Upp­fin­ning: Sko­skydd gör bu­tiks­be­sö­ket trev­li­ga­re

Nu är vi in­ne i den tid på året då bi­lis­ter­na by­ter till vin­ter­däck, men på AC op­tik i Lo­vi­sa för­be­re­der fö­re­ta­ga­ren Ann-Ca­ro­li­ne Si­ni­sa­lo sig för den snö­i­ga års­ti­den ge­nom att ploc­ka fram sko­skyd­den som kun­der­na kan läg­ga ovan­på si­na halk­skydd.

Östnyland - - News - Oskar skOg­berg

Ute på snö­i­ga och isi­ga ga­tor är skor med in­bygg­da is­dub­bar el­ler lös­tag­ba­ra halk­skydd ett utmärkt hjälp­me­del då man för­sö­ker hål­la sig på be­nen. Men när man läm­nar trot­to­a­ren och går in i en bu­tik kan halk­skyd­den i värs­ta fall ha en mot­satt ver­kan. Is­dub­bar­na kan slin­ta på hår­da sten­golv och om bu­tiks­gol­vet är av ett mju­ka­re ma­te­ri­al kan man lätt or­sa­ka dju­pa skrå­mor i det.

Det var sär­skilt med det sist nämnda i åtan­ke som op­to­met­ris­ten Ann-Ca­ro­li­ne Si­ni­sa­lo sat­te på sig tan­ke­mös­san för drygt två år se­dan.

– När vi flyt­ta­de från and­ra si­dan ga­tan till de här lo­ka­ler­na re­no­ve­ra­de vi ock­så gol­vet. I en spe­ci­al­af­fär vill man ha ett golv som pas­sar in­red­ning­en och det golv­ma­te­ri­al vi har skul­le snabbt ta ska­da av dub­bar­na. Så jag bör­ja­de fun­de­ra på hur man skul­le kun­na und­vi­ka det.

Skum­p­lats är nyc­keln

Re­sul­ta­tet blev sko­skydd som kun­der­na kan dra ovan­på si­na yt­ters­kor. De på­min­ner om de sko­skydd i plast som vux­na får ta på sig då de be­sö­ker dag­hem men de skil­jer sig från dem sär­skilt på en punkt: bott­nen är vad­de­rad med ett två cen­ti­me­ter tjockt la­ger skum­plast. Dess­utom är sko­skyd­den på AC op­tik gjor­da för att hål­la länge: ma­te­ri­a­let är ett tunt mörk­grått tyg och de kan spän­nas fast ovan­på skor­na med ett in­byggt gum­mi­band med kläm­ma­re. Si­ni­sa­lo be­rät­tar att det är den lo­ka­la söm- mers­kan Mari Ståhls som sytt sko­skyd­den.

Med två års er­fa­ren­het av sko­skyd­den kan Si­ni­sa­lo kon­sta­te­ra att de är en god idé. Kun­der­na har va­rit nöj­da och gol­vet är fort­fa­ran­de i bra skick.

– Yng­re män­ni­skor kan ju en­kelt ta av sig halk­skyd­den då de kom­mer in i bu­ti­ken men sko­skyd­den är sär­skilt bra för äld­re kun­der som in­te läng­re är så vi­ga. Vi har en stol in­vid dör­ren där man kan läg­ga på sko­skyd­den och vi hjäl­per gär­na till om det be­hövs.

Si­ni­sa­lo sä­ger att hon själv an­vän­der dubb­s­kor på vin­tern och att hon fun­de­rat på att det skul­le va­ra be­hän­digt att ha ett par eg­na sko­skydd där­hem­ma.

– Det har hänt att jag pre­cis knu­tit sko­snö­re­na i tam­bu­ren då jag märkt att jag bor­de häm­ta nå­got från lä­gen­he­ten. Man kan ju in­te gå in med dubb­s­kor­na på så jag har helt en­kelt fått ta av mig dem igen. Men om jag ha­de ett par sko­skydd så skul­le jag ba­ra be­hö­va dra dem ovan­på skor­na, gå in, och se­dan dra av dem när jag är re­do att gå ut.

Foto: KristoF­Fer Åberg

FUN­ge­rar. Ann-Ca­ro­li­ne Si­ni­sa­lo vi­sar hur man läg­ger på sko­skyd­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.