Finsk skräck sprids i USA

Den kri­ti­ker­ro­sa­de fins­ka fil­men kyr­syä – Tuft­land in­tar USa. Fil­men som är en mix av thril­ler, myste­ri­um och skräck går i mars upp på de ame­ri­kans­ka bi­o­gra­fer­na.

Östnyland - - Ledare - ÖN

Hill­bil­ly hor­ror (lan­tis­skräck) är en an­nan gen­re­be­näm­ning som an­vänts på re­gis­sö­ren Roo­pe Ole­ni­us lång­films­de­but Kyr­syä – Tuft­land. Fil­men, som kom­mer med mys­tis­ka ele­ment och svart hu­mor à la Twin Pe­aks, ut­spe­lar sig i den pur­fins­ka byn Kyr­syä och i cent­rum för hän­del­ser­na står Ve­e­ra W. Vi­los stu­dents­ka som får ett som­mar­jobb i den iso­le­ra­de byn.

I fil­men, pre­cis som i Ne­ea Vi­i­tamä­k­is ori­gi­nal­pjäs, bör­jar de till en bör­jan så harm­lö­sa lantsorts­bor­na vi­sa sin san­na na­tur och skräc­ken spri­der sig i det oänd­li­ga fin­länds­ka na­tio­nal­land­ska­pet.

För­ra vec­kan blev det klart att den fins­ka skräck­rul­len kom­mer att vi­sas på bio i USA. Det är Subli­mi­nal Films som köpt fil­mens ame­ri­kans­ka rät­tig­he­ter, och en­ligt upp­gift ska Kyr­syä – Tuft­land får bi­opre­miär den 1 mars 2019.

Kyr­syä – Tuft­land är en kvin­no­dri­ven film och i rol­ler­na ses en rad pris­be­lön­ta, in­hems­ka skådespelare som ock­så upp­märk­sam­mats in­ter­na­tio­nellt. Skå­de­spe­la­ren Ria Ka­ta­ja, bo­satt i Borgå, spe­lar en av kvin­nor­na i det själv­för­sör­jan­de by­sam­häl­let och i and­ra cen­tra­la rol­ler ses Saara Eli­na och En­ni Ojut­kang­as samt Ja­ri Man­ni­nen och Ari Sa­vo­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.