Sko­le­le­ver får ra­ta rät­ter de in­te gil­lar

Östnyland - - On - ÖN

Lun­chen i Borgå stads sko­lor ser­ve­ras en­ligt en cir­ku­le­ran­de mat­se­del. Nu vill sta­den ut­veck­la mat­se­deln en­ligt kun­der­nas – det vill sä­ga ele­ver­nas öns­ke­mål – och det görs via en web­ben­kät.

Ge­nom att sva­ra på kun­den­kä­ten kan ele­ver­na på­ver­ka vad som ser­ve­ras till lunch. En­ligt Lei­la Kor­ho­nen, kost­ser­vice­chef på Af­färs­ver­ket Borgå Lo­kal­ser­vice, är öns­ke­må­let att ele­ven sva­rar på frå­gor­na till­sam­mans med vård­nads­ha­va­ren.

Mat­se­deln är in­de­lad i två grup­per, grund­rät­ter och ve­ge­ta­ris­ka rät­ter, och i enkä­ten får ele­ver­na bland an­nat sva­ra på vil­ka två form­rät­ter, sås­rät­ter och sopp­rät­ter de skul­le vil­ja slip­pa se på me­nyn. Bland al­ter­na­ti­ven finns rät­ter som ton­fis­k­fres­tel­se, tor­til­la, fisk­sel­jan­ka, bond­bö­ne­la­sag­net­te och fala­fel­bul­lar.

I enkä­ten vill man ock­så ve­ta vad ele­ver­na öns­kar äta till påsklunch 2019, och bland al­ter­na­ti­ven finns bo­ri­lernug­ge­tar och rost­biff.

Ele­ver­na kan sva­ra på enkä­ten via Wil­ma fram till den 29 ok­to­ber kloc­kan 9.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.