Ba­ro­nen och Borgå Big Band in­tar sce­nen på Grand

Borgå Big Band fram­för Pa­ro­ni Paak­ku­nai­nens mu­sik till­sam­mans med ba­ro­nen själv på grand nu på ons­dag.

Östnyland - - Ön - Borgå Big Band & Pa­ro­ni Paak­ku­nai­nen, ons­dag den 24 ok­to­ber kloc­kan 19 i kul­tur­hu­set Grand. Bil­jet­ter: 15 eu­ro/10 eu­ro via Luc­kan. Ar­ran­gör: Borgå­nej­dens mu­sikin­sti­tut.

Pa­ro­ni Paak­ku­nai­nen kal­lar till­ställ­ning­en för en fö­del­se­dags­kon­sert ef­tersom den äger rum på hans 75-års­dag. På pro­gram­met står styc­ken kom­po­ne­ra­de och ar­ran­ge­ra­de av ho­nom själv för­u­tom Dan­ny’s Dream av Lars Gul­lin.

Pa­ro­ni Paak­ku­nai­nen, vars rik­ti­ga namn är Sep­po To­i­vo Ju­ha­ni Paak­ku­nai­nen, är en fin­ländsk jazz­mu­si­ker och kom­po­si­tör. Smek­nam­net ba­ro­nen fick han då han spe­la­de BArytON­sax­o­fon i en sax­o­fon­sek- ti­on. Jazz­spe­lan­det in­led­de Pak­ku­nai­nen för 60 år se­dan. Un­der he­la sin kar­riär har hans vik­ti­gas­te idol va­rit mu­si­kern och kom­po­si­tö­ren Lars Gul­lin från Gott­land. Paak­ku­nai­nen stu­de­ra­de vid Si­be­li­us-Aka­de­min i bör­jan av 1960-ta­let. År 1968 vann han EBU:s jazz­täv­ling som en del av Tu­o­hi Qu­ar­tet -en­semb­len.

Paak­ku­nai­nen har fun­ge­rat som sax­o­fo­nist i bland an­nat The Boys, Ka­re­lia, The Is­lan­ders, Soul­set, Uni­so­no och Black flag of Uto­pia/Uto­pia. Han har ock­så an­vänt pseu­do­ny­mer­na Fred Fri­day, Ar­mas Nu­ka­rai­nen och J. Petra­da. 1973 be­vil­ja­de Fin­lands jazz­för­bund det pre­stige­fyll­da Yr­jö-pri­set till Paak­ku­nai­nen.Ön

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.