Triv­seln i hoc­key­la­get

Östnyland - - Redaktionen väljer -

TPS-li­ga­te­jer­na■Han­na Bro­felt och■Ma­til­da Eriks­son■käm­par■ ock­så■med■se­na■kväl­lar■och■ti­di­ga■ morg­nar,■ eko­no­mi■ och■ jäm­ställd­het■ in­om■ hoc­keyn■ me­dan■Erik Ris­ka■från■Va­sa■ Sport■sä­ger■att■al­la■i■la­get■ska■ få■ va­ra■ sig■ själ­va■ för■ att■ må■ bra.■Men■vi■be­hö­ver■än­nu■me­ra■id­rotts­gläd­je,■sä­ger■ex­per­ten■Christoph Trei­er.■Såsom■ då■sko­lid­rotts­för­bun­det■be­sö­ker■Kvarn­bac­kens■sko­la.■yle

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.