Tjäns­ter för barn och fa­mil­jer sam­las på Konst­fa­briks­ga­tan

Östnyland - - News - OskAr skOg­berg oskar.skog­berg@ksf­me­dia.fi

På fre­da­gen gick flytt­las­set från WSOY-hu­set och i dag öpp­nar fa­mil­je­råd­giv­ning­en i Borgå stads lo­ka­ler vid Konst­fa­briks­ga­tan 4C. Flyt­ten är en del i pro­ces­sen att ska­pa ett nytt fa­mil­je­cen­ter som er­bju­der tjäns­ter för barn­fa­mil­jer på ett och sam­ma stäl­le. Vid års­skif­tet ska allt va­ra klart.

– Här på tred­je vå­ning­en i än­dan av kor­ri­do­ren kom­mer fa­mil­je­råd­giv­ning­en att ha si­na lo­ka­ler, sä­ger Kristi­na Hu­o­pa­lai­nen och sti­ger in i ett av rum­men med hörn­föns­ter som vet­ter ut mot Konst­fa­briks­ga­tan och Alex­an­ders­bå­gen.

Hen­nes he­la ti­tel ly­der ställ­fö­re­trä­dan­de ser­vice­chef in­om tjäns­ter­na för ti­digt stöd vid Borgå stads barn- och fa­mil­jetjänster och i jäm­fö­rel­se med den fram­står Net­ta Berglöf-Ha­ve­ri­nens yr­kes­be­teck­ning som kort och slag­kraf­tig: hon är psy­ko­log och team­le­da­re på fa­mil­je­råd­giv­nings­by­rån.

För­u­tom per­si­en­ner­na i fönst­ret är rum­met än­nu helt tomt men me­dan vi pra­tar får Berglöf-Ha­ve­ri­nen ett sam­tal om att flytt­bi­len är på väg från WSOY-hu­set där fa­mil­je­råd­giv­ning­en fun­nits un­der by­råns he­la tio år långa ex­istens.

– Jag hop­pas att lokalerna ska bli helt un­der­ba­ra när allt är på plats, sä­ger Hu­o­pa­lai­nen.

För att nya Borgå fa­mil­je­cent­rum ska få plats i lokalerna har i sin tur in­vandrar­tjäns­ter­na re­dan flyt­tat till WSOY-hu­set och vux­enso­ci­al­ar­be­tet flyt­tar i bör­jan av no­vem­ber.

Sam­ar­be­te på ny ni­vå

Vi går in i ett av mö­tes­rum­men och sät­ter oss vid det run­da bor­det. Vi ska ta­la om huruda­na tjäns­ter fa­mil­je­råd­giv­nings­by­rån er­bju­der och om hur den kom­mer att sit­ta in i hel­he­ten på det nya fa­mil­je­cent­ret.

Berglöf-Ha­ve­ri­nen sä­ger att de fles­ta fa­mil­jer tar kon­takt med by­rån på eget ini­ti­a­tiv men ibland styrs de till fa­mil­je­råd­giv­ning­en via dag­hem, sko­lor el­ler and­ra tjäns­ter såsom so­ci­al­ar­be­te för barn­fa­mil­jer, de fa­mil­je­rätts­li­ga tjäns­ter­na i Öst­ra Ny­land el­ler barn­skyd­det.

– I Borgå fa­mil­je­cent­rum kom­mer al­la de här tjäns­ter­na att fin­nas un­der sam­ma tak vil­ket ger möj­lig­he­ter till dju­pa­re och helt nya for­mer av sam­ar­be­te. Re­dan nu tyc­ker jag att kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lan de oli­ka tjäns­ter­na på so­ci­al­si­dan fun­ge­rar bra, obe­ro­en­de av vart man ring­er så får man råd om vart man ska vän­da sig. Men jag hop­pas det blir än­nu bätt­re nu, sä­ger Berglöf-Ha­ve­ri­nen.

– Borgå fa­mil­je­cent­rum ger nya möj­lig­he­ter för mul­ti­pro­fes­sio­nellt ar­be­te. När en fa­milj kom­mer hit kan de med en gång få ta­la med per­so­nal från de oli­ka tjäns­ter­na de kan ha nyt­ta av och be­hö­ver in­te gå ige­nom sin be­rät­tel­se många gång­er, sä­ger Hu­o­pa­lai­nen.

In­te all­tid bra med si­su

I vil­ka ären­de är det då som fa­mil­jer kon­tak­tar råd­giv­nings­by­rån? Berglöf-Ha­ve­ri­nen sä­ger att frå­gor­na är väl­digt va­ri­e­ran­de.

– För­äld­rar kan va­ra oro­li­ga över de­ras barns upp­fost­ran och ut­veck­ling, barn kan ha svå­rig­he­ter hem­ma el­ler i sko­lan el­ler så kan för­äld­rar­na va­ra oro­li­ga över väx­el­ver­kan in­om fa­mil­jen. Det kan ock­så hand­la om kri­ser in­om fa­mil­jen, den van­li­gas­te for­men av kri­ser bru­kar hand­la om skils­mäs­sor.

– I skils­mäs­so­fall kan det bli ak­tu­ellt att ta med de fa­mil­je­rätts­li­ga tjäns­ter­na när det hand­lar om vård­nad, bo­en­de och un­der­håll. Om en kli­ent på fa­mil­je­råd­giv­ning­en har be­hov av de här tjäns­ter­na kan de få in­for­ma­tion om till ex­em­pel Wal­kIn-ti­der­na som de fa­mil­je­rätts­li­ga tjäns­ter­na er­bju­der. I många stä­der är kö­er­na långa men bland an­nat med hjälp av kon­cep­tet med Wal­kIn-ti­der, dit man kan gå ut­an tids-

be­ställ­ning, är si­tu­a­tio­nen myc­ket bätt­re i Borgå, sä­ger Ho­pa­lai­nen.

Det finns många sätt att ta kon­takt med Borgå stads barn- och fa­mil­jetjänster (se fak­taru­ta) och bå­de Hu­o­pa­lai­nen och Berglöf-Ha­ve­ri­nen re­kom­men­de­rar fa­mil­jer­na att gö­ra det i tid, in­nan pro­ble­men even­tu­ellt es­ka­le­rar.

– Jag skul­le sä­ga att ma­jo­ri­te­ten av dem som kon­tak­tar oss gör det i ett ti­digt ske­de. De kol­lar på nä­tet vil­ka tjäns­ter som er­bjuds och så tar de kon­takt. Men det finns ock­så så­da­na fa­mil­jer som käm­par på och tar kon­takt med oss först då de in­te ser and­ra ut­vä­gar. Jag är själv en vän av finsk si­su men i så­da­na här fall är det of­tast bätt­re att sö­ka hjälp i tid.

Berglöf-Ha­ve­ri­nen hop­pas att fa­mil­jer­na ska upp­le­va att trös­keln för att ta kon­takt är låg.

– Man be­hö­ver in­te själv ve­ta hurudan slags hjälp man skul­le be­hö­va. Det är ba­ra att frå­ga om det är nå­got man är oro­lig för. Det finns ett stort ut­bud av tjäns­ter och till­sam­mans med fa­mil­jer­na kan vi fun­de­ra oss fram till vad som be­hövs. All­tid be­hö­ver det in­te hand­la om så sto­ra sa­ker: för en del kli­en­ter kan det räc­ka med att de får ta­la med till ex­em­pel en so­ci­al­ar­be­ta­re någ­ra gång­er.

Un­der de se­nas­te åren har so­ci­al­ar­be­tet och barn­skyd­det i syn­ner­het fått myc­ket ne­ga­tiv pub­li­ci­tet i sam­band med någ­ra rätts­fall. De här fal­len ger än­då in­te en kor­rekt hel­hets­bild, Hu­o­pa­lai­nen sä­ger att störs­ta de­len av kli­en­ter­na i själ­va ver­ket är nöj­da med den hjälp de får av so­ci­al­tjäns­ter­na.

– Fast det är kans­ke in­te nå­got man ta­lar om un­der kaf­fe­pa­u­sen på job­bet. Man kan be­rät­ta om hur bra ser­vice man fått till ex­em­pel på ett för­säk­rings­bo­lag men många drar sig från att be­rät­ta om po­si­ti­va er­fa­ren­he­ter av so­ci­al­tjäns­ter­na.

Allt fler kli­en­ter

Net­ta Berglöf-Ha­ve­ri­nen har job­bat på fa­mil­je­råd­giv­nings­by­rån än­da se­dan den öpp­na­de 2008. I hen­nes team in­går för­u­tom hon själv två and­ra psy­ko­lo­ger, två so­ci­al­ar­be­ta­re, en psy­ki­a­trisk sjuk­skö­ters­ka och en by­rå­sek­re­te­ra­re. I tio år har be­man­ning­en va­rit den­sam­ma trots att an­ta­let kli­en­ter ökat.

– Vi kla­rar det nog men för att kun­na er­bju­da al­la kli­en­ter snabb hjälp på bäs­ta möj­li­ga sätt skul­le vi be­hö­va mer re­sur­ser.

Hon be­rät­tar om kon­cep­tet med te­ma­kväl­lar som ska­pa­des för att kun­na nå ut till fler kli­en­ter på sam­ma gång. Till en bör­jan ska­pa­des te­ma­kväl­lar­na främst för att få re­sur­ser­na att räc­ka till men de har ut­veck­lats till ett po­pu­lärt och lyckat sätt att nå kli­en­ter­na. Kväl­lar­na där ett mång­pro­fes­sio­nellt team sva­rar på frå­gor om till ex­em­pel skils­mäs­sor el­ler vård­nads­tvis­ter ord­nas någ­ra gång­er per år.

– Och om vi till ex­em­pel får många kon­tak­ter om trot­si­ga små­barn kan vi ord­na en kväll på det te­mat, sä­ger Berglöf-Ha­ve­ri­nen.

Hu­o­pa­lai­nen på­min­ner än­då om att re­surs­bris­ten ba­ra i en viss grad kan av­hjäl­pas ge­nom att om­or­ga­ni­se­ra ar­be­tet.

– Vi strä­var ef­ter att få mer re­sur­ser, det är vik­tigt för att vi ska kun­na er­bju­da hjälp i ett ti­digt ske­de. Med sta­tisti­ken över hur an­ta­let kli­en­ter ökat kan vi vi­sa på att stads­in­vå­nar­na skul­le ha nyt­ta av ett stör­re team på fa­mil­je­råd­giv­nings­by­rån.

Nya Fa­mil­je­cent­ret ba­ra bör­jan

Kristi­na Hu­o­pa­lai­nen sä­ger att Borgå fa­mil­je­cent­rum ska­pas en­ligt na­tio­nel­la rikt­lin­jer och att mot­sva­ran­de cent­rum byggs upp även i and­ra stä­der.

– Via de här cent­ru­men vill man sam­la tjäns­ter för barn­fa­mil­jer på ett och sam­ma stäl­le. Man vill stär­ka det mång­pro­fes­sio­nel­la sam­ar­be­tet så att tjäns­ter­na kan sva­ra på de be­hov da­gens fa­mil­jer har.

Hu­o­pa­lai­nen sä­ger att i vis­sa stä­der har tjäns­ter­na va­rit väl­digt ut­sprid­da men att det i Borgå in­te be­hövs så sto­ra för­änd­ring­ar.

– Nu när fa­mil­je­råd­giv­ning­en flyt­tar in ska än­nu Freds­ga­tans möd­ra- och barn­råd­giv­ning­en flyt­ta till Konst­fa­briks­ga­tan in­nan al­la tjäns­ter är sam­la­de. Det ska ske vid års­skif­tet och se­dan är allt klap­pat och klart.

När al­la de­lar är på plats gäl­ler det att fin­juste­ra verk­sam­he­ten. Ef­tersom tjäns­ter­na rik­tar sig till barn och unga är det en­ligt Hu­o­pa­lai­nen vik­tigt att de­ras rös­ter ock­så hörs.

– När man byg­ger till ex­em­pel en lek­park är det na­tur­ligt att lyss­na på bar­nens öns­ke­mål. Jag tyc­ker att sam­ma sak bor­de gäl­la för Borgå fa­mil­je­cent­rum. Det blir in­tres­sant att se om bar­nen och ung­do­mar­na har någ­ra idéer som vi vux­na in­te kom­mit på.

Fo­to: KristoF­Fer Åberg

FÖ­RE FLYT­TEN. I dag öpp­nar fa­mil­je­råd­giv­nings­by­rån i nya lo­ka­ler vid Konst­fa­briks­ga­tan i Borgå. På fre­dags­mor­go­nen saknades än­nu all in­red­ning i men Kristi­na Hu­o­pa­lai­nen och Net­ta BerglöfHa­ve­ri­nen räk­nar med att det mesta är på plats in­för in­vig­ning­en.

Fo­to: KristoF­Fer Åberg

NY ADRESS. Kristi­na Hu­o­pa­lai­nen och Net­ta Berglöf-Ha­ve­ri­nen föl­jer med hur Fa­mil­je­råd­giv­nings­by­råns flytt­lass trans­por­ters till Konst­fa­briks­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.