Drift med ur­ban me­del­klass­livs­stil

Yle TV2 mån­dag 21.00, re­pris tis­dag 15.15, ons­dag 22.05, tors­dag 20.30 och 00.05, fre­dag 15.25 och sön­dag 18.30

Östnyland - - Ön - Ma­Lin SLoTTe ma­lin.slotte@ksf­me­dia.fi

■■Den■nya■halv­tim­mesko­me­di­se­ri­en■Härö­lä■ut­ger■sig■för■att■er­bju­da■ett■tvär­snitt■av■Fin­land■ge­nom■ att■hand­la■om■in­vå­nar­na■i■ett■och■ sam­ma■bo­stads­hus.■Hu­set■lig­ger■i■ nå­gon■mo­dern■för­ort■med■ny­bygg­da■hög­hus■och■trev­ligt■pla­ne­ra­de■ går­dar■–■ing­et■be­tong­get­to,■sna­ra­re■mil­jö­vän­ligt■me­del­klas­sigt.■ Re­pre­sen­ta­tio­nen■ kan■ dis­ku­te­ras,■men■låt■oss■kon­sta­te­ra■att■in­vå­nar­na■än­då■är■en■bro­kig■ska­ra.

Myc­ket■här■går■ut■på■att■dri­va■med■en■viss■typ■av■ung,■ur­ban■ me­del­klass■–■det■hand­lar■om■att■ iscen­sät­ta■en■viss■livs­stil,■som■att■ an­stäl­la■en■au■pair■för■att■gran­nen■ har,■skju­ta■en■mås■och■ser­ve­ra■den■ som■när­pro­du­ce­rad■på■par­mid­da­gen■och■så■vi­da­re.■Det■är■en■kors­ning■mel­lan■sit­com■och■ko­me­di­se­rie,■li­te■SVT:s■00-tals­se­rie■Kvar­te­ret Ska­tan■mö­ter■Sol­si­dan,■vil­ket■in­ne­bär■att■ka­rak­tä­rer­na■återkommer,■me­dan■den■rö­da■trå­den,■ hand­ling­en,■är■lö­sa­re.■Sket­cher­na■ el­ler■sce­ner­na■ut­myn­nar■in­te■all­tid■i■nå­gon■knorr■el­ler■po­äng,■ut­an■av­kling­ar■sna­ra­re.

Hu­mor■är■all­tid■svårt,■och■till■ att■bör­ja■med■känns■det■här■in­te■ som■nå­gon■höj­da­re,■men■den■här■ ty­pens■se­ri­er■krä­ver■att■man■ger■ dem■li­te■tid■för■att■kom­ma■in■i■de­ras■värld■och■sätt■att■skäm­ta.■Då■ blir■det■ef­ter■hand■li­te■bätt­re,■och■ när■man■lärt■kän­na■ka­rak­tä­rer­na■me­ra■har■det■till■och■med■si­na■ stun­der■ibland.

Så­dant■ som■ är■ igen­känn­ligt,■ som■vlog­ga­res■sätt■att■pro­du­ce­ra■ vi­de­or■och■ta­la■till■ka­me­ran,■hör■ till■de■mest■lätt­ploc­ka­de■och■lyc­ka­de■po­äng­er­na.■Bland■det■som■fun­ge­rar■bäst■finns■ock­så■den■flum­mi­ge■chi­li­od­lan­de■bo­he­men■med■sin■ in­re■mo­no­log.■Vis­sa■sket­cher■för■ tan­kar­na■till■så­dant■som■gjorts■ti­di­ga­re,■som■bok­cir­keln,■vars■ty­ran­niska■le­da­re■på­min­ner■om■Litt­le Bri­tains■viktväk­tarsket­cher.

Bakom■se­ri­en■står■ma­nus­för­fat­tar­na■ Pe­te Paa­vo­lai­nen■ och■ Mel­li Maik­ku­la,■ den■ sist­nämn­da■med■bland■an­nat■Pu­tous och■ Ant­ti Hol­ma Show på■me­rit­lis­tan.■ För■re­gin■står■Te­e­mu Ni­uk­ka­nen som■re­gis­se­rat■250■re­klam­fil­mer,■ en■gen­re■som■ju■kan■ha■ka­rak­tä­ren■av■sketch.■I■hu­vud­rol­ler­na■ses■ Pil­vi Hämälä­i­nen, Jus­si Pu­hak­ka, An­na-Ri­ik­ka Ra­ja­nen■och■Mat­ti Le­i­no.

Al­la■tio■av­snit­ten■kan■ses■på■ Are­nan.

Ran­nik­ko Fo­to: Jaa­na

Ko­me­di­se­rie. An­na-Ri­ik­ka Ra­ja­nen, Mi­sa Pa­lan­der, Jus­si Pu­hak­ka och Ul­la Vir­ta­nen i lä­se­cir­keln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.