Konst­pro­gram: Co­rin­na Hel­enlunds blå håll­plats loc­kar till pa­us

Borgå­konst­nä­ren Co­rin­na He­le­nelunds ska­pa­de en an­norlun­da bus­skur vars böl­jan­de form­språk loc­kar till en tanke­pa­us i vän­tan på bus­sen.

Östnyland - - On - TexT & Fo­To PeT­Ra LInd 020 756 9637 pet­ra.lind@ksf­me­dia.fi

En per­son i tra­fik­mär­kes­blå ano­rak har sla­git sig ner på den minst li­ka blå bän­ken in­u­ti den nya bus­sku­ren ut­an­för Konst­fa­bri­ken i Borgå. Det är konst­håll­plat­sens form­gi­va­re, Co­rin­na He­le­nelund, som provsit­ter sin ska­pel­se för förs­ta gång­en ef­ter att mark­plät­ten kring ku­ren fått ny as­falt.

– Oj­då, bän­ken blev gans­ka låg när as­fal­ten la­des, nu är den näs­tan på ett barns ni­vå, sä­ger hon. Det här mås­te jag fun­de­ra li­te på, kans­ke det går att ju­ste­ra.

I van­li­ga fall job­bar hon med in­stal­la­tio­ner och buss­håll­plat­sen är hen­nes förs­ta of­fent­li­ga ar­be­te. Upp­dra­get har va­rit krä­van­de på många sätt, men He­le­nelund är väl­digt glad över att ku­ra­torn för väst­ra åstran­dens konst­pro­gram, Juk­ka Vik­berg, tog kon­takt och upp­ma­na­de hen­ne att an­sö­ka.

Det gjor­de hon och fick till­sam­mans med Borgå­konst­nä­ren Pe­tri Hytö­nen upp­dra­get att form­ge två bus­sku­rer på var sin si­da om Väst­ra Alex­an­ders­ga­tan.

In­tres­sant upp­drag

– Det var ett väl­digt ro­ligt upp­drag spe­ci­ellt som jag själv är en in­bi­ten an­vän­da­re av kol­lek­tiv­tra­fik. Ur­sprung­li­gen var det me­ning­en att jag skul­le smyc­ka ut en van­lig bus­skur, men pro­jek­tet blev myc­ket in­tres­san­ta­re när jag fick job­ba med he­la for­men och gö­ra vad jag vill i stäl­let för att ska­pa ett verk för en fyr­kant, sä­ger Co­rin­na He­le­nelund.

He­le­nelund har ti­di­ga­re gjort kort­va­ri­ga in­stal­la­tio­ner ut­om­hus, men att ska­pa ett verk som kla­rar vä­der och vind och tål ti­dens tand var någon­ting helt an­nat. För­ra som­ma­ren skis­sa­de hon på håll­plat­sen och tving­a­des fun­de­ra på form­språ­ket ur nya och an­norlun­da syn­vinklar.

Det här är ock­så förs­ta gång­en som hon fått an­li­ta ut­om­stå­en­de ex­per­tis för att slut­fö­ra pro­jek­tet. Bus­sku­ren, med en stom­me i alu­mi­ni­um och stål, är till­ver­kad på fö­re­ta­get Sto­ors Ab i Borgå som gör avan­ce­ra­de ar­be­ten i me­tall. Co­rin­na He­le­nelund har fått föl­ja med ar­be­te­na på verk­stads­gol­vet, och med spän­ning sett hur ku­rens böl­jan­de kon­tu­rer val­sats fram.

Form och färg

– For­men var en ut­ma­ning, liksom den rät­ta lut­ning­en ef­tersom regn­vatt­net mås­te kom­ma åt att rin­na bort. Li­ka svårt var det att må­la ku­ren. Den buk­tan­de mal­len ställ­de krav bå­de på färg­ny­an­ser­na, på må­lar­fär­gens tex­tur och på mål­nings­tek­ni­ken, sä­ger hon.

He­le­nelund fick tes­ta lämp­li­ga må­lar­fär­ger hos fö­re­ta­get HL Group

TRA­FIK­MÄR­KES­BLÅ. Oy, me­dan själ­va må­le­ri­ar­be­te­na ut­för­des av Jon Sund­ström från koo­pe­ra­ti­vet Li­lith i Borgå. Bän­ken å sin si­da är gjord av snic­ka­re Ni­ko Ris­sa­nen från Sve­a­borg.

Ku­ren vid Konst­fa­bri­ken går i oli­ka blåto­ner och lå­nar in­spi­ra­tio­nen från ån som fly­ter för­bi och från him­len en so­lig dag. Blå är en färg Co­rin­na He­le­nelund of­ta åter­kom­mer till i sitt ska­pan­de. Det är en färg som ska­par lugn och fo­kus, en käns­la som hon hop­pas att Borgå­bor­na ska kän­na av när de står och vän­tar på bus­sen.

– Få se om det fun­ge­rar. Tan­ken är att folk ska loc­kas till kort and­rum i var­da­gen un­der den lil­la stun­den som de står och vän­tar på bus­sen. Me­ning­en är att håll­plat­sen ska in­bju­da till att slå sig ner.

För till­fäl­let är He­le­nelund bo­satt i ett konst­närs­re­si­dens på Sve­a­borg och trivs i det by­a­ak­ti­ga sam­häl­let där stor­sta­den finns ba­ra 20 mi­nu­ter bort med fär­ja. Till var­dags­lun­ken ute på den gam­la fäst­nings­ön hör att gå ner till stran­den och se ut över ha­vet.

Ro­fylld kur

– Det är fan­tas­tiskt med di­rekt till­gång till ho­ri­son­ten, men hur man kan få in så­da­na sin­ne­still­stånd i

be­byggd mil­jö är svå­ra­re. Att få in käns­lan i en buss­håll­plats är ock­så svårt, sä­ger hon.

De se­nas­te åren har He­le­nelund ar­be­tat myc­ket med tex­til och fin­ner en viss sug­gestiv kraft i klä­der, möb­ler och an­nat tex­til­ma­te­ri­al som vi al­la bär ge­nom li­vet. Hon ser ock­så ett vär­de i tex­ti­ler­nas mjuk­het, i käns­lan av flex­i­bi­li­tet som hon för­sökt åter­ska­pa i buss­håll­plat­sens run­da­de for­mer.

– I nor­ma­la fall tän­ker jag ald­rig på vad folk tyc­ker om min konst, men nu är det an­norlun­da i och med att buss­håll­plat­sen le­ver med i väl­digt många män­ni­skors var­dag. Nu har det känts spän­nan­de att hö­ra om hur ku­ren upp­levs, sä­ger hon.

Co­rin­na He­le­nelunds håll­plats kom­mer i si­nom tid, pre­cis som de öv­ri­ga ver­ken som hör till konst­pro­gram­met för väst­ra åstran­den, att för­ses med en konst­skylt.

PAUSPLATS. Konst­ku­ren på väst­ra åstran­den var ett bå­de ro­ligt och krä­van­de pro­jekt be­rät­tar konst­nä­ren Co­rin­na He­le­nelund. Hon hop­pas att ku­ren ska loc­ka folk att ta en li­ten pa­us i var­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.