Star­ka ku­lö­rer mö­ter fan­ta­si

För ett par år se­dan läm­na­de konst­nä­ren Kia Bru­un Ös­ter­bot­ten och flyt­ta­de till Borgå. Nu ställer hon för förs­ta gång­en ut i sin nya hemstad.

Östnyland - - Ön - PET­Ra LInd 020 756 9637 pet­ra.lind@ksf­me­dia.fi

En ex­plo­sion av fär­ger har in­va­de­rat bot­ten­vå­ning­en på Kul­tur­hu­set Grand. Det är frå­ga om konst­nä­ren Kia Bru­uns ex­pres­si­va vi­sio­ner som un­der ok­to­ber må­nad finns till på­se­en­de i au­lan.

För Bru­un är ste­get kort till pa­let­ten vil­ket ock­så märks i ut­ställ­nings­hel­he­ten som går un­der nam­net Vi­sio­ner . Orädd tar hon för sig av star­ka ny­an­ser och med snab­ba pen­sel­drag lå­ter hon fan­ta­sin flö­da på tavel­du­ken.

In­spi­ra­tio­nen till si­na tav­lor häm­tar hon främst i na­tu­ren: Bru­un må­lar klip­por, ha­vet och sko­gens väx­ter och djur, of­ta med ex­pres­sio­nis­tens lek­fullt för­vräng­da for­mer. Kia Bru­uns pap­pa var en­to­mo­log, och där fin­ner man grun­den för hen­nes fai­bles­se för fjä­ri­lar och and­ra in­sek­ter.

Be­ving­a­de kryp, bå­de re­a­lis­tis­ka och kor­sa­de med fan­ta­si­mo­tiv, fö­re­kom­mer i fle­ra av hen­nes mål­ning­ar. Så är det in­te hel­ler vik­tigt för Bru­un att slut­re­sul­ta­tet ska stäm­ma över­ens med verk­lig­he­ten, ut­an här lö­per fan­ta­sin och fär­ger­na hand i hand. Mål­ning­ar­na be­led­sa­gas av små dik­ter på svens­ka och fins­ka, och spe­ci­ellt de na­tur­ly­ris­ka ra­der­na ger mål­ning­ar­na en sublim till­läggs­di­men­sion.

Ut­ställ­ning­en Vi­sio­ner på Kul­tur­hu­set Grand pågår till och med den 31 ok­to­ber.

FO­TO: KRISTOF­FER ÅBERG

EXPRESSIVT. Kia Bru­un är ak­tu­ell med ut­ställ­ning­en Vi­sio­ner på Grand – hen­nes förs­ta som Borgå­bo. Ti­di­ga­re har hon ställt ut på Hör­bergs­går­den i Pel­linge, det var 1986.

FO­TO: KRISTOF­FER ÅBERG

KRÅKKLÖVER. Na­tu­ren fun­ge­rar som in­spi­ra­tions­käl­la för Kia Bru­un. Hon må­lar med star­ka fär­ger och fly­hän­ta pen­sel­drag, med fan­ta­sin som stän­dig föl­je­sla­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.