Ho­tell­ma­ka­re får kung­ligt be­mö­tan­de

Val­ti­mo­hu­sets nya ho­tell­fö­re­ta­ga­re hål­ler tum­mar­na för att ing­en över­kla­gar pro­jek­tet. Besvärs­ti­den går ut den 23 ok­to­ber. Hit­tills har re­ak­tio­ner­na bland orts­bor­na va­rit över­väl­di­ga­de och be­mö­tan­det är minst li­ka po­si­tivt då Art­tu Hir­vo­nen och Jo­a­kim See

Östnyland - - Ön - To­ra MaTT­heISzen 040 5473 517 to­ra.matt­heiszen@ksf­me­dia.fi

Ai­ri Kal­li­os tra­di­tio­nel­la morgon­träf­far bru­kar loc­ka myc­ket folk men den här gång­en är in­tres­set ex­tra stort ef­tersom de nya ho­tell­pla­ner­na in­tres­se­rar he­la byg­den. Det är fre­dag mor­gon och kloc­kan när­mar sig halv nio, då till­ställ­ning­en ”Upp­da­te­ra din mor­gon” ska star­ta.

Kal­lio in­le­der med ak­tu­el­la frå­gor för Gam­la stan över­lag och på­pe­kar att myc­ket av det man dis­ku­te­rat på mö­te­na hit­tills lett till kon­kre­ta åt­gär­der.

– Ex­em­pel­vis fö­re­ta­gens öp­pet­håll­nings­ti­der hit­tas nu på web­ben. Skym­nings­be­lys­ning­en är ock­så på plats och folk är för­tjus­ta. Bir­git­ta Pal­mqvist har lo­var ord­na en gui­dad tur i Gam­la stan för sta­dens le­dan­de tjäns­te­män, en så­dan be­hövs ef­tersom nytt folk har an­ställts. Och så vi­da­re.

Hon ut­tryc­ker ock­så sin för­hopp­ning om att sta­den änt­li­gen ska se till att det finns till­räck­ligt med all­män­na to­a­let­ter på om­rå­det. Det här te­mat har dis­ku­te­rats på ota­li­ga mor­gon­mö­ten.

– Helsing­fors byg­ger näs­ta år tio nya to­a­let­ter, det har Jan Va­paavu­o­ri lo­vat. Var­för är frå­gan så käns­lig i Borgå?

Hon fram­hål­ler att ba­ja­ma­jor in­te är da­gens me­lo­di, tu­ris­ter­na vill ha rik­ti­ga to­a­let­ter.

– I dag står fö­re­ta­gar­na till tjänst för den här ser­vicen, så får det in­te va­ra.

Art­tu Hir­vo­nen och Jo­a­kim See­berg gör nu säll­skap och wc-frå­gan be­rör del­vis ock­så dem. Sta­dens all­män­na to­a­let­ter finns ju mitt i Valtimohuset och då bygg­na­den blir ho­tell ska de bort.

– Ho­tel­let har för­stås eg­na to­a­let­ter, men de all­män­na ska flyt­tas, sä­ger Hir­vo­nen som för­kla­rar att sta­den mås­te ta ställ­ning till sa­ken.

Pro­jekt som ta­git tid

Hir­vo­nen och See­berg har fått sitt mor­gonkaf­fe och det är dags för pre­sen­ta­tion. De sä­ger att tan­ken om ett ho­tell i Valtimohuset föd­des re­dan för två år se­dan och det var då de kon­tak­ta­de sta­den.

– Vi är barn­domsvän­ner och har väl­digt länge fun­de­rat på ge­men­sam­ma pro­jekt. Själv har jag vux­it upp i en kul­tur­hi­sto­risk mil­jö och upp­levt tu­ris­m­bran­schen på nä­ra håll, för­kla­rar Art­tu Hir­vo­nen vars för­äld­rar dri­ver Ru­dom gård i Lapp­träsk.

Han sä­ger att till går­den kom­mer man som gäst och det är li­te av den här käns­lan tu­rist­be­sö­kar­na ock­så ska ha då de be­sö­ker Valtimohuset.

Art­tus bror Erk­ka Hir­vo­nen som kom­mer att le­da ho­tel­let bor tills­vi­da­re i Du­bai.

– Erk­ka har lång er­fa­ren­het av att job­ba i in­ter­na­tio­nel­la topp­team in­om ho­tell­bran­schen. Då ti­den är mo­gen flyt­tar han till Borgå.

Jo­a­kim See­berg blev resto­nom år 2000 och job­ba­de in­om ho­tell­bran­schen i USA i sex års tid. Fa­mil­jen åter­vän­de till Fin­land för att de två dött­rar­na skul­le få gå i sko­la här och pap­pa Jo­a­kim bör­ja­de job­ba vid Hai­ko gård.

– Ef­ter det hit­ta­de jag mig i fi­nans­bran­schen och blev små­ning­om de­lä­ga­re i ett mäk­lar­hus, där jag nu job­bar.

Släkt­histo­ria

För ho­nom är Valtimohuset spe­ci­ellt in­tres­sant ef­tersom far­mo­dern bott här.

– Hen­nes pap­pas ad­vo­kat­by­rå fanns ock­så i bygg­na­den. Far­mor har bland an­nat be­rät­tat om hur hon blic­ka­de ut från fönst­ret och följ­de med li­vet på Krä­ma­re­tor­get, där det fanns en ben­sin­sta­tion. Man­ner­heim­ga­tans bro ex­i­ste­ra­de ju in­te och folk rod­des över ån.

Art­tu Hir­vo­nen fram­hål­ler att då tri­on sök­te in­ve­ste­ra­re vän­de man sig till per­so­ner som brin­ner för den här sor­tens ut­veck­lings­pro­jekt och dess­utom är lo­ka­la.

– De ska ock­så ha nå­got att ge. Vi lyc­ka­des på en kort tid sam­la fram­gångs­ri­ka fö­re­ta­ga­re, vil­ket vi är väl­digt gla­da för.

Till tea­met hör som be­kant nu ock­så Ro­ni Col­lin, To­ni Ok­sa­nen, Si­mo Sei­sto­la och Mat­ti-Pek­ka Sä­vel­ko­ski. Den sist­nämn­da bor i Es­bo.

Vad Borgå kom­mer att få är ett hög­klas­sigt bou­ti­que­ho­tell som för­knip­pas med hu­sets och om­rå­dets histo­ria. Ägar­na sat­sar hårt på sam­ar­be­te.

– Ho­tel­let kom­mer ex­em­pel­vis in­te att ha en egen mat­re­stau­rang ef­tersom sta­den re­dan har ett hög­klas­sigt krog­ut­bud, för­kla­rar Hir­vo­nen.

Fin­lands bäs­ta fru­kost ska gäs­ter­na vis­ser­li­gen kun­na äta på ho­tel­let och en bar hör ock­så till.

– Vi hop­pas kun­na ut­veck­la bot­ten­vå­ning­en till ett slags var­dags­rum, som kan ut­nytt­jas på oli­ka sätt. Vi har re­dan tan­kar på att lo­ka­la konst­nä­rer ska kun­na ha ut­ställ­ning­ar här.

I he­la värl­den

Mark­nads­fö­ring­en sker in­ter­na­tio­nellt och av­sik­ten är att till­sam­mans med and­ra lo­ka­la fö­re­ta­ga­re ska­pa oli­ka ser­vice­pa­ket som får tu­ris­ter­na att stan­na läng­re på or­ten än ba­ra en natt.

Om inga be­svär läm­nas in räk­nar man med att pla­ne­ring­en från och med i höst tar cir­ka ett halv­år och ho­tel­let står klart om nå­got år.

De hy­res­gäs­ter som i dag finns i hu­set får stan­na kvar un­der pla­ne­rings­ti­den. Ock­så sta­dens id­rotts­by­rå

ver­kar i bygg­na­den och lo­ka­li­tets­di­rek­tör Bör­je Bo­st­röm sä­ger att den mås­te få nya lo­ka­ler.

– Vi har in­te hun­nit se på den här frå­gan än­nu, men den blir nog löst.

Vart de all­män­na to­a­let­ter­na ska ta vägen är ock­så en frå­ga som mås­te få svar re­la­tivt snabbt.

FO­TO: KRISTOF­FER ÅBERG

VÄL­KOM­MET BE­SÖK. Ai­ri Kal­lio var glad för att Art­tu Hir­vo­nen och Jo­a­kim See­berg ha­de tid för ett be­sök på fre­dags­mor­go­nen.

FO­TO: KRISTOF­FER ÅBERG

STORT IN­TRES­SE. Många stads­bor vil­le lyss­na på vad de nya ho­tell­fö­re­ta­gar­na har att be­rät­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.