Fu­la för­lus­ter för Akil­les och Tar­mo

Det blev idel stor­för­lus­ter då de öst­ny­länds­ka ban­dy- och bas­ket­stolt­he­ter­na in­led­de si­na sä­song­er.

Östnyland - - On - Tom­mI WIllBerg 029 080 1401 tom­mi.willberg@ksf­me­dia.fi

Ban­dy

Akil­les her­rar fick sig en re­jäl lek­tion i ban­dy i World Cup-tur­ne­ring­en i svens­ka Sand­vi­ken. Det blev sor­ti i ef­ter grupp­spe­let då man fått tre or­dent­li­ga ris­ba­stun av Ham­mar­by, SKA Nef­ti­a­nik och Vet­lan­da. Slut­siff­ror­na skrevs 0–8, 0–13 och 1–7. Akil­les sä­song fort­sät­ter näs­ta vec­ka med fins­ka cu­pen.

Bas­ket

Di­vi­sion 1 A: Borgå­la­get Tar­mo kör ock­så i år med ett ungt in­hemskt man­skap. Sä­songs­star­ten var is­kall. Det blev stor­stryk bå­de i bor­ta- och i hem­mapre­miä­ren. I Kou­vo­la slog Ko­rik­ou­vot si­na gäs­ter med he­la 60 po­äng (114–54) och i hös­tens förs­ta di­vi­sions­match i Borgå var Kristi­ka Tur­ku bätt­re med 97–56. I Kristi­kas led gjor­de Huk­ka­bas­ket-pro­duk­ten Mi­kael Aal­to en fin match då han no­te­ra­des för 19 po­äng och 14 re­tu­rer.

I Tar­mo top­par la­gets älds­ta spe­la­re, 25-åri­ga Otso Laak­ko­nen, den in­ter­na po­ängsta­tisti­ken med ett snitt på 16 pin­nar per match.

Fot­boll

Di­vi­sion 3: Her­rar­nas fot­bollstrea av­slu­ta­des den förs­ta hel­gen i ok­to­ber. FC Futu­ra gre­ja­de hem po­äng­en i sä­song­ens sista match och slu­ta­de tvåa i sin grupp bakom kla­ra seg­ra­ren VJS. Futu­ras Hen­ri Pulk­ki­nen var grup­pens näst­bäs­ta och he­la di­vi­sio­nens fem­te främs­ta mål­skytt med 19 bal­jor.

Sib­bo-Var­gar­na kom jum­bo och flyt­tas ner.

In­ne­ban­dy

Da­mer­nas in­ne­ban­dy­li­ga: Dam­li­gans in­led­ning har va­rit näs­tan ko­miskt jämn, åt­minsto­ne då man kol­lar på se­ri­e­ta­bel­len. Fö­re ons­da­gens match mel­lan EräVi­i­kingit och Clas­sic låg de sex bäs­ta la­gen på sam­ma po­äng­sum­ma men i och med att EräVi­i­kingit slog Clas­sic le­der Helsing­forsla­get li­gan med si­na tolv po­äng. EräVi­i­kingit har dock spe­lat tre mat­cher mer än de tuf­fas­te ri­va­ler­na, dit ock­så PSS med si­na tre seg­rar på fy­ra mat­cher hör.

ÅIF är alltjämt jum­bo men kom­man­de vec­ko­slut får man chan­sen att ta re­vansch på cup­för­lus­ten mot Pe­li­cans SB. PSS gäs­tar där­e­mot SSRA i Uleå­borg.

Di­vi­sion 1: I Lo­vi­sa har in­ne­ban­dy­hös­ten va­rit strå­lan­de. 50 gjor­da mål på sju mat­cher ger Tor di­vi­sio­nens bäs­ta mål­snitt på li­te över sju mål per match och la­get har vun­nit fem mat­cher. For­men är be­vis­li­gen bra men det finns skäl att min­nas att man ba­ra spe­lat två bor­t­a­mat­cher. Ska fly­tet fort­sät­ta på fi­en­de­mark?

ÅIF har par­ke­rat i bot­ten­skik­tet men ta­bel­len hal­tar. Två seg­rar och två för­lus­ter ly­der sal­dot på ba­ra fy­ra mat­cher jäm­fört med Tors sju spe­la­de. Po­äng­bäst i Tor är Jes­se Tol­va­nen med 8+7=15 po­äng (2,14 po­äng/match) me­dan Tu­o­mas Li­uko­lam­pi, 7+2=9 (2,25 po­äng/ match), är ef­fek­ti­vast i Sib­bo­la­get.

Ishoc­key

Fin­lands­se­ri­en: Hun­ters fy­ra mat­cher långa rad hem­ma­mat­cher har va­rit en suc­cé ef­ter de tre först spe­la­de dus­ter­na. Hun­ters har näm­li­gen kam­mat hem max­i­ma­la an­ta­let po­äng i des­sa mat­cher med en mål­skill­nad på 21–7.

Ef­ter åt­ta om­gång­ar top­par Hun­ters – som än­nu in­te tap­pat po­äng i hem­ma­rin­ken – se­ri­e­ta­bel­len på sam­ma po­äng­sum­ma som ena för­hands­fa­vo­ri­ten Ki­ek­ko-Espoo.

Po­äng­bäst hit­tills i Hun­ters är Te­e­mu Mi­e­lo­nen som stått för 4+9=13 po­äng.

Hand­boll

Di­vi­sion 1: Akil­les her­rar lyc­ka­des in­te över­ras­ka di­vi­sions­le­da­ren HK Pöt­si ut­an led sin and­ra för­lust på de in­le­dan­de tre mat­cher­na. HK Pöt­si led­de med sex mål i pa­us (14–8) och öka­de led­ning­en i and­ra halv­lek upp till be­kvä­ma 29–20. Akil­les sä­song fort­sät­ter i mor­gon på hem­ma­plan då Gran­kul­la IFK kom­mer på be­sök.

Fo­to: tom­mi Willberg

köR IN­hemskT. Tar­mo åk­te på stor­stryk i bas­ke­tet­tans sä­songs­pre­miär. I det unga la­get spe­lar bland an­nat Oscar Storgård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.