Trygg var­dag kan bli än­nu bätt­re

En ma­jo­ri­tet av in­vå­nar­na upp­le­ver att Öst­ny­land är en trygg re­gi­on att bo i. Go­da mänsk­li­ga re­la­tio­ner, en bra bo­en­de­mil­jö och tek­nis­ka hjälp­me­del bi­drar till den po­si­ti­va käns­lan.

Östnyland - - Ledare - Ön

I Öst­ra Ny­lands sä­ker­hets­pro­gram för åren 2018-2021, som hål­ler på att bli fär­digt, be­skrivs fak­to­rer­na som in­ver­kar på kom­mu­nin­vå­nar­nas sä­ker­het. Pro­gram­met in­ne­hål­ler ock­så för­slag till åt­gär­der.

I vå­ras kun­de in­vå­nar­na i de öst­ny­länds­ka kom­mu­ner­na va­ra på en sä­ker­het­sen­kät. Näs­tan 90 pro­cent av dem som sva­ra­de upp­lev­de att trygg­hets­käns­lan som hel­het var bra el­ler myc­ket bra. Trygg­hets­käns­lan ha­de ökat se­dan den fö­re­gå­en­de en­kä­ten.

De som sva­ra­de tyc­ker att trygg­hets­käns­lan för­stärks sär­skilt av mänsk­li­ga re­la­tio­ner, bo­en­de­mil­jön, hem­mets för­hål­lan­den och tek­nis­ka hjälp­me­del som mo­bil­te­le­fon, alar­man­ord­ning­ar och trygg­hetste­le­fo­ner. Om­stän­dig­he­ter som an­sågs för­sva­ga trygg­hets­käns­lan var allmänt tra­fik­be­te­en­de, halk­ning­ar el­ler fall.

– Sä­ker­hets­pro­me­na­der, sä­ker­hets­pla­ner för by­ar och öka­de möj­lig­he­ter för in­vå­nar­nas ak­ti­va med­ver­kan är go­da ex­em­pel på kom­mu­nin­vå­nar­nas in­sats för pro­gram­ar­be­tet, sä­ger Maria Andersson, ord­fö­ran­de för sä­ker­hets­ar­bets­grup­pen.

Sä­ker­hets­pro­gram­met är ett ge­men­samt pro­jekt mel­lan Asko­la, Borgå, Lapp­träsk, Lo­vi­sa, Mör­skom, Puk­ki­la och Sib­bo samt po­lis­in­rätt­ning­en och rädd­nings­ver­ket i öst­ra Ny­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.