Konst­hal­len:

Su­vi Härkö­nen ställer ut dröms­ka land­skaps­skis­ser

Östnyland - - News - Pet­ra LinD 020 756 9637, pet­ra.lind@ksf­me­dia.fi

Di­rekt då man kli­ver in i Konst­hal­len fång­as upp­märk­sam­he­ten av ut­ställ­ning­ens ti­tel­verk, Dreams at the end of the night. In­stal­la­tio­nen ut­for­mas av­fem vi­ta ty­ge­le­ment som häng­er från ta­ket, lång­samt ro­te­ran­de. Ty­gets fjä­der­lät­ta dra­pe­ring och den hyp­no­tiskt upp­re­pa­de rö­rel­sen för­flyt­tar be­trak­ta­ren till med­ve­ten­he­tens sym­bo­lis­ka gräns­land där det ra­tio­nel­la mat­tas av och dröm­mens olo­gis­ka reg­ler styr.

Konst­nä­ren Su­vi Härkö­nen (f. 1982)är känd för si­na stor­ska­li­ga in­stal­la­tio­ner, och i Konst­hal­len an­vän­der hon sig av ljus, ljud och rö­rel­se för att for­ma en mi­ni­ma­lis­tisk och me­di­ta­tiv mil­jö. Den för­vir­ra­de käns­lan av ef­ter­nat­tens dröm­mar är på­tag­lig och i ut­ställ­nings­hel­he­ten an­vän­der Härkö­nen skick­ligt det dröm­lik­nan­de som ett verk­tyg.

Flyk­ti­ga dröm­mar

Via in­stal­la­tio­ner­na för­sö­ker hon fånga in det som und­flyr ex­ak­ta be­skriv­ning­ar, det som är mång­ty­digt och som ba­se­rar sig på sin­nes­upp­le­vel­ser i va­ken­he­tens gräns­land. Ut­ställ­nings­hel­he­ten Dreams at the end of the night for­mas av tre se­pa­ra­ta verk, som till­sam­mans bil­dar ett dröm­likt sce­ne­ri.

I ver­ket Fa­de om­slu­ter len sam­met, mörk som nat­ten, be­trak­ta­ren. Den här dröm­men kan man kli­va in i och med sug­ges­ti­va to­ner i bak­grun­den föl­ja med en för­svin­nan­de ge­stalts kamp mot en in­re, il­lu­so­risk kon­flikt. Den rums­li­ga in­stal­la­tio­nen ger upp­le­vel­sen fy­sisk vidd; tom­ma fält vak­nar till liv un­der be­trak­ta­rens ögon.

Dröms­ka me­ta­fo­rer

Ut­ställ­ning­ens tred­je en­het är det två­de­la­de ver­ket Draft for a Dream­s­cape (Ma­ze I) där hon skis­sar upp ett sam­mets­be­klätt dröm­land­skap. Nat­ten att dy­ka in i häng­er si­da vid si­da med ett gro­vyx­at, la­by­rintar­tat verk som på sätt och vis kon­kre­ti­se­rar Härkö­nens dröms­ka me­ta­fo­rer.

I sin konst fo­ku­se­rar Härkö­nen på ex­pe­ri­men­tel­la och rums­li­ga in­stal­la­tio­ner, of­ta med skulp­tu­ra­la ele­ment som en vä­sent­lig del av hel­he­ten. Hen­nes ar­be­ten har ställts ut bå­de i se­pa­ra­tut­ställ­ning­ar och ge­men­sam­ma ut­ställ­ning­ar se­dan 2009.

Su­vi Härkö­nen är se­dan någ­ra år bo­satt i Borgå. Dreams at the end of the night är hen­nes förs­ta ut­ställ­ning i Konst­hal­len.

Fo­to: KristoF­Fer Åberg

RUMSLIGHET. Borgå­konst­nä­ren Su­vi Härkö­nen po­se­rar in­u­ti in­stal­la­tio­nen Fa­de som är en del av hen­nes ut­ställ­ning Dreams at the end of the night i Konst­hal­len.

Fo­to: KristoF­Fer Åberg

DRÖMS­KA DERVISCHER. Ut­ställ­ning­ens ti­tel­verk Dreams at the end of the night be­står av­fem vi­ta ty­ge­le­ment som häng­er från ta­ket, lång­samt ro­te­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.