OK Tri­an trea i Ha­lik­ko-sta­fet­ten

Ori­en­te­rings­klub­ben oK Tri­an pla­ce­ra­de sig på en tred­je plats i den tra­di­tio­nel­la Ha­lik­kosta­fet­ten, som av­gjor­des för­ra lör­da­gen.

Östnyland - - On - ÖN

Lop­pet med fem­ton etap­per löp­tes för tret­tion­de gång­en. Sta­fet­ten vanns av Pai­mion Rasti fö­re Helsingin Su­un­nista­jat. Näs­tan hund­ra lag del­tog, och Ok Tri­an kom i mål ba­ra fy­ra mi­nu­ter ef­ter Helsing­fors-la­get.

– En tred­je pla­ce­ring var en glad över­rask­ning, spe­ci­ellt som sta­fett­sä­song­en in­te rik­tigt har mot­sva­rar vå­ra för­vänt­ning­ar. Ter­räng­en var krä­van­de och det var fint att de hur bra vårt lag kla­ra­de av sta­fet­ten. Det var fi­na pre­sta­tio­ner av de yng­re ori­en­te­rar­na och sä­kert jobb av de er­far­na, sä­ger Mik­ko Reit­ti, OK Tri­ans verk­sam­hets­le­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.