Lo­vi­sa val­de di­rek­tö­rer

Full­mäk­ti­ge tog sig an en di­ger lis­ta på ons­dags­kväl­len. Däribland fanns an­sla­gen för skol­re­no­ve­ring­ar och per­son­va­len för de nya di­rek­törs­pos­ter­na.

Östnyland - - On - Max Ny­berg max.ny­berg@ksf­me­dia.fi

Det står nu klart att nu­va­ran­de för­valt­nings­di­rek­tö­ren Kristi­na Lönn­fors blir di­rek­tör för cen­tra­len stads­kans­li­et i Lo­vi­sa, me­dan Kir­si Kin­nu­nen blir di­rek­tör för cen­tra­len bild­ning och väl­färd och Jo­a­kim Holmström blir di­rek­tör för cen­tra­len nä­rings­liv och in­fra­struk­tur.

De nya di­rek­tör­sva­len är kopp­la­de till Lo­vi­sa stads or­ga­ni­sa­tions­för­änd­ring där man mins­kar på an­ta­let cen­tra­ler och nämn­der. Sty­rel­sen har ti­di­ga­re re­kom­men­de­rat per­son­va­len, och sa­ken var up­pe i full­mäk­ti­ge på ons­da­gen.

Kräv­de om­röst­ning

Va­let av di­rek­tör för bild­ning och väl­färd ac­cep­te­ra­des in­te som så. Lot­teMa­rie Uu­ti­nen (SFP) kom med mot­för­sla­get att full­mäk­ti­ge rös­tar om vem job­bet ska till­fal­la, där al­ter­na­ti­vet var nu­va­ran­de bild­nings­di­rek­tö­ren Tho­mas Grön­holm. Ef­ter en slu­ten om­röst­ning val­de full­mäk­ti­ge Kir­si Kin­nu­nen (10–25).

Full­mäk­ti­ge ac­cep­te­ra­de en­häl­ligt Pert­ti Lo­he­no­jas (SDP) för­slag att väl­ja per­so­nen som in­te får job­bet i re­serv om Kin­nu­nen av nå­gon or­sak in­te tar emot job­bet.

Stads­di­rek­tör Jan D. Oker-Blom har ti­di­ga­re be­skri­vit Kir­si Kin­nu­nen som en per­son med bred er­fa­ren­het. Un­ge­fär sam­ma be­skriv­ning gäl­ler för Jo­a­kim Holmström som di­rek­tör för nä­rings­liv och in­fra­struk­tur. Ock­så här på­pe­kar OkerBlom att det hand­lar om ett nytt jobb och att det där­för är lo­giskt att ta in en ut­om­stå­en­de i stäl­let för att väl­ja nu­va­ran­de tek­nis­ka di­rek­tö­ren Ulf Blom­berg som ock­så in­ter­vju­a­des för job­bet.

– Det är nu ett an­norlun­da jobb som ock­så in­klu­de­rar nä­rings­livs­ä­ren­den. Då le­ta­de vi ef­ter den er­fa­ren­he­ten, sä­ger Oker-Blom.

Han be­skri­ver Holmström som en per­son med er­fa­ren­het från fi­nans­bran­schen, ock­så på in­ter­na­tio­nellt plan i bland an­nat Lon­don och Washing­ton. Ti­di­ga­re ar­bets­gi­va­re är bland an­nat Nor­dis­ka in­ve­ste­rings­ban­ken och Eu­ro­pe­is­ka ut­veck­lings­ban­ken.

– Holmström har två ex­a­mi­na, plus en halv. Han är po­li­ti­ces ma­gis­ter och eko­no­mie ma­gis­ter, plus att han har stu­de­rat till di­plo­min­gen­jör. Skol­re­no­ve­ring­ar och an­slag Full­mäk­ti­ge god­kän­de ock­så till­läggs­an­sla­gen för skol­re­no­ve­ring­ar­na, allt­så fins­ka skol­cent­ret som li­der av pro­blem med in­om­hus­luf­ten.

Den ny­bygg­da de­len av sko­lan be­räk­nas kos­ta drygt 1 mil­jon eu­ro att re­no­ve­ra, och för i år god­kän­de full­mäk­ti­ge en al­lo­ke­ring på 278 000 eu­ro. För den gam­la de­len av sko­lan god­kän­de man ett tilläggs­an­slag på drygt 1,7 mil­jo­ner eu­ro, varav en del går till re­no­ve­ring­ar och en del till hy­ror för till­fäl­li­ga lo­ka­ler.

Stads­di­rek­tör Jan D. Oker-Blom sä­ger att man de­lat upp frå­gan i en bruks­bud­get och en in­ve­ste­rings­bud­get.

– Det be­hövs tilläggs­an­slag för de kost­na­der som vi vet upp­kom­mer på vå­ren. Men det be­hövs fram­ö­ver ock­så.

Skat­ter­na på nytt sätt

Full­mäk­ti­ge tog sig ock­så an så­väl fas­tig­hets­skat­ten som in­komst­skat­te­sat­sen där man in­te gör någ­ra för­änd­ring­ar. Nytt för i år är än­då att man tar upp skat­ter­na re­dan fö­re bud­ge­ten, nå­got som är ku­tym i vis­sa and­ra stä­der, som i Helsing­fors. Ti­di­ga­re har Lo­vi­sa be­hand­lat dem på sam­ma gång.

Oker-Blom upp­ger att sta­den ska med­de­la skat­te­sat­sen till fi­nans­mi­ni­s­te­ri­et och skat­te­ver­ket i mit­ten av no­vem­ber, och att den nya me­to­den ger me­ra tid för bud­get­be­hand­ling­en.

– Det gör ock­så att skat­te­sat­ser­na är fast­slag­na när man går ige­nom bud­ge­ten, och att man där­för in­te kan gö­ra höj­ning­ar när det kom­mer öns­ke­mål på ut­gifts­si­dan. Det här gör att man li­te rät­tar ma­gen ef­ter mun­nen.

Fo­to: Ar­kiv/MAx Ny­berg

OM­rÖST­NINg. Lot­te-Ma­rie Uu­ti­nen (SFP), här på ett ti­di­ga­re full­mäk­ti­ge­mö­te, fö­reslog en slu­ten om­röst­ning för att väl­ja di­rek­tör för bild­ning och väl­färd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.