ljus i mörk­ret pig­gar upp

Vår ar­ti­kel om Borgå stads vin­ter­be­lys­ning, som tän­des i bör­jan av ok­to­ber, fick lä­sar­na att ta till pen­nan. På Fa­ce­book ställ­de vi frå­gan om du tyc­ker att det är trev­ligt med ljus i höst­mörk­ret el­ler bor­de man vän­ta till när­ma­re jul, och över fem­tio pers

Östnyland - - News -

Maj He­den­stam: Bol­lar­na är så fi­na. Kan nog ly­sa re­dan. Hop­pas ba­ra att in­te guld­mat­tor­na kom­mer. Dom för­stör allt, och de fi­na bol­lar­nas sken för­svin­ner.

Tat­ti Pac­ka­lén: Upp­skat­tar allt ljus i des­sa mör­ka ti­der. Det må nu va­ra re­nar, bol­lar el­ler någon­ting an­nat. Me­ra ljus till fol­ket, så blir vi al­la li­te gla­da­re!

An­na Hen­ning: Fint att ni tog upp frå­gan! Jag var så glad över den nya be­lys­ning­en ifjol och nu har­mar det så att den tänds i ok­to­ber! Jo, det är mörkt på kväl­lar­na, men ute­be­lys­ning­en hör ihop med jul och jul­stäm­ning. Den kun­de tän­das när det när­mar sig lil­lajul. Ti­di­gast i mit­ten av no­vem­ber, tyc­ker jag. Gäl­ler all­de­les spe­ci­ellt re­nar­na.

Char­lot­ta An­dersin Fd Gäd­da: Tyc­ker re­nar­na hör till ju­len så för ti­digt! Bol­lar­na in­ne i stan är väl helt ok. Dess­utom är ju hös­ten som vack­rast nu med al­la si­na fi­na fär­ger så de kun­de väl ha vän­tat till bör­jan av no­vem­ber istäl­let med ”vin­ter belys­ning”.

Håkan Djup­sjö­bac­ka: Det är skill­nad på ljus och jul­be­lys­ta de­ko­ra­tio­ner. Jag per­son­li­gen upp­skat­tar Borgå stads ljusde­ko­ra­tio­ner i en mörk tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.