Ny fö­re­ta­ga­re:

Maj-Gret Saa­ri­nen tar över Pel­linge kurs­gård i feb­ru­a­ri

Östnyland - - News - Jan­ni­ka Lin­dén jan­ni­ka.lin­den@ksf­me­dia.fi

Det är en glad Maj-Gret Saa­ri­nen som be­kräf­tar att hon blir ny fö­re­ta­ga­re på Pel­linge lä­ger­gård.

– Jag mås­te för­stås lyss­na till kun­der­na och vad de öns­kar, men det ska nog gå bra. Det här är in­te nytt för mig, jag har sju år på Övik lä­ger­gård bakom mig och har er­fa­ren­het av att job­ba med för­sam­ling­ar­na, sä­ger hon.

Ge­men­sam­ma kyr­korå­det fat­ta­de i tors­dags på ett ex­tra­mö­te be­slut om att hy­ra ut kurs­går­den på Pel­linge till Maj-Gret Saa­ri­nen. Pla­ne­ring­en har re­dan bör­jat – i går träf­fa­des fö­re­ta­ga­ren och för­sam­ling­en för­valt­nings­di­rek­tör Sa­ri Man­ko­nen.

För­sam­ling­ar­na är den störs­ta kun­den. I av­ta­let in­går att Borgå för­sam­ling­ar för­bin­der sig till att kö­pa kurs­gårds­tjäns­ter från fö­re­ta­ga­ren i en­lig­het med den kurs­plan som re­dan finns. Det blir en riv­start för Saa­ri­nen – det förs­ta läg­ret i för­sam­ling­ens re­gi är förs­ta vec­ko­slu­tet i feb­ru­a­ri.

– Jag tar över på fre­da­gen den 1 feb­ru­a­ri kloc­kan 12 och bör­jar med ett lä­ger ge­nast. Det ska bli ro­ligt.

Maj-Gret Saa­ri­nen var den en­da som läm­na­de in ett an­bud när kyrk- li­ga sam­fäl­lig­he­ten i Borgå ge­nom kon­kur­rens­ut­sätt­ning sök­te en ser­vice­pro­du­cent till lä­ger­går­den.

– Man mås­te gö­ra det som be­hövs om man är fö­re­ta­ga­re. Jag kom­mer att job­ba myc­ket själv i kö­ket.

Pel­linge kurs­gård är be­kant för hen­ne från ti­di­ga­re, bland an­nat gick hon själv sin skrift­sko­la på Pel­linge. Se­dan dess har al­la bygg­na­der re­no­ve­rats och är nu i myc­ket gott skick.

– Där är jät­te­fint, allt är som nytt. Det är lätt att stä­da och skö­ta om fas­tig­he­ten, sä­ger hon.

Saa­ri­nen ser fram emot att bör­ja job­ba och hop­pas att kon­tak­ten med kun­der­na kan bli li­ka bra på Pel­linge som den var un­der åren i Övik.

– Vi fick fin re­spons från kun­der­na och de blev li­te som en fa­milj för mig.

Av­tal­s­pe­ri­o­den är från 1 feb­ru­a­ri 2019 till 31 ja­nu­a­ri 2022. Se­pa­rat kan man kom­ma över­ens om en op­tion på tre år. Den nu­va­ran­de ser­vice­pro­du­cen­ten Havsö skö­ter verk­sam­he­ten fram till den sista ja­nu­a­ri.

Fo­to: KristoF­Fer Åberg

GLAD. Maj-Gret Saa­ri­nen ser fram emot att ta över kurs­går­den på Pel­linge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.