Båt­li­ga här­ja­de i Sib­bo – po­li­sen har gri­pit fle­ra ung­do­mar

Östnyland - - Ön - ÖN

Po­li­sen har un­der de se­nas­te vec­kor­na fått in an­mäl­ning­ar om ota­li­ga bå­tin­brott i Sö­der­kul­la, Gum­bo­strand och små­båts­ham­nen i Spjutsund. Nu har po­li­sen gri­pit fle­ra ut­sock­nes ung­do­mar som miss­tänks bland an­nat för stöld och ska­de­gö­rel­se.

Båt­ä­ga­re run­tom i Sib­bo har fått egen­dom stu­len el­ler för­störd ef­ter ung­do­mar­nas fram­fart. Så sent som för­ra vec­kan tän­de båt­li­gan på en bryg­ga i små­båts­ham­nen i Sö­der­kul­la, och 5–6 me­ter bryg­ga brann upp. Förö­var­na bröt sig ock­så olov­ligt in i fle­ra av bå­tar­na, ha­de sön­der föns­ter och lås samt ro­ta­de ige­nom egen­do­men om­bord.

En­ligt kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie Jy­ri Hil­tunen på Öst­ra Ny­lands po­lis­in­rätt­ning har båt­li­gan, som även ope­re­rat i Gum­bo­strand och Spjutsund, ock­så bränt en båt samt stu­lit egen­dom, al­ko­hol samt bräns­le. För­u­tom att de gått åt bryg­gor och bå­tar har li­gan även gjort ofog på hamn­om­rå­de­na, bland an­nat på bi­lar som stått par­ke­ra­de i när­he­ten av bryg­gor­na.

Ung­do­mar­na har även skju­tit på bi­lar­na med luft­ge­vär, de har slängt ste­nar på bi­lar­na samt bru­tit sig in for­do­nen och stu­lit di­ver­se egen­dom. En­ligt po­li­sen har egen­dom ska­dats för tu­sen­tals eu­ro.

Po­li­sen med­de­la­de i fre­dags att man gri­pit fle­ra ut­sock­nes ung­do­mar med an­led­ning av brottsvå­gen i Sib­bo, och fal­let ut­reds nu bland an­nat som stöld, för­sök till stöld och ska­de­gö­rel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.