Över två års fäng­el­se för sex­u­ellt ut­nytt­jan­de av barn

Öst­ra Ny­lands tings­rätt har dömt Ri­kan Ja­me­el Akram till fäng­el­se i två år och fy­ra må­na­der.

Östnyland - - Ön - Ön

En­ligt gär­nings­be­skriv­ning­en har den sva­ran­de ota­li­ga gång­er be­gått sex­u­el­la gär­ning­ar mot en per­son som var 8–14 år då hän­del­ser­na äg­de rum. Den sva­ran­de har be­rört off­rets in­ti­ma kropps­de­lar ge­nom klä­der­na, för­sökt ri­va klä­der­na av off­ret, ona­ne­rat in­för off­ret, tving­at off­ret att se på por­no­gra­fi och för­sökt få off­ret att till­fred­stäl­la ho­nom oralt.

Den mål­sä­gan­de har in­stämt i åklagarens straf­fyr­kan­de och har krävt att den sva­ran­de åläggs att be­ta­la er­sätt­ning för det li­dan­de som för­by­tel­ser­na åsam­ka­de.

Ne­kar till åta­let

Den sva­ran­de har ne­kat till åta­let och häv­dat att han in­te age­rat en­ligt gär­nings­be­skriv­ning­en.

Ut­i­från de skild­ring­ar samt de munt­li­ga och skrift­li­ga vitt­nes­mål som fram­förts i sam­band med be­hand­ling­en av fal­let an­ser tings­rät­ten än­då att den sva­ran­de gjort sig skyl­dig till de brott han åta­las för.

Ri­kan Ja­me­el Akram döms till fäng­el­se i två år och fy­ra må­na­der samt till att be­ta­la off­ret en er­sätt­ning på 10 000 eu­ro. Dess­utom ska han be­ta­la rät­te­gångs­kost­na­der till sta­ten, med rän­tor uppgår sum­man till näs­tan 4 800 eu­ro.

I me­di­er­na re­dan 2016

Ef­tersom do­men be­hand­lar myc­ket öm­tå­li­ga de­tal­jer om den mål­sä­gan­des pri­vat­liv så hålls ma­jo­ri­te­ten av rät­te­gångs­do­ku­men­ten hem­li­ga fram till 2077, en­dast av­gö­ran­det och det lag­rum som tilläm­pa­des of­fent­lig­görs.

Do­men har än­nu in­te vun­nit la­ga kraft.

En­ligt tid­ning­en Uu­si­maa är den döm­da sam­ma per­son som fick stort ut­rym­me i me­di­er­na hös­ten 2016 då han ho­ta­des av ut­vis­ning till Irak. En nam­nin­sam­ling där det kräv­des att fö­re­ta­ga­ren och fa­mil­je­fa­dern skul­le få stan­na i lan­det sam­la­de över tvåtu­sen un­der­skrif­ter. Mi­gra­tions­ver­ket å sin si­da mo­ti­ve­ra­de ut­vis­nings­be­slu­tet med man­nens brotts­li­ga bak­grund.

Fo­to: ar­kiv/Max Ny­berg

SER FRAM­ÅT. Ef­ter kon­kur­sen fort­sät­ter Pa­trik Björk­man att va­ra fö­re­ta­ga­re i trans­port­bran­schen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.