Brö­der­na Price la­ga­de mat med Borgå­mått

Vid ett li­tet upp­fäll­bart bord all­de­les på ran­den till Borgå å sit­ter de dans­ka tv-koc­kar­na Adam och Ja­mes Price och äter lax­sop­pa. På vå­ren pub­li­ce­ras den elf­te sä­song­en med de två jo­vi­a­lis­ka koc­kar­na i vil­ken de till­re­der maträt­ter i Fin­land, Sve­ri­ge oc

Östnyland - - News - Jan­ni­ka Lin­dén jan­ni­ka.lin­den@ksf­me­dia.fi

– En god Ri­es­ling pas­sar bra till lax, kon­sta­te­rar Adam Price och häl­ler upp vin i gla­sen me­dan hans bror Ja­mes Price ser­ve­rar lax­sop­pa åt bå­da.

På bor­det finns ock­så färskt bröd och i fon­den strand­bo­dar­na, och brö­der­na hin­ner med många klun­kar vin och två por­tio­ner sop­pa in­nan tv-tea­met som fil­mar är nöjd med tag­ning­en.

In­spel­ning­en i Borgå är en del av näs­ta sä­song av Adam och Ja­mes Pri­ces kock­pro­gram Spi­se med Price som bli­vit myc­ket po­pu­lärt ock­så i Fin­land.

Lax­sop­pan fal­ler brö­der­na Price i sma­ken.

– Det är en verk­ligt god lax. Fast vi har satt en egen touch på den som fin­länds­ka koc­kar kanske in­te skul­le gil­la, sä­ger Adam Price.

Lax­sop­pa är in­te var­dags­mat i Danmark, men nog sop­pa på an­nan fisk.

Un­der fin­spel­ning­en på fre­da­gen var det up­pe­hållsvä­der, men ba­ra någ­ra gra­der på plus­si­dan.

– Jag för­lo­ra­de kän­seln i hän­der­na re­dan när jag fi­le­a­de fis­ken, sä­ger Adam Price.

Brö­der­na tar väd­ret dit de kom­mer – me­ning­en är in­te att vi­sa upp en glans­bild av or­ter­na de be­sö­ker, det ska va­ra så au­ten­tiskt som möj­ligt.

– Det här är finskt vä­der på hös-

ten. En del av idén är att full­föl­ja pro­gram­met obe­ro­en­de av vä­der, kon­sta­te­rar de.

Jak­ten på ett nor­diskt kök

Kock­brö­der­nas elf­te sä­song hand­lar om nor­disk mat. Un­der vå­ren sänds två av­snitt från Fin­land, två från Sve­ri­ge och två från Nor­ge. Yle är med i pro­duk­tio­nen och me­ning­en är att till­re­da lo­ka­la rät­ter som re­pre­sen­te­rar den re­gi­on där man spe­lar in av­snit­tet.

– Vi har gjort gans­ka myc­ket re­se­arch för att hit­ta rätt maträt­ter och kol­lat med lo­kal­be­folk­ning­en vad de tyc­ker om va­len, sä­ger Adam Price.

Tan­ken är att un­der den nor­dis­ka rund­tu­ren för­sö­ka få ett svar på frå­gan om det finns ett nor­diskt kök för van­lig var­dags­mat.

– Vi le­tar ef­ter likheter och olik­he­ter i mat­kul­tu­ren i de nor­dis­ka län­der­na, men in­te på fin­sma­kar­ni­vå.

Från Borgå fort­sät­ter film­tea­met och det am­bu­le­ran­de kö­ket till Helsing­fors där brö­der­na ska till­re­da vorsch­mack och mem­ma.

– Mem­ma är fak­tiskt gans­ka gott, sä­ger Ja­mes Price som re­dan sma­kat på rät­ten.

– Fast li­te kons­tig till kon­si­sten­sen, fort­sät­ter han.

På sche­mat för Fin­lands­be­sö­ket finns ock­så Ka­re­len och Lapp­land.

Finsk hot dog

För­u­tom lax­sop­pa la­gar brö­der­na Price na­tur­ligt­vis Ru­ne­bergstår­ta då de är på be­sök i na­tio­nal­skal­dens hemstad – och kött­pi­ro­ger.

– Vi vill vi­sa Fin­land som lan­det är och det in­ne­bär att vi ock­så ta­lar om al­ko­hol. Kött­pi­ro­ger lå­ter som den per­fek­ta ma­ten om man är bak­full, sä­ger Adam Price.

Brö­der­na har in­te sma­kat på den fins­ka de­li­ka­tes­sen än, men Ja­mes Price har bil­den klar för sig. Han ska­kar på hu­vu­det när han fun­de­rar på hur fin­län­dar­na ser­ve­rar pi­ro­gen.

– Först gör ni en fin pi­i­rak­ka med fyllning av ris och kött, men se­dan sät­ter ni korv och allt möj­ligt an­nat i den. Det ver­kar va­ra li­te som den fins­ka ver­sio­nen av hot dog.

– Fast den kun­de bli en suc­cé i Danmark, fun­de­rar Adam Price.

För­äls­ka­de sig i idyl­len

Adam Price var på re­kog­no­se­rings­tur i Borgå ti­di­ga­re i hös­tas och blev storm­för­tjust.

– Det är en fan­tas­tisk stad. Man sti­ger rakt in i histo­ri­en, sä­ger han.

Tid­ta­bel­len för in­spel­nings­tea­met är gans­ka snäv, och så sär­skilt myc­ket tid blir det in­te för brö­der­na att be­kan­ta sig med grän­der och hus i den hi­sto­ris­ka stads­de­len.

– Vi ska än­då hin­na sma­ka på åt­minsto­ne lo­kal cho­klad och lak­rits.

Är man kock och in­ne på sin elf­te sä­song har man sma­kat på det mesta. Bå­de Adam och Ja­mes äter i prin­cip allt, även om Ja­mes är al­ler­gisk för blå­mö­ge­lost.

– Jag tyc­ker att vi har en skyl­dig­het att äta al­la de­lar av ett djur som vi dö­dar för mat, ock­så in­äl­vor. Det äter man in­te i Danmark, sä­ger Adam Price.

De har ock­så sma­kat på in­sek­ter, den nya tren­den. De får god­känt.

– Men jag skul­le in­te by­ta ut min biff mot in­sek­ter, sä­ger Ja­mes Price.

Vi har gjort gans­ka myc­ket re­se­arch för att hit­ta rätt maträt­ter och kol­lat med lo­kal­be­folk­ning­en vad de tyc­ker om va­len.

Adam Price

Dansk tv-kock

Foto: KriStoF­Fer Åberg

SPI­SE MED PRICE. De dans­ka tv-koc­kar­na Adam, till väns­ter, och Ja­mes Price till­red­de lax­sop­pa i sitt utekök i fre­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.