varm höst

Den var­ma hös­ten och en gynn­sam fjol­årsvin­ter har fått an­ta­let älg­flu­gor att skju­ta i höj­den.

Östnyland - - News -

– Vis­sa år finns det rik­ligt med älg­flu­gor, på sam­ma sätt som al­la in­sekt­stam­mar va­ri­e­rar från år till år. I år rå­ka­de det va­ra älg­flu­gor­nas år, sä­ger Rei­ma Le­i­no­nen, mil­jö­ex­pert vid Nä­rings-, trafik- och mil­jö­cen­tra­len i Ka­ja­na­land.

Vädret har ock­så gyn­nat älg­flu­gor­na, för­ra vin­tern var snö­rik i sto­ra de­lar av Fin­land och sam­ti­digt fick de fly­gan­de kry­pen nju­ta av en varm som­mar.

– Den var­ma som­ma­ren fick älg­flu­gor­na att kläc­kas i sto­ra mäng­der på en gång. Så den to­ta­la mäng­den ver­kar dess­utom stör­re ef­tersom de al­la kom på en gång i år, sä­ger Le­i­no­nen.

På grund av glo­bal upp­värm­ning spri­der sig in­sek­ter­na ock­så norrut, med en takt på kring 50 kilo­me­ter om året. En­ligt Le­i­no­nen finns älg­flu­gor­na fram­för allt där det finns äl­gar.

– De kan ock­så an­vän­da re­nar el­ler hjor­tar som värd­djur, men de fö­re­drar äl­gar­na som har tjoc­ka­re päls som skyd­dar mot ky­lan.

En­ligt Le­i­no­nen har älg­flu­gor­na få na­tur­li­ga fi­en­der som skul­le hål­la ne­re an­ta­let. Näbb­möss och me­sar äter dem, men in­te i märk­ba­ra mäng­der. Det finns in­te hel­ler pa­ra­sit­steklar som äter älg­flu­gor, vil­ket är van­ligt bland många and­ra in­sek­ter.

– I Sve­ri­ge har de hit­tat en älg som ha­de om­kring 20 000 älg­flu­gor på sig, vil­ket helt klart är ett stort stress­mo­ment för dju­ret.

Hara­ki­ri att lan­da på män­ni­skor

Älg­flu­gor sö­ker sig ibland till män­ni­skor, men en­ligt Le­i­no­nen kan lar­ver­na in­te ut­veck­las på en män­ni­ska.

– Att lan­da på en män­ni­ska är re­na ra­ma ha­ra­ki­rin för en älg­flu­ga, för när de lan­dar tap­par de ving­ar­na och kan in­te sö­ka ef­ter ett an­nat värd­djur. Det är egent­li­gen en bra sak för det be­ty­der att de in­te spri­der sjuk­do­mar.

Det hän­der att älg­flu­gor­na stic­ker vis­sa män­ni­skor, me­dan de läm­nar and­ra i fred.

– Vis­sa per­so­ner loc­kar till sig be­tyd­ligt fler älg­flu­gor än and­ra. Vad det be­ror på är ett myste­ri­um. Mig bryr de sig in­te alls om, sä­ger Le­i­no­nen. Hur kan man skyd­da sig mot älg­flu­gor­na? – Stan­na in­ne, sä­ger Le­i­no­nen med ett skratt.

Täc­kan­de klä­der och en in­sekt­hatt kan ock­så va­ra bra om man vill ut och ploc­ka svamp el­ler bär.

– Jag har hört att vis­sa sor­ters in­sekt­me­del fun­ge­rar, men jag har in­te prö­vat det själv.

Älg­flu­gor­na är tå­li­ga kräk, så en­ligt Le­i­no­nen lö­nar det sig ock­så att un­der­sö­ka klä­der­na nog­grant ef­ter att man har va­rit ute i sko­gen.

– Jag har till och med sett en rac­ka­re över­le­va och kry­pa i väg ef­ter att ha bli­vit tvät­tad med jakt­roc­ken i tvätt­ma­ski­nen.

Fo­to: Ar­kiv­bild/MA­riA Fäldt

Ett­riGa. Det är älg­flu­gor­nas år i år, och på grund av den var­ma hös­ten finns det fort­fa­ran­de gott om dem i sko­gar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.