Schild­ts & Sö­der­ström ut­ly­ser ro­man­täv­ling

Östnyland - - Ledare - ÖN

Schild­ts & Sö­der­ströms har ut­lyst en ro­man­täv­ling för de­bu­te­ran­de för­fat­ta­re. De som del­tar i täv­ling­en får in­te ti­di­ga­re ha pub­li­ce­rat ett helt verk, dä­re­mot kan man del­ta ifall man med­ver­kat med en text i en an­to­lo­gi. Ju­ryn be­står av för­fat­tar­na Sir­pa Kä­h­kö­nen och El­len Ström­berg samt av Martin We­lan­der och An­na Fri­man, re­dak­tör re­spek­ti­ve lit­te­rär chef på Schild­ts & Sö­der­ströms. De­bu­tant­täv­ling­ens vin­na­re be­lö­nas med 5 000 eu­ro, and­ra och tred­je­pris­ta­ga­ren får 1 000 eu­ro var.

Ma­nu­set ska pla­ce­ras i ett ku­vert märkt ”Läs mig”, va­ra post­stämp­lat se­nast den 7:e maj 2019 och skic­kas till Schild­ts & Sö­der­ströms/An­na Fri­man, Snell­mans­ga­tan 13, 00170 Helsing­fors.

För­la­get för­be­hål­ler rät­ten att in­te de­la ut ett första­pris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.