Ja till fri­tids­by med 43 stu­gor i Bäc­kas

Kaar­lo Tu­o­mi får änt­li­gen se sin ko­lo­ni­träd­gård ta form. I mån­dags sa stads­sty­rel­sen i Borgå en­häl­ligt ja till att hy­ra ut en 2,9 hek­tar stor tomt i Bäc­kas i Gam­mel­bac­ka till hans fö­re­tag Tu­omex. 43 ko­lo­nistu­gor ska byg­gas på om­rå­det

Östnyland - - On - Jan­ni­ka Lin­dén

Det blir en ko­lo­ni­träd­gård i Bäc­kas i Gam­mel­bac­ka, om än in­te så stor som det var me­ning­en då pro­jek­tet bör­ja­de pla­ne­ras för näs­tan fem år se­dan. Fö­re­ta­get Tu­omex Oy får nu ar­ren­de­ra ett om­rå­de på 2,9 hek­tar i Bäc­kas för än­da­må­let. So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas grupp läm­na­de un­der stads­sty­rel­se­mö­tet en an­teck­ning till pro­to­kol­let om att fö­re­ta­ga­ren ska fäs­ta ex­tra upp­märk­sam­het vid tra­fi­ken vid Ängs­sti­gen och se till så möj­lig­he­ten att mo­tio­ne­ra och rö­ra sig i skogs­om­rå­det finns kvar. Någ­ra träd i Gam­mel­bac­kasko­gen får in­te hel­ler fäl­las på grund av bygg­ar­be­te­na.

Tu­omex Oy:s verk­stäl­lan­de di­rek­tör Kaar­le Tu­o­mi är glad över att nu kun­na sät­ta i gång med att för­verk­li­ga sin plan på en ko­lo­ni­träd­gård som pas­sar da­gens män­ni­ska med smak för be­kväm­lig­he­ter. Det blir som en mo­dern stug­by.

– Det här har jag strä­vat ef­ter länge, och jag är myc­ket glad över att vi nu kan sam­man­stäl­la pla­ner­na för ko­lo­ni­träd­går­den och sät­ta i gång med för­hands­mark­nads­fö­ring­en, sä­ger Tu­o­mi.

Om allt går som pla­ne­rat bör­jar ar­be­te­na på fas­tig­he­ten på vå­ren så snart väd­ret tillå­ter det, och de förs­ta in­vå­nar­na kan flyt­ta in i si­na stu­gor i ju­ni.

Tu­o­mis ko­lo­ni­träd­gård i Bäc­kas skul­le byg­gas re­dan 2014. Då var det fö­re­ta­get Por­voon Paa­lu­pis­te, där Tu­o­mi var en av ägar­na, som stod som bygg­her­re bakom pro­jek­tet. De­talj­pla­nen över om­rå­det lät än­då vän­ta på sig och pro­jek­tet för­dröj­des. Pla­nen för ko­lo­ni­träd­går­den i Gam­mel­bac­ka god­kän­des den 3 feb­ru­a­ri 2017.

När ÖN ta­la­de med Tu­o­mi i ju­li 2017 ha­de pro­jek­tet fått klar­tec­ken och ar­be­te­na skul­le bör­ja.

Nytt bo­lag

Så blev det än­då in­te.

– Jag slu­ta­de på Paa­lu­pis­te i slu­tet av 2017, och då drog sig fö­re­ta­get ur ko­lo­ni­träd­gårds­pla­ner­na. Sta­den

kun­de in­te över­fö­ra av­ta­let på ett an­nat fö­re­tag ut­an kon­kur­rens­ut­sätt­ning, sä­ger Kaar­le Tu­o­mi.

Sta­den kon­kur­rens­ut­sat­te sät­tet att för­verk­li­ga ko­lo­ni­träd­går­den och fö­re den sista au­gusti kun­de an­buds­gi­va­re läg­ga fram en dis­po­si­tions­plan, skiss­rit­ning­ar av en ty­pisk stu­ga, kon­cept för verk­sam­he­ten vid ko­lo­ni­träd­går­den och en plan för bygg­tid­ta­bell.

– Jag ha­de ju en fär­dig plan som jag hun­nit fi­la på i fle­ra om­gång­ar, sä­ger Tu­o­mi.

Hans för­slag var det en­da som läm­na­des in, och nu gav allt­så stads­sty­rel­sen grönt ljus för pro­jek­tet. Att för­verk­li­gan­det dra­git ut på ti­den gör in­te Tu­o­mi nå­got.

– Jag har stor för­stå­el­se för att man mås­te föl­ja de­mo­kra­tins la­gar. Och det är fint att man be­ak­tat min skiss över ko­lo­ni­träd­går­den när man gjort upp de­talj­pla­nen, sä­ger Tu­o­mi.

Byggs i fa­ser

43 ko­lo­nistu­gor på högst 45 kvadrat­me­ter byggs på om­rå­det som lig­ger vid Ängs­sti­gen mel­lan bo­stads­om­rå­det i Bäc­kas och små­båts­ham­nen. Bygg­ar­be­te­na ska ge­nom­fö­ras i tre fa­ser och först byg­ger man in­fra­struk­tu­ren för he­la om­rå­det och fem­ton stu­gor. I den and­ra fa­sen byggs tret­ton stu­gor och i den tred­je fa­sen fem­ton stu­gor. Till al­la stu­gor hör ock­så en od­lings­lott.

– Vi bör­jar mark­nads­fö­ra stu­gor­na nu. Om för­sälj­ning­en går bra kan vi byg­ga snab­ba­re, men vi har de­lat upp ar­be­te­na i tre fa­ser för att mi­ni­me­ra ris­ker­na, sä­ger Kaar­le Tu­o­mi.

Stu­gor­na kom­mer att byg­gas på an­nat håll och le­ve­re­ras fär­di­ga.

– Vi vill in­te att ko­lo­ni­träd­går­den ska va­ra en bygg­ar­bets­plats och vill und­vi­ka att stäl­la till be­svär för gran­nar­na. Någ­ra tim­mar ef­ter att hu­set har kom­mit ska det va­ra klart att ta i bruk, sä­ger Tu­o­mi.

Det är Teijo-Ta­lot som pla­ne­rar, byg­ger och le­ve­re­rar stu­gor­na.

Fin­juste­ring­en av pla­ner­na har re­dan bör­jat. Un­der de när­mas­te da­gar­na öpp­nar ko­lo­ni­träd­går­dens webb­plats och där kom­mer man att sam­la all in­for­ma­tion om pro­jek­tet och hur det fram­skri­der. Pro­jek­tet går un­der nam­net Pu­ro­lan Galak­sit.

– Där upp­da­te­rar vi allt som hör till pro­jek­tet, lo­var Tu­o­mi.

Re­dan nu kan man gå in och se en ani­ma­tion av hur om­rå­det ska se ut. Den finns på land­skaps­ar­ki­tekt­by­rån Aisti­maas webb­plats.

ÖVERSikTSBiLd. Un­ge­fär så här ska ko­lo­ni­träd­går­den i Bäc­kas se ut när den är klar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.