå­det har för­ny­ats.

– Pro­jek­tet har haft en bud­get på cir­ka 112 000 eu­ro och fick ock­så stats­bi­drag, sä­ger Per Hög­ström, som är chef för id­rotts­tjäns­ter­na.

Id­rotts­tjäns­ter­na och kom­mun­tek­ni­ken har till­sam­mans pla­ne­rat nä­rid­rotts­plat­sen.

Fö­re vå­ren ska id­rotts­plat­ser­na i Vår­ber­ga och Hum­la än­nu kom­plet­te­ras med en ut­om­husid­rotts­plats och en ny fri­lufts­led. Id­rotts­plat­sen byggs i när­he­ten av Hum­la fri­lufts­led. Den här plat­sen läm­par sig spe­ci­ellt för ex­em­pel­vis cross­fit och parkour. Cir­ka 40 per­so­ner kan sam­ti­digt trä­na på plat­sen.

Den nya fri­lufts­le­den för­e­nar Hum­la­le­den med den fri­lufts­le­den som går från Vår­ber­ga bild­ningscen­ter och blir cir­ka en halv kilo­me­ter lång. In­till byggs dess­utom ett flis­be­lagt un­der­lag för skid­spår och mo­tions­le­den får belys­ning. Även sten­mjöls­be­lägg­ning­en på Hum­la fri­lufts­led ska för­bätt­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.