Pso­ri­a­sis­för­e­ning­en häl­sar al­la väl­kom­na till simhallen

Östnyland - - Ön - ÖN

Pso­ri­a­sis­för­bun­det och dess lokal­för­e­ning­ar samt Fin­lands Si­m­un­der­vis­ning­s­och Liv­rädd­nings­för­bund rf har en kam­panj den 29 ok­to­ber i sim­hal­lar run­tom i lan­det med te­mat ”Pso­ri­a­sis smit­tar in­te. In­te ens i vat­ten.”

– Många und­vi­ker sim­hal­lar ef­tersom man är rädd för att bli ut­tit­tad el­ler få trå­ki­ga kom­men­ta­rer. Vi vill lyf­ta fram att pso­ri­a­sis är en in­flam­ma­to­risk lång­tids­sjuk­dom som in­te smit­tar. Man kan själv in­te gö­ra myc­ket för att på­ver­ka sjuk­do­mens ut­bry­tan­de, men lev­nads­va­nor­na har stor be­ty­del­se i däm­pan­det av sym­to­men. Där­för mås­te var och en ha rätt och möj­lig­het att rö­ra på sig – även i simhallen, sä­ger Kristi­na Ber­lin från Öst­ra Ny­lands pso­ri­a­sis­för­e­ning.

Må­let med te­ma­da­gen är att öka sim­hallsan­vän­dar­nas med­ve­ten­het om pso­ri­a­sis och på det­ta sätt mins­ka de för­do­mar som pso­ri­a­ti­ker mö­ter. Sam­ti­digt upp­munt­rar kam­pan­jen al­la pso­ri­a­ti­ker att an­vän­da sim­hal­lar.

Öst­ra Ny­lands pso­ri­a­sis­för­e­ning presenterar sig till­sam­mans med Pso­ri­a­sis­för­bun­det un­der den In­ter­na­tio­nel­la pso­ri­a­sis­da­gen på Hai­ko bad­in­rätt­ning kl. 12-16 och i Borgå sim­hall kl. 17-20.

Lokal­för­e­ning­en er­bju­der in­for­ma­tion om sjuk­do­men och all­mänt om ären­den an­gå­en­de väl­må­en­de. För­e­ning­en or­dar även oli­ka kul­tur- och mo­tions­e­ve­ne­mang för si­na med­lem­mar.

SIM­MA LUGNT. Pso­ri­a­sis­för­e­ning­en vill öka med­ve­ten­he­ten kring sjuk­do­men, den smit­tar in­te ex­em­pel­vis i simhallen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.