Här är årets lu­ci­a­kan­di­da­ter

Östnyland - - News - ÖN

Den 13 de­cem­ber kröns Öst­ny­lands lu­cia tra­di­tions­en­ligt på gam­la råd­hustor­get i borgå. Men fö­re det ska lu­cia väl­jas. sex flic­kor är no­mi­ne­ra­de till det fi­na upp­dra­get, som går ut på att spri­da ljus och vär­me, och att gö­ra go­da gär­ning­ar i närom­giv­ning­en. Du som rös­tar gör ock­så gott. När man rös­tar skän­ker man sam­ti­digt en val­fri sum­ma till lu­ci­ain­sam­ling­en. i år går peng­ar­na till krigs­ve­te­ra­ner­na och ef­ter­mid­dags­verk­sam­he­ten i Öst­ny­land. en del av pot­ten står till lu­ci­aju­ryns för­fo­gan­de.

Du kan rös­ta på din favorit den 26 ok­to­ber–23 no­vem­ber. Lu­ci­a­kan­di­da­ter­na pre­sen­te­ras på si­dor­na 2021 och där hit­tar du ock­så in­struk­tio­ner för röst­ning­en. Du hit­tar även kan­di­da­ter­na på ost­ny­land.fi, där du ock­så kan hö­ra dem sjunga.

Foto: Kristof­fer åberg

ÅRETS KAN­DI­DA­TER. Li­na Wes­terlund, Han­na Udd, Mag­da­le­na Tall­berg, och i bak­re ra­den So­fia Nord­gren, Emi­lia Me­lén, So­fi Hong­ell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.