51

Borgå har he­la 51 lek­plat­ser. De är av va­ri­e­ran­de stor­lek och ut­rust­ning. Kra­ven på sä­ker­he­ten skärps he­la ti­den och i dag görs det ex­em­pel­vis upp en sä­ker­hets­plan för var­je lek­park sam­ti­digt som in­spek­tio­ner mås­te ske re­gel­bun­det.

Östnyland - - News - TO­ra MaTT­heis­zen 040 5473 517, to­ra.matt­heis­zen@ksf­me­dia.fi

lek­plat­ser finns det i borgå.

Det byggs fli­tigt på väst­ra stran­den och snart mås­te lek­par­ken vid Borg­mäs­ta­re­ga­tan bort. Par­ken var länge väl­be­sökt ef­tersom det var frå­ga om en fa­mil­je­park med även in­om­huslo­ka­ler. I bör­jan av året flyt­ta­des verk­sam­he­ten än­då till Gam­la Kungs­vä­gen 27 där ock­så fa­mil­jestu­gan Ilo­na finns.

I dag är lek­par­ken in­te spe­ci­ellt triv­sam ef­tersom gräv­ar­be­ten på­går strax in­till och många sak­nar det som va­rit. Snart grävs det ock­så i själ­va par­ken, som ska få en ny plats nå­gon­stans på väst­ra åstran­den.

Stadens an­sva­ri­ga träd­gårds­mäs­ta­re In­ke­ri Tar­ki­ai­nen kan än­nu in­te ex­akt sä­ga vart barn­par­ken flyt­tas, det kan bli när­ma­re åstran­den.

När det sker är ock­så tills­vi­da­re oklart.

– I den fast­ställ­da pla­nen har den pla­ce­rats i än­dan av Ma­gi­strats­ga­tan. Borg­mäs­ta­re­ga­tans lek­plats stängs då de­talj­pla­nen för om­rå­det ju­ste­rats och par­ken för­vand­lats till en tomt. Här ska ju byg­gas hög­hus i fram­ti­den.

Dy­ra plat­ser

Borgå sat­sar myc­ket peng­ar på si­na lek­plat­ser. Tar­ki­ai­nen konstaterar att ba­ra utrust­ning­en för en me­del­stor lek­plats har en prislapp på 50 – 60.000 eu­ro.

– Därut­ö­ver kos­tar det att byg­ga och gö­ra mark­ar­be­ten, det ska ock­så fin­nas be­lys­ning. Byggs sta­ket sti­ger kost­na­der­na yt­ter­li­ga­re. 100 000 eu­ro är ing­en stor sum­ma i dy­li­ka sam­man­hang.

Hon vet att en hel del för­äld­rar ef­ter­ly­ser sta­ket i lek­par­ker men all­tid be­hövs så­da­na in­te. Nu­me­ra för­sö­ker man pla­ne­ra ock­så an­nan verk­sam­het i sam­band med dy­li­ka par­ker, så att ex­em­pel­vis ung­do­mar och se­ni­o­rer har nyt­ta av dem. Det byggs främst när­mo­tions­plat­ser, där al­la kan vis­tas. Kost­na­der­na för dem sti­ger of­ta till 200 000 eu­ro.

– Egent­li­gen är sta­ket nöd­vän­di­ga en­dast om lek­plat­sen lig­ger vid en liv­ligt tra­fi­ke­rad väg el­ler nä­ra vat­ten. An­nars är det ju ba­ra trev­ligt för bar­nen om de har myc­ket rum att rö­ra sig på.

Sä­ker­hets- och ke­mi­ka­li­e­ver­ket Tu­kes över­va­kar lek­plat­ser­na. Den nya kon­su­ment­sä­ker­hets­la­gen ställer nya krav på ser­vice­pro­du­cen­ter som till­han­da­hål­ler tjäns­ter som är för­e­na­de med en be­ty­dan­de risk. Till ex­em­pel ska de som dri­ver just lek­plat­ser samt nö­je­spar­ker, gym, även­tyrs- och na­tur­tjäns­ter, klät­ter­cen­ter el­ler bad­strän­der gö­ra en skrift­lig för­hands­an­mä­lan om sin verk­sam­het och ock­så upp­rät­ta en skrift­lig sä­ker­hets­plan, ett så kal­lat sä­ker­hets­do­ku­ment. An­mä­lan ska gö­ras till kom­mu­ner­nas till­syns­myn­dig­he­ter.

Det är Tu­kes som gör gransk­ning­ar i lek­par­ker­na, sta­den ska å sin si­da rap­por­te­ra om all­var­li­ga in­ci­den­ter och fö­ra bok över hän­del­ser där det kun­de ha gått il­la.

In­ke­ri Tar­ki­ai­nen sä­ger att det är bra om sta­den får in­for­ma­tion av an­vän­dar­na då någon­ting hänt.

Var­je lek­plats to­tal­re­no­ve­ras vart ti­on­de år men un­der­hål­let är fort­lö­pan­de. I år to­tal­sa­ne­ras lek­par­ken vid Hack­spetts­vä­gen i Huk­tis och i Vår­ber­ga har al­la skydds­un­der­lag rus­tats upp.

Otrev­ligt ofog

Par­ker­na ut­sätts ock­så över­ras­kan­de of­ta för ofog. – Att åt­gär­da det är in­te bil­ligt. Le­k­ut­rust­ning­en har en ga­ran­ti­tid och mås­te all­tid ses över no­ga. En del ut­rust­ning hål­ler länge.

– På vis­sa håll har vi gre­jer från 1980-ta­let.

Stads­bor­na är väl­digt ak­ti­va med att med­de­la om bris­ter finns i nå­gon lek­park, man pre­sen­te­rar ock­så oli­ka öns­ke­mål.

An­sva­ri­ga träd­gårds­mäs­ta­ren tyc­ker det är bra.

– Kom­men­ta­rer går att skic­ka elektro­niskt.

Vil­ken är då den po­pu­lä­ras­te lek­par­ken i Borgå?

– Vi har inga räk­na­re men po­pu­lä­rast är sä­kert Mu­min­par­ken i cent­rum. Den lig­ger så centralt och var väl be­sökt re­dan in­nan den blev Mu­min­park.

Foto: KristoF­Fer Åberg

POP SE­DAN ÖPP­NING­EN. Mu­min­par­ken lig­ger mitt i cent­rum och är bland an­nat där­för den mest be­sök­ta i stan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.