Hu­gad kö­pa­re vill ha Kvar­nud­den

Svens­ka Folk­sko­lans vän­ner (SFV) har hit­tat en po­ten­ti­ell kö­pa­re till lä­ger­går­den Kvar­nud­den i Lo­vi­sa.

Östnyland - - Ön - Ma­RIa GESTRIn-HaGnER

Svens­ka Folk­sko­lans vän­ner har i fle­ra års tid för­sökt säl­ja lä­ger­går­den Kvar­nud­den vid Per­nå­vi­ken i Lo­vi­sa, men lä­ger­går­den har hit­tills in­te gått åt. Fram till 2013 ord­na­des som­mar­lä­ger för barn i lä­ger­går­den och se­dan dess har fas­tig­he­ten va­rit ut­hyrd.

Nu har SFV hit­tat en po­ten­ti­ell kö­pa­re, men ord­fö­ran­de Wi­van Ny­gård-Fa­ge­rudd, vill än­nu in­te yp­pa nå­got om kö­pa­ren och är för­te­gen om prislap­pen på Kvar­nud­den. 2016 be­gär­de SFV 975 000 eu­ro för stäl­let som om­fat­tar sex oli­ka bygg­na­der – hu­vud­går­den, strand­ba­stu, två över­natt­nings­stu­gor och en eko­no­mi­bygg­nad. Dess­utom in­går eget vat­ten­om­rå­de och en egen ö.

År 2003 fick SFV Kvar­nud­den i gå­va av Helsing­fors folk­sko­lors lä­ra­re och lä­ra­rin­ne­för­e­ning som då upp­lös­tes. En­ligt do­na­tions­bre­vet skul­le SFV upp­rätt­hål­la som­mar­ko­lo­ni­verk­sam­he­ten för låg­sta­di­e­e­le­ver i mind­re be­med­la­de fa­mil­jer från Helsing­fors på Kvar­nud­den fram till år 2006 och fram­ö­ver om det fanns för­ut­sätt­ning­ar.

För fy­ra år se­dan gick SFV ut med att de för­ut­sätt­ning­ar­na in­te läng­re fanns, och mo­ti­ve­ra­de det med att som­mar­ko­lo­ni­verk­sam­he­ten band peng­ar som kun­de an­vän­das bätt­re.

SFV sam­la­des i går till för­e­nings­mö­te för att for­mellt ge grönt ljus åt för­sälj­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.