Sib­bo Mu­sik­sko­las nya mu­sik­grup­per sam­las i Box­by sko­la

Den an­nars tom­ma skol­bygg­na­den fylls av ett takt­fast trum­man­de. Ef­ter någ­ra tak­ter fal­ler gi­tar­ren och ba­sen in i tak­ten och Deep Pur­ples låt Smo­ke on the wa­ter tar form. Det är Sib­bo mu­sik­sko­las band­grupp som övar un­der led­ning av Niklas Mans­ner.

Östnyland - - On - JaN­Ni­ka LiN­déN 020 756 9627 jan­ni­ka.lin­den@ksf­me­dia.fi

Se­dan ter­mins­star­ten i bör­jan av sep­tem­ber lju­der det i Box­by sko­la ef­ter att den van­li­ga skol­da­gen ta­git slut.

– Vi bör­jar med pek­fing­ret, sä­ger lä­ra­re Niklas Mans­ner och vi­sar hur fing­ret bor­de pla­ce­ras på sträng­ar­na för att man ska kun­na spe­la ett Dac­kord på gi­tar­ren.

De fem ele­ver­na i mu­sik­grup­pen spre­tar kon­cen­tre­rat tills fing­rar­na är på plats. De är inga ny­bör­ja­re ut­an spe­la­de till­sam­mans re­dan i som­ras.

– Se­dan kom­mer föl­jan­de ut­ma­ning, sä­ger Mans­ner när bå­de D- och G-ac­kor­den sit­ter som de ska.

– Det svå­ra är att by­ta ac­kord i ryt­men. Nu tar vi ett D-ac­kord, ett, två, tre, fyr, och nu ett G, ett, två, tre, fyr, in­stru­e­rar han.

Linn Kip­pi­lä, som till­sam­mans med sin bror Emil Kip­pi­lä och Jo­a­kim Englund kom­mer från Pel­linge för att del­ta i mu­sik­grup­pen tyc­ker det är ro­ligt att spe­la gi­tarr.

Sjung­er och spe­lar

– Jag har in­te spe­lat gi­tarr så länge, jag bör­ja­de på ett mu­sik­lä­ger. I band­grup­pen sjung­er jag, sä­ger Linn Kip­pi­lä.

På frå­gan vad som är ro­li­ga­re får hon fun­de­ra li­te. – Att sjunga, sä­ger hon till slut. Jo­a­kim Englunds förs­ta in­stru­ment var trum­mor. Se­dan bör­ja­de han spe­la bas, och nu gi­tarr.

– Jag tyc­ker nog bäst om att spe­la trum­mor, sä­ger han.

– Jag sjung­er ock­så, och det kan va­ra svårt att sjunga med gi­tar­ren, när man ska by­ta ac­kor­den, fun­de­rar han.

Nystart

Det är nystart för mu­sik­grup­per­na på Sib­bo Mu­sik­sko­las pro­gram det här läså­ret. Ele­ver­na spe­lar gi­tarr, trum­mor och pi­a­no i grupp, och två grup­per spe­lar som band. Ock­så mu­sik­lek för yng­re barn ord­nas och Pic­can­to-kö­ren övar.

– Den yngs­ta del­ta­ga­ren i mu­sik­le­ken är 1 år och 10 må­na­der och den älds­ta är fem år, sä­ger Pa­tri­cia Lind­ström som är eldsjä­len bakom mu­sik­grup­per­na.

Hon är till­ba­ka som lä­ra­re i Sib­bo mu­sik­sko­la ef­ter att ha va­rit många år hem­ma med eg­na barn och även job­bat med an­nat.

– Med små barn hem­ma har man in­te så myc­ket tid. Nu fanns det till­fäl­le att bör­ja igen, mi­na barn är så pass sto­ra nu, sä­ger hon.

Bå­de so­nen Hu­go Lind­ström och dot­tern El­sa Lind­ström är med och mu­si­ce­rar på ons­dags­ef­ter­mid­da­gar­na.

Sib­bo mu­sik­sko­la har in­di­vi­du­ell un­der­vis­ning i bå­de sång och i att spe­la oli­ka in­stru­ment, och den fort­sät­ter. I mu­sik­grup­per­na lig­ger be­to­ning­en på att det ska va­ra ro­ligt att gö­ra mu­sik.

– Vi gör mu­sik till­sam­mans, det är tan­ken. Man ska nju­ta av mu­si­ken, sä­ger Lind­ström.

Än finns det plats

Mu­sik­grup­per­na i Box­by sko­la har plats för 4–6 ele­ver och än finns det någ­ra plat­ser kvar i in­stru­ment­grup­per­na.

Barn­kö­ren Pic­can­to, som är för barn i ål­dern 7–12, väl­kom­nar ock­så nya sång­a­re. Kö­ren leds av Pa­tri­cia Lind­ström och övar i Box­by sko­la på ons­dags­kväl­lar­na.

– Man ryms med än­nu om man vill, och det finns ock­så ti­der för in­di­vi­du­ell un­der­vis­ning, sä­ger Lind­ström och upp­ma­nar in­tres­se­ra­de att ta kon­takt med mu­sik­sko­lan.

Allt­för många del­ta­ga­re kan grup­per­na än­då in­te ha ef­tersom det då in­te blir så myc­ket tid för var och en att spe­la.

– Myc­ket be­ror på in­stru­men­tet, i gi­tarr­grup­pen kan det va­ra fle­ra än i pi­a­no­grup­pen, sä­ger Lind­ström.

Ja, hur spe­lar man pi­a­no i grupp när man ba­ra har ett pi­a­no?

Det går all­de­les ut­märkt – det ryms tre per­so­ner vid ett pi­a­no ut­an pro­blem. Den här ons­da­gen har Pa­tri­cia Lind­ström två ele­ver, Edit Wick­holm och Sa­ra Ja­mes. Lind­ström kom­par me­dan flic­kor­na spe­lar me­lo­din till den väl­be­kan­ta barn­sång­en om björ­nen som so­ver.

– Nu gör vi det li­te svå­ra­re, sä­ger Pa­tri­cia Lind­ström och ploc­kar fram en ma­racas och en tam­bu­rin som flic­kor­na får i and­ra han­den, och sång­en får en helt ny di­men­sion.

– Vi bru­kar spe­la en och en i bör­jan och se­dan till­sam­mans un­der pi­a­no­grup­pens lek­tion, fort­sät­ter hon.

Bå­de Edit och Sa­ra har pi­a­no hem­ma och kan öva på de läx­or de får. Man kan öva li­ka bra på ett akus­tiskt pi­a­no som på ett elektro­niskt.

Den här vec­kan har mu­sik­sko­lan höst­lov, men den 24 ok­to­ber träf­fas man igen.

Fo­to: KristoF­Fer Åberg

FINGERFÄRDIGHET. Att få fing­rar­na på rätt sträng och på rätt plats är en ut­ma­ning. Niklas Mans­ner in­stru­e­rar Linn Kip­pi­lä.

Fo­to: KristoF­Fer Åberg

AC­KORD. Gi­tarr­lä­ra­re Niklas Mans­ner lär ut ac­kord åt Jo­a­kim Englund, till väns­ter, och Emil Kip­pi­lä och Hu­go Lind­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.