Pau­la Sal­me­la: Gyl­le­ne föl­je­sla­ga­re och and­ra skulp­tu­rer in­tar gal­le­ri

Borgå­konst­nä­ren Pau­la Sal­me­la är ak­tu­ell med en sum­me­ran­de ut­ställ­ning på Gal­le­ria Col­mio i Borgå. Det är fle­ra år se­dan hen­nes konst se­nast vi­sa­des i hemsta­den.

Östnyland - - News - Pet­rA LiNd 020 756 9637, pet­ra.lind@ksf­me­dia.fi

– Det här är in­te en ret­ro­spek­tiv ut­ställ­ning i or­dets rät­ta be­mär­kel­se, men nog en form av mil­stol­pe. Se­nast jag ställ­de ut i Borgå fyll­de jag fem­tio, och i höst har det gått tju­go år se­dan min man fri­a­de till mig, sä­ger Pau­la Sal­me­la.

Med ut­ställ­ning­en Su­o­jas­sa ja mui­ta te­ok­sia mat­kan var­rel­ta (I skydd och and­ra verk från re­sans gång) gör hon vis­ser­li­gen ett slags tids­re­sa och ställer ut verk från åren 1999–2018. Pau­la Sal­me­la själv ser hel­he­ten som ett konst­när­ligt tvär­snitt – den verk­li­ga tids­re­san görs en­ligt hen­ne i ma­te­ri­a­let, gips, le­ra, me­tall, trä, gum­mi, pap­per ...

På Gal­le­ri Col­mio har hon sam­lat skulp­tu­rer och bil­der som hon ska­pat med oli­ka tek­ni­ker. På väg­gar­na i det lil­la ut­ställ­nings­ut­rym­met häng­er bland an­nat se­ri­gra­fi­er, bly­ert­s­teck­ning­ar, gra­fik och fo­to­gra­fi på alu­mi­ni­um.

Gråto­ner

Den sist nämnda, så kal­la­de image on-tek­ni­ken, har Sal­me­la an­vänt i en serie grå­stäm­da bil­der som går un­der nam­net Mat­kal­la, på re­sa. In­spi­ra­tio­nen till dem fick hon un­der en re­sa till den me­del­ti­da konst­nä­ren Hi­e­ro­nymus Bosch mu­se­um i Ne­der­län­der­na.

– Image on på­min­ner li­te om me­tall­gra­fik men tryc­ket går in­te på sam­ma sätt på dju­pet. Det jag gil­lar bäst med tek­ni­ken är att det går att ska­pa av­sikt­li­ga fel, sä­ger Pau­la Sal­me­la och vi­sar på någ­ra mör­ka­re grå skrå­mor i det kyrk­li­ga mo­ti­vets fond.

Still­he­ten i bilden tan­ge­rar någon­ting vä­sent­ligt i hen­nes konst­när­skap. Det får ta tid att ska­pa, pre­cis som det får ta tid att le­va – vil­ket till ex­em­pel il­lu­stre­ras i hen­nes mag­ni­fi­ka skulp­tur Mu­u­tos som tar for­men av en män­ni­sko­hög pup­pa med in­byggd hög­ta­la­re.

I det här fal­let kom­mer lar­ven ald­rig att kläc­kas, fjä­ri­len kom­mer in­te att fly­ga i väg, men ver­ket i lin­ne­pap­per, harts och me­tall fun­ge­rar som en på­min­nel­se om att sa­ker och ting har sin gil­la gång. Pau­la Sal­me­la ogil­lar da­gens het­si­ga tem­po och i hen­nes konst­närsko­kong finns ingen­ting som he­ter bråds­ka.

– Det är vik­tigt att man förmår stan­na upp och lyss­na, sä­ger hon.

Som en pen­dang till tids­be­grep­pet fun­ge­rar rö­rel­sen som ock­så är cen­tral i hen­nes konst­när­skap. Den kom­mer bland an­nat fram i väx­el­ver­kan mel­lan män­ni­ska och na­tur – en te­ma­tik som Pau­la Sal­me­la ock­så åter­kom­mer till i sitt ska­pan­de. Många av hen­nes skulp­tu­rer kom­mer med stark na­tur­käns­la, bå­de ex­pli­cit och me­ra un­der­för­stått i la­ger på la­ger.

Na­tur­nä­ra

Mitt på gol­vet i gal­le­ri­et står skulp­tu­ren Särkynyt sydän (ett brus­tet hjär­ta), en run­dad trä­skulp­tur med ro­sa­skif­tan­de färg­pig­ment. Den, lik­som så många and­ra av hen­nes skulp­tu­rer, an­das en hu­ma­nism och en re­spekt för al­la le­van­de or­ga­nis­mer.

– Na­tu­ren är vik­tig för mig och en stän­dig käl­la till gläd­je, sä­ger Pau­la Sal­me­la.

Li­ten och ut­sökt är ut­ställ­ning­ens verk­li­ga vin­na­re, brons­pjä­sen Su­o­jas­sa som fö­re­stäl­ler en få­gel­unge som pre­cis hål­ler på att kläc­kas ur sitt ägg. Det run­da­de ver­ket är som gjort för att hål­la i han­den, även om det i själ­va ver­ket frå­ga om en me­dalj som vun­nit förs­ta pris i me­dalj­täv­ling­en som år­li­gen ord­nas av Gil­let för me­dalj­konst i Fin­land.

– Su­o­jas­sa tän­jer på grän­ser­na för vad en me­dalj är, sä­ger Pau­la Sal­me­la om sin brons­få­gel som stan­nat kvar in­nan­för ska­lets skyd­dan­de höl­je.

Den ak­tu­el­la ut­ställ­ning­en på Gal­le­ria Col­mio om­fat­tar allt som allt tret­tio verk.

Foto: KristoF­Fer Åberg

TID­seLeMeNT. Det för­gång­na, nu­et och fram­ti­den hör till aspek­ter som Pau­la Sal­me­la för fram i sin konst. I många av si­na verk tän­jer hon på tids­per­spek­ti­vet och lå­ter det lju­da med den ro­fyll­da och säll­sam­ma klang som är ty­pisk för hen­nes konst.

Foto: KristoF­Fer Åberg

I skYDD. Su­o­jas­sa he­ter Pau­la Sal­me­las mjukt run­da­de me­dalj som vun­nit förs­ta pris i den år­li­ga me­dalj­täv­ling som ord­nas av Gil­let för me­dalj­konst i Fin­land. Me­dal­jen vi­sas för förs­ta gång­en på Gal­le­ria Col­mio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.