Två öst­nylän­ning­ar är med bland lu­ci­a­kan­di­da­ter­na

Den 28 ok­to­ber pre­sen­te­ras flic­kor­na som kan­di­de­rar för Fin­lands lu­cia, och sam­ma dag kan man bör­ja rös­ta. I årets ut­tag­ning hit­tar man två öst­ny­länds­ka namn: Ju­lia Halt­tu­nen från Borgå och Cla­ris­sa Holmström från Lo­vi­sa.

Östnyland - - On - Pet­ra Mi­et­ti­nen

Det är som van­ligt en tre­man­naju­ry som väl­jer ut årets lu­ci­a­kan­di­da­ter och den an­svars­ful­la upp­gif­ten har i år till­de­lats skå­de­spe­la­ren Ri­ko Eklundh, pro­gram­le­da­re An­na Bäck på Svens­ka Yle och HBL-jour­na­lis­ten Ste­fan Lund­berg.

– Många av lu­ci­a­kan­di­da­ter­na lyf­ter fram sitt so­ci­a­la en­ga­ge­mang och det är fint. Det kom­mer nog att på­ver­ka vårt val, den bli­van­de lu­ci­an får gär­na ta ställ­ning och stå för si­na åsik­ter, sä­ger Ste­fan Lund­berg.

– Ja, det har för­änd­rats, för ba­ra fem år se­dan skul­le lu­cia va­ra en ne­u­tral per­son, men nu­me­ra får hon gär­na ha åsik­ter. Da­gens sam­hälls­kli­mat har bli­vit så hårt och kallt att det är fint om nå­gon kän­ner so­li­da­ri­tet med dem som har det säm­re ställt än en själv, sä­ger An­na Bäck.

– Visst får hon gär­na va­ra en för­grunds­ge­stalt, men än­då in­te po­li­tiskt ak­tiv, tyc­ker Eklundh.

Näs­tan som Idols

I ons­dags lyss­na­de tri­on ige­nom de sång­pro­ver som kan­di­da­ter­na har skic­kat in till­sam­mans med si­na skrift­li­ga an­mäl­ning­ar.

– Sång­en är det vik­ti­gas­te, det är vi al­la över­ens som. Jag hör li­te Idols i in­spel­ning­ar­na, kan­di­da­ter­na har helt klart tit­tat på oli­ka sång­pro­gram och för­sökt ef­ter­lik­na oli­ka sång­sti­lar och kän­da ar­tis­ter, ana­ly­se­rar Bäck.

– Vik­tigt är ock­så att vil­jan att upp­trä­da finns där, det är ju vad lu­cia ska gö­ra se­dan, upp­trä­da för en va­ri­e­ran­de publik i en må­nads tid, på­pe­kar Eklundh.

Skå­de­spe­la­ren vet vad han ta­lar, för ock­så unge Ri­ko Eklund har gått med i lu­ci­a­tå­get en gång, som 11-åring.

– Det var en fan­tas­tisk upp­le­vel­se, jag var stjärn­gos­se och det var sä­kert förs­ta gång­en jag var in­ne i Dom­kyr­kan. När vi kom ut på trap­pan ef­ter krö­ning­en var det fullt med folk över­allt. Det var is­kallt, som all­tid, och vi ha­de fått nog­gran­na di­rek­tiv om hur vi skul­le va­ra kläd­da, jag minns att jag ha­de dubb­la van­tar på hän­der­na, be­rät­tar han iv­rigt om den min­nesvär­da lu­ci­a­da­gen i mit­ten av 1970-ta­let.

Ock­så de två and­ra ju­ry­med­lem­mar­na har eg­na er­fa­ren­he­ter av lus­san­de, Lund­berg var förs­te stjärn­gos­se i le­kis och Bäck har till­sam­mans med sin ku­sin lus­sat på en rad äldre­bo­en­den.

– Jag var kans­ke 8 år och det hän­de på det gla­da 80-ta­let, så vi fick ha le­van­de ljus bå­de i kro­nan och i hän­der­na. Som barn för­stod jag in­te själv stun­dens all­var, men när jag såg de vux­nas rör­da an­sik­ten för­stod jag hur myc­ket lu­ci­a­besö­ket be­tyd­de för de äld­re, minns Bäck.

Ljuv­ligt på rik­tigt

Bå­de Eklundh och Bäck har som tra­di­tion att stå på Se­nat­stor­get på lu­ci­a­da­gen då lu­cia med sitt föl­je skri­der ned­för trap­pan.

– Lu­cia är ljuv­ligt på rik­tigt, jag bru­kar all­tid grå­ta en skvätt, det är så fint. Vi har all­de­les för få sa­ker som folk kan tyc­ka om på rik­tigt, allt har bli­vit så sar­kas­tiskt i da­gens sam­häl­le, tyc­ker Bäck.

– Lu­cia är Svensk­fin­lands störs­ta PR-grej och jag tyc­ker att vi bor­de gö­ra det än­nu stör­re. Vi ska en­ga­ge­ra bå­de finsk­språ­ki­ga och in­vand­ra­re med oli­ka språk­bak­grund i fi­ran­det, al­la bor­de få ta del av lu­ci­as bud­skap i de­cem­ber, sä­ger Lund­berg.

Lu­ci­aju­ryn ha­de en ar­bets­krä­van­de och tuff för­mid­dag, då de fö­re lunch skul­le ha valt ut de tio mest läm­pa­de kan­di­da­ter­na för he­der­sti­teln.

– Det här var ett vansk­ligt upp­drag. Jag har själv tre dött­rar som har helt oli­ka per­son­lig­he­ter, men al­la skul­le de bli ut­märk­ta lu­ci­or. Det är li­ka­dant här, al­la flic­kor­na är vack­ra och de sjung­er så fint. Va­let är oer­hört svårt, tyc­ker Lund­berg.

– Det är vik­tigt att de flic­kor vi väl­jer till lu­ci­a­kan­di­da­ter är sam­hälls­en­ga­ge­ra­de och in­tres­se­ra­de av and­ra män­ni­skor. De mås­te få ut nå­got av mö­tet med and­ra män­ni­skor, ef­tersom lu­ciaupp­dra­get sker helt fri­vil­ligt, ut­an er­sätt­ning, sam­man­fat­tar An­na Bäck.

Fo­to: LEiF WECKStröM

LU­Ci­aJU­rYn. Årets lu­cia är … in­te An­na Bäck, pro­gram­le­da­re på Svens­ka Yle. Hon bil­dar till­sam­mans med HBL:s Ste­fan Lund­berg och skå­de­spe­la­ren Ri­ko Eklundh lu­ci­aju­ryn, som har valt de tio kan­di­da­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.