Mex­i­kans­ka vib­bar på Lil­la Vil­lan

Östnyland - - Ledare - ÖN

Den mex­i­kans­ka mu­si­kern Al­va­ro Mi­ran­da, nu­me­ra bo­satt i Sib­bo, sam­lar si­na fin­länds­ka vän­ner för en hel­kväll med mex­i­kans­ka för­tec­ken. Mi­ran­da har skräd­dar­sytt tors­da­gens kon­sert­hel­het på Lil­la Vil­lan, som går un­der nam­net Noche Mex­i­ca­na, mex­i­kansk kväll.

Utö­ver mex­i­kan­skin­spi­re­rad mu­sik hand­lar det ock­så mex­i­kansk bild­konst och and­ra re­la­te­ra­de eve­ne­mang. I no­vem­ber ställer den mex­i­kans­ke konst­nä­ren och kul­tur­pro­du­cen­ten Ro- sa­ma­ria Bolom ut si­na als­ter på Lil­la Vil­lan. Hon är se­dan tio år till­ba­ka bo­satt i Helsing­fors och ut­ställ­ning­en Dröm­mar och mar­dröm­mar bå­de med mex­i­kans­ka och fin­länds­ka ögon om­fat­tar bland an­nat fo­to­gra­fi­er och masker.

Det mex­i­kans­ka pro­gram­met på Lil­la Vil­lan ar­ran­ge­ras i sam­ar­be­te med Mex­i­kos am­bas­sad i Fin­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.