Nytt fö­re­ta­gar­par tar över Café Lil­ja

Re­stau­rang­en och kafé­et Café Lil­ja i Lil­jen­dal får nya fö­re­ta­ga­re den sista ok­to­ber när Jen­ny Me­ro och Petri Kor­ho­nen tar över verk­sam­he­ten.

Östnyland - - Ön - ÖN

Pa­ret som bor i Mic­kelspil­tom har ing­en ti­di­ga­re er­fa­ren­het av re­stau­rang­bran­schen men pa­ret räk­nar med att Jen­ny Me­ros ge­dig­na eko­no­mi-, in­köps- och lo­gistik­kun­nan­de samt Petri Kor­ho­nens fö­re­ta­ga­rer­fa­ren­het är en sta­dig grund för att man ska lyc­kas.

– Vår kun­ni­ga per­so­nal ga­ran­te­rar att verk­sam­he­ten fort­sät­ter som ti­di­ga­re, sä­ger Jen­ny Me­ro.

De nya ägar­na vill in­te sä­ga mer om si­na fram­tids­pla­ner för Café Lil­ja än att man har en del idéer.

Nu­va­ran­de ägar­na Min­na och Ste­fan Möl­ler tar över ben­sin­sta­tio­nen Nes­te K Ank­ku­ri­tu­u­li vid in­far­ten till Lo­vi­sa och där­för kom­mer äg­ar­by­tet na­tur­ligt.

– Lil­ja har ut­veck­lats sta­digt un­der vå­ra fy­ra år och vi är gla­da att verk­sam­he­ten fort­sät­ter och ut­veck­las av de nya ägar­na, sä­ger Min­na Möl­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.