Fem­tio år har gått se­dan ka­ta­stro­fen med m/s Ir­ma

Nat­ten mel­lan den 25 och 26 ok­to­ber 1968 för­lis­te last­far­ty­get m/s Ir­ma nå­gon­stans norr om Åland och el­va per­so­ner om­kom. På sön­dag, näs­tan på da­gen fem­tio år se­dan olyc­kan, ord­nas en min­ne­still­ställ­ning på Kul­tur­hu­set Grand i Borgå.

Östnyland - - Tisdag - Pet­ra LInD 020 756 9637 pet­ra.lind@ksf­me­dia.fi

När m/s Ir­ma för­lis­te slog tra­ge­din hårt i Vå­lax by när fy­ra bröder med tre fru­ar och ett barn för­o­lyc­ka­des. Bland dem fanns Hans Grönqvist, He­len Grönqvist-Lönn­roos pap­pa, och hon är en av dem som ta­git ini­ti­a­ti­vet till sön­da­gens min­ne­still­ställ­ning.

– Ir­mas ha­ve­ri ver­kar väc­ka ett gans­ka brett in­tres­se i Borgåtrak­ten, och där­för be­slu­ta­de vi oss för att ord­na en öp­pen till­ställ­ning i stäl­let för en min­nes­stund en­bart för de när­mas­te fa­mil­je­med­lem­mar­na och släk­ting­ar­na, sä­ger hon.

Grönqvist-Lönn­roos var fy­ra år gam­mal då hen­nes mam­ma Gun Grönqvist fick bu­det om att m/s Ir­ma sjun­kit på re­san från li­tau­is­ka Klai­pe­da till Rau­mo och ta­git fa­dern Hans Grönqvist med sig i dju­pet. Mam­man blev än­ka och en­sam­för­äl­der med tre små barn, un­der fy­ra gam­la.

– Olyc­kan finns un­der ytan he­la ti­den. Käns­lor­na kom­mer och går li­te som svall­vå­gor, men jag tyc­ker att ju me­ra man pra­tar om det som hän­de, desto bätt­re, sä­ger He­len Grönqvist-Lönn­roos.

Do­ku­men­ta­tion

Hon upp­le­ver det som vik­tigt att m/s Ir­ma-ka­ta­stro­fen do­ku­men­te­ras för kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner, och att det görs me­dan det fort­fa­ran­de finns per­so­ner vid liv som kom­mer ihåg de för­o­lyc­ka­de och he­la hän­del­se­för­lop­pet.

– Det är vik­tigt att vå­ra barn och barn­barn får hö­ra om olyc­kan. Det här gör vi för fram­ti­da ge­ne­ra­tio­ner.

Tomas Grönqvist, He­len Grönqvist-Lönn­roos ku­sin, har fors­kat i m/s Ir­mas för­lis­ning i he­la sitt vux­na liv. Han har sam­lat fakta och in­for­ma­tion och un­der min­ne­still­ställ­ning­en kom­mer han att pre­sen­te­ra far­ty­get samt om per­so­ner­na som var med.

– Han vi­sar ock­så bil­der för att de som in­te kän­ner till hän­del­sen el­ler per­so­ner­na får en in­blick i vad det hand­lar om, sä­ger Grönqvist-Lönn­roos.

Bok om m/s Ir­ma

Öpp­nar upp hän­del­sen yt­ter­li­ga­re gör ock­så Cecilia McMul­len. McMul­len, som är upp­vux­en i Vå­lax, kom ny­li­gen ut med boken Vi minns m/s Ir­ma. McMul­len har släkt­band till den drab­ba­de fa­mil­jen Grönqvist och har pre­cis som al­la and­ra i byn vux­it upp med be­rät­tel­ser om Ir­mas för­lis­ning.

McMul­len be­stäm­de sig för att do­ku­men­te­ra för­lis­ning­en, lä­sa tid­nings­ur­klipp och ha­ve­ri­rap­por­ter samt föl­ja upp med in­ter­vju­er. I Vi minns m/s Ir­ma kom­mer så­väl fa­mil­je­med­lem­mar till de omkomna som släk­ting­ar och and­ra by­bor till tals.

Boken ut­kom för någ­ra vec­kor se­dan och i sam­band med sön­da­gens min­ne­still­ställ­ning kan man få sitt ex­em­plar sig­ne­rat av för­fat­ta­re. Cecilia McMul­len sam­ta­lar ock­så kring boken med Fri­da Lönn­roos.

– Jag hål­ler just nu på att lä­sa boken, men gör det i små bi­tar i ta­get, sä­ger He­len Grönqvist-Lönn­roos.

Grönqvist-Lönn­roos be­skri­ver boken som vär­de­full. Den kom­mer med nya fakta och be­ly­ser en ka­ta­strof som på­ver­kat – och fort­fa­ran­de på­ver­kar – väl­digt många män­ni­skor.

Väc­ker tan­kar – Jag har he­la li­vet levt med vetska­pen om det som hän­de, men olyc­kan är ett äm­ne som vi in­te öpp­nat upp så myc­ket i fa­mil­jen. Det är en lätt­nad för mig att mär­ka att jag in­te är en­sam med mi­na tan­kar, sä­ger hon.

Där kan ock­så Mi­kael Mar­ti­ka­i­nen kom­ma med yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion. Mar­ti­ka­i­nen hål­ler på med en do­ku­men­tär­film om m/s Ir­mas för­lis­ning och pla­ne­rar bland an­nat un­der­vat­tens­film­ning­ar norr om Åland.

Det är fort­fa­ran­de oklart ex­akt var far­ty­get sjönk, och rikt­mär­ke­na är få: Den sista ra­di­o­kon­tak­ten togs fre­dag kväll den 25 ok­to­ber 1968 och se­na­re sam­ma natt ob­ser­ve­ras far­ty­get norr om Ge­ta av en fis­ka­re. Det man vet är att m/s Ir­ma tog en an­nan rutt än pla­ne­rat på grund av den hår­da stor­men och Mi­kael Mar­ti­ka­i­nen har gjort di­ver­se ut­räk­ning­ar för att få re­da på var vra­ket lig­ger.

Myste­ri­um

– Ett av de sto­ra myste­ri­er­na med m/s Ir­ma är att man in­te vet var hon sjönk, sä­ger He­len Grönqvist-Lönn­roos.

Det kom­mer allt­så ock­så att hand­la om vrak­let­ning på min­ne­still­ställ­ning­en, nå­got som kan in­tres­se­ra så­väl vrak­dy­ka­re som sjö­farts­hi­sto­ri­ker.

Min­ne­still­ställ­ning­en kom­mer även med sång och mu­sik. Han­na Lönn­roos sjung­er, He­len GrönqvistLönn­roos bror Mar­kus Grönqvist spe­lar gi­tarr och sjung­er och hen­nes sys­ter Ann-Kristin Sand­ström sjung­er till­sam­mans med sin kör, Pri­ma­ve­ra. Fri­da Lönn­roos fun­ge­rar som kon­fe­ren­ci­er un­der kväl­len.

Präs­ten Chris­ter Åberg in­le­der min­ne­still­ställ­ning­en.

– Jag öns­kar att det blir en varm och fa­mil­jär till­ställ­ning, sam­ti­digt tror jag att blir en tung sön­dags­kväll med blan­da­de käns­lor. Vi har skic­kat in­bju­dan till al­la de när­mas­te till de omkomna, sä­ger He­len Grönqvist-Lönn­roos.

Kväl­len av­run­das med kaf­fe­bjud­ning.

TRAGEDI. Borgå­bla­det rap­por­te­ra­de 1968 om m/s Ir­mas för­lis­ning och ta­la­de bland an­nat med fa­mil­je­med­lem­mar till de omkomna. Öst­ny­land skrev i som­ras om att det gått 50 år se­dan m/s Ir­ma för­lis­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.