Rolf Da­ni­els­son fick kul­tur­pris på 10 000 eu­ro

Östnyland - - News - Jan­ni­ka Lin­dén 020 756 9627 jan­ni­ka.lin­den@ksf­me­dia.fi

Han är man­nen bakom bå­de Strö­hö i To­ner och Bogy-Show och har un­der­vi­sat många av da­gens ar­tis­ter. Rolf Da­ni­els­son har i över tret­tio år job­bat som mu­siklä­ra­re i Borgå och spe­lar själv med i tre band. Nu får han Ak­ti­as kul­tur­pris för sitt jobb in­om och för mu­si­ken.

– I år vill sti­pen­di­e­kom­mit­tén lyf­ta fram en mu­si­ker och pe­da­gog med ett brett re­gis­ter, sä­ger kom­mit­téns ord­fö­ran­de Ull­ri­ke Hjelt-Hansson vid pri­sce­re­mo­nin.

Det är fem­ton­de gång­en som Ak­ti­astif­tel­sen de­lar ut pris till en pro­fes­sio­nell konst­ut­ö­va­re på stif­tel­sens verk­sam­hets­om­rå­de, som om­fat­tar Borgå, Asko­la, Borg­näs, Lo­vi­sa och Lapp­träsk.

I sitt tal lyf­ter Hjelt-Hansson spe­ci­ellt fram Strö­hö i To­ner, som pris­ta­ga­ren Rolf Da­ni­els­son hål­lit i trå­dar­na för se­dan star­ten i mit­ten av 1980-ta­let.

– Det är en fram­gångs­sa­ga som har in­spi­re­rat and­ra till lik­nan­de eve­ne­mang. De mu­si­ka­lis­ka ring­ar­na från Strö­hö i To­ner spri­der sig vi­da­re i Borgå med om­nejd, sä­ger Hjelt-Hansson och syf­tar på att så många av Da­ni­els­sons ti­di­ga­re ele­ver bli­vit ar­tis­ter själ­va.

– Jag är djupt rörd och smick­rad över pri­set, sä­ger Da­ni­els­son.

Strö­hö i To­ner är hans skö­te­barn. Det är ett skö­te­barn som ger och har gett ho­nom myc­ket, men som ock­så slu­kar en hel del ener­gi.

– Strö­hö i To­ner är all­tid jät­te­ro­ligt men för sam­ti­digt med sig myc­ket jobb. Som en ener­gi­kick fast det tar ener­gi, sä­ger han om eve­ne­mang­et.

Det har bli­vit en själv­klar­het och Da­ni­els­son be­hö­ver in­te be ele­ver­na va­ra med – pro­ble­met är me­ra att få plats för al­la num­mer.

Lång kar­riär

Da­ni­els­son bör­ja­de sin mu­siklä­rar­kar­riär i Ström­borgs­ka hög­sta­di­e­sko­lan 1983 och någ­ra år se­na­re fick han sin tjänst som mu­siklä­ra­re i Ström­borgs­ka sko­lan och Borgå Gym­na­si­um.

Un­der kar­riä­ren har han haft någ­ra pa­u­ser, som då han var verk­sam­hets­le­da­re för De ung­as mu­sik­för­bund Dunk på 1990-ta­let och då han skrev läro­me­del för mu­sik­un­der­vis­ning­en i hög­sta­di­et. Läro­med­let Co­da som han i dag an­vän­der i un­der­vis­ning­en har han själv va­rit med och skri­vit.

Myc­ket har för­änd­rats un­der tret­tio år, bå­de i sam­häl­let och i sko­lan.

– Mest av allt har tek­ni­ken ut­veck­lats. Det var en mas­sa sa­ker man skul­le ha med sig till lek­tio­ner­na förr – LP-ski­vor och C-kas­set­ter, band­spe­la­re och band, och så skrev man på over­he­ad­pro­jek­tor på plast­film med spe­ci­el­la pen­nor. I dag finns allt man be­hö­ver i da­torn.

– VHS-kas­set­ter­na var nya då jag bör­ja­de som lä­ra­re, det var häf­tigt att kun­na fil­ma. Det förs­ta Strö­hö i To­ner finns spa­rat på VHS.

Att hit­ta lå­tar att sjunga un­der lek­tio­ner­na var ock­så me­ra ar­bets­krä­van­de än det är i dag.

– Det fanns in­te fär­digt ma­te­ri­al, man fick gö­ra det själv. Det gick många kväl­lar och vec­ko­slut till det, minns han.

Det förs­ta Rolf Da­ni­els­son gjor­de när han bör­ja­de som mu­siklä­ra­re i Strö­hö – för­u­tom att sät­ta i gång med Strö­hö i To­ner – var att skaf­fa in­stru­ment till mu­sik­un­der­vis­ning­en. Det kom att bli bör­jan på en ny era av mu­sik­un­der­vis­ning­en.

Mu­sik ock­så på fri­ti­den

Rolf Da­ni­els­son har sett många ele­ver kom­ma och gå un­der sin tid som lä­ra­re och trivs li­ka bra med job­bet än­nu även om det kan va­ra li­te trå­kigt när ele­ver han job­bat med in­ten­sivt går vi­da­re i sitt liv.

– Jag föl­jer dem tre år av de­ras liv, en del sex år om de fort­sät­ter i gymnasiet, men se­dan för­svin­ner de.

– Fast job­bet är li­ka ki­va igen när man kom­mit i gång på hösten och fått in folk och sig själv i ru­ti­ner­na.

För­u­tom un­der ar­bets­da­gen hand­lar ock­så Rolf Da­ni­els­sons fri­tid långt om mu­sik. Han spe­lar med i tre oli­ka band – Benex, en trio och så Stream­li­ne & Je­a­net­te. Dess­utom blir det li­te kör­sång vid si­dan av.

– Jag för­står in­te nå­got så­dant som fri­tids­pro­blem. Men an­ta­let spel­ning­ar har mins­kat, an­nars skul­le jag in­te kun­na va­ra med i tre band. Jag vill in­te min­nas att jag ak­tivt skul­le ha sökt nå­gon­stans, det har ba­ra bli­vit så att jag kom­mit med i oli­ka band. Just nu fun­de­rar jag på hur jag ska pri­o­ri­te­ra. För ti­den räc­ker in­te till. – När man tyc­ker att så myc­ket är ro­ligt så blir det svårt. Vi får se hur det lyc­kas. Jag bör­ja­de pri­o­ri­te­ra ak­tivt när jag när­ma­de mig fem­tio, och hål­ler på än­nu när jag är 58.

Det är in­te förs­ta gång­en Rolf Da­ni­els­son pre­mie­ras för sitt värv. För tre år se­dan fick han Svens­ka Kul­tur­fon­dens pris på 3 000 eu­ro för sitt mång­å­ri­ga engagemang in­om musiklivet i Borgåtrak­ten.

Foto: KristoF­Fer Åberg

SKÅL OCH GRAT­TIS. Ak­ti­astif­tel­sens sty­rel­se­ord­fö­ran­de Ull­ri­ke Hjelt-Hansson, som ock­så var ord­fö­ran­de för sti­pen­di­e­kom­mit­tén, hö­jer en skål för årets pris­ta­ga­re mu­siklä­ra­ren Rolf Da­ni­els­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.