Borgå har pro­blem med till­väx­ten

Ute­bliv­na skat­te­höj­ning­ar i kom­bi­na­tion med ett enormt in­ve­ste­rings­pa­ket är in­te per­fekt, men stads­di­rek­tör Juk­ka-Pek­ka Uju­las bud­get­för­slag för 2019 ger ing­en pa­nik­käns­la. Han på­pe­kar än­då att skuld­sätt­ning­en mås­te stop­pas sam­ti­digt som fo­kus bör sät­tas

Östnyland - - On - To­ra MaTT­heiS­zen 040 5473 517 to­ra.matt­heis­zen@ksf­me­dia.fi

Det har en läng­re tid sagts att Borgå in­ve­ste­rar 100 mil­jo­ner eu­ro i dag­hem och sko­lor men Juk­ka-Pek­ka Uju­la fram­hål­ler att sum­man är be­tyd­ligt hög­re. Sta­den to­tal­re­no­ve­rar el­ler byg­ger på tio oli­ka håll och pro­jek­tet blir i sto­ra drag klart näs­ta år.

– Skuld­sätt­ning­en har kraf­tigt ökat, un­der de se­nas­te två åren har be­lop­pet sti­git med 45 mil­jo­ner eu­ro. Fö­re ut­gång­en av 2018 är vi up­pe i 163 mil­jo­ner.

Sats­ning­ar på fle­ra håll

Än­då in­ne­hål­ler Juk­ka-Pek­ka Uju­las bud­get­för­slag var­ken ned­skär­ning­ar i cen­tral ser­vice el­ler höj­ning­ar av skat­te­sat­ser. Tvärtom fö­reslås yt­ter­li­ga­re sats­ning­ar på bland an­nat kli­mat­ar­be­te, di­gi­ta­la tjäns­ter, eve­ne­mangs­pro­duk­tion, häl­so­vård, äldre­vård, so­ci­al­tjäns­ter för barn­fa­mil­jer med me­ra.

Han vå­gar va­ra fri­kos­tig för det går bra för bå­de Borgå och Fin­land just nu. Men han lyf­ter ett var­ning­ens fing­er för fram­ti­den.

– Ba­ra dag­hem­men och sko­lor­na är i skick gäl­ler det att tän­ka ef­ter no­ga. Hur kan skuld­sätt­ning­en stop­pas? Hur får vi eko­no­min på styr igen? Al­las öns­ke­lis­tor kan in­te upp­fyl­las, på­pe­kar han och tilläg­ger att ing­en vet hur kon­junk­tu­rer­na ser ut på 20-ta­let. En låg­kon­junk­tur är möj­lig och det gäl­ler att fat­ta klo­ka be­slut nu.

– Sit­tan­de stads­full­mäk­ti­ge har som upp­gift att ri­ta upp rikt­lin­jer för hur skuld­sätt­ning­en kan stop­pas. Ska Borgå hö­ja skat­ter­na el­ler gå in för en mo­de­rat in­ve­ste­ringsni­vå?

Stads­di­rek­tö­ren oro­ar sig över be­folk­nings­till­väx­ten, som nu är gans­ka an­språks­lös.

Plus 500 är må­let

– Vi bor­de växa med cir­ka 500 per­so­ner per år, men tren­den är nedåt­gå­en­de och pro­gno­sen för i år är klart un­der 100. Det är frå­ga om bland an­nat bo­stä­der, triv­sel och fun­ge­ran­de ar­bets­re­sor.

Bi­trä­dan­de stads­di­rek­tör Fre­drick von Schoultz in­fli­kar att av al­la öst­ny­länds­ka kom­mu­ner är det en­dast Borgå och Sib­bo som väx­er och i Sib­bo är tak­ten häf­ti­gast.

På frå­gan om be­folk­nings­ök­ning­en kan vän­tas få fart i Borgå ef­ter att sko­lor­na och dag­hem­men åt­gär­dats sva­rar Uju­la kans­ke. Han tror in­te hel­ler att män­ni­skor som job­bar i hu­vud­stads­re­gi­o­nen tyc­ker att Borgå är för långt bor­ta.

– Jag tror in­te att det di­rekt hand­lar om av­stånd, dess­utom är Borgå en rik­tig stad vil­ket in­te Sib­bo är. Man det är rätt dyrt att byg­ga och bo i Borgå. Om nå­gon har ett bra re­cept på vad vi bor­de gö­ra så hit med det!

Års­bi­dra­get sti­ger en­ligt bud­get­för­sla­get till en rim­lig ni­vå men drifts­ut­gif­ter­na sti­ger fort­fa­ran­de på ett oro­väc­kan­de sätt.

– Lö­ne­sum­man sti­ger med cir­ka 5 pro­cent även om kost­nads­ef­fek­ten en­ligt lö­ne­upp­gö­rel­ser­na är cir­ka 3,5 pro­cent, sä­ger fi­nans­di­rek­tör Rai­ja Va­ni­a­la.

Kom­mu­nal­skat­tein­täk­ter­na för-

vän­tas öka till 198 mil­jo­ner eu­ro. In­täk­ten av de sam­funds­skat­ter som ak­tie­bo­lag och öv­ri­ga sam­man­slut­ning­ar be­ta­lar ver­kar re­dan and­ra året i rad sti­ga till en ex­cep­tio­nellt hög ni­vå, det vill sä­ga 20 mil­jo­ner eu­ro.

Hon fram­hål­ler att kraf­ti­ga va­ri­a­tio­ner är ty­pis­ka. Skat­tein­täk­ten kan ock­så sjun­ka li­ka kraf­tigt un­der de kom­man­de åren och man bor­de in­te räk­na med den när man pla­ne­rar per­ma­nen­ta ut­gift­sök­ning­ar. För­ra året gav sam­funds­skat­ten ju ba­ra 14 mil­jo­ner eu­ro.

Bätt­re ser­vice

So­ci­al- och häl­so­vårds­di­rek­tör An­nSo­fie Sil­ven­no­i­nen för­kla­rar att hen- nes sek­tor vill för­bätt­ra ser­vicens till­gäng­lig­het, kva­li­tet och pro­duk­ti­vi­tet.

– De di­gi­ta­la tids­be­ställ­nings- och råd­giv­nings­tjäns­ter­na ut­veck­las och kli­en­ter­na får åt­komst till si­na eg­na kli­ent­upp­gif­ter i so­ci­al­vår­dens Kan­ta-tjäns­ter.

Det ska ock­så bli kvällsmot­tag­ning­ar. Sta­den ut­vid­gar ut­bu­det av så­da­na tjäns­ter som stö­der äl­dres hem­ma­bo­en­de och Svalå­kerns ser­vice­hem öpp­nar. De so­ci­a­la tjäns­ter­na för vux­na får plats i WSOY­hu­set.

Bild­nings­di­rek­tör Hil­ding Matts­son be­rät­tar om spe­ci­el­la te­man som lyfts fram in­om den­na sek­tor, bland an­nat mins­kad en­sam­het, mat­va­nor och stöd för psy­kiskt väl­be­fin­nan­de.

Borgå sat­sar på lä­rar­fort­bild­ning i sam­ar­be­te med grann­kom­mu­ner­na. Al­la ele­ver i den grund­läg­gan­de ut­bild­ning­en och i gym­na­si­er­na ska ock­så ha di­gi­ta­la verk­tyg i an­vänd­ning år 2020.

Kva­li­te­ten på små­barnspe­da­go­gi­ken stärks ge­nom att man hö­jer per­so­na­lens ut­bild­ningsni­vå och gör upp­gifts­be­näm­ning­ar­na kla­ra­re.

Stads­kär­nan

Ut­veck­ling­en av den gam­la stads­kär­nan är ett vik­tigt pro­jekt för Borgå och den 1 no­vem­ber ord­nas ett se­mi­na­ri­um där åt­gärds­för­slag för om­rå­det runt tor­get pre­sen­te­ras. Det är me­ning­en att de kon­kre­ta bygg­ar­be­te­na ska kom­ma i gång i rask takt.

En­ligt Fre­drick von Schoultz fo­ku­se­rar bo­stads­byg­gan­det fort­fa­ran­de näs­ta år på väst­ra åstran­den, där bland an­nat ett in­tres­sant trä­hus­kvar­ter pla­ne­ras.

Juk­ka-Pek­ka Uju­la är glad för att många verk­sam­he­ter får nya, fi­na lo­ka­ler men fram­hål­ler att gam­la, oan­vän­da hus är ett pro­blem.

– Just nu har vi över 23 000 kvadrat­me­ter tom­ma lo­ka­ler trots att vi ri­ver och säl­jer.

En stor bygg­nad som snart ska töm­mas är Ström­borgs­ka sko­lan och i dag vet ing­en vad som ska gö­ras med fas­tig­he­ten.

– Får vi den in­te såld gäl­ler det att se om hu­set kun­de an­vän­das för sta­dens be­hov, när­mast som by­rå­er.

Uju­la hop­pas att be­sluts­fat­tar­na in­ser att man ock­så mås­te kun­na av­stå från någon­ting och då ta­lar han främst om bild­nings­sek­torn. Al­la väg­gar och all ser­vice som fun­nits för­ut kan in­te ex­i­ste­ra i all evig­het.

ING­ET CHOCKFÖRSLAG.Juk­ka-Pek­ka Uju­la skrat­tar att han fått ”or­der” om att in­te va­ra så dys­ter nu. Det är han in­te hel­ler, men nog re­a­list.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.