Ef­ter­läng­tad Nick­by­bib­ba öpp­nar snart

Ljust, fräscht och pig­ga färg­klic­kar li­te varstans. Det ny­re­no­ve­ra­de Sib­bo hu­vud­bib­li­o­tek är snart fär­digt.

Östnyland - - Ön - Max Ny­berg max.ny­berg@ksf­me­dia.fi

Det är ba­ra någ­ra vec­kor kvar tills man igen slår upp dör­rar­na på bib­li­o­te­ket i Nick­by. Bygg­na­den har re­no­ve­rats i näs­tan två år för en sum­ma på 2,5 mil­jo­ner eu­ro.

Bib­li­o­te­ket är än­nu in­te helt fär­digt, ska det på­pe­kas – än­nu åter­står en del mind­re ar­be­ten. Fram­för allt ga­par bok­hyl­lor­na än­nu tom­ma.

Re­no­ve­ring­en blev ak­tu­ell se­dan det blev klart att ta­ket på den drygt 30 år gam­la bygg­na­den läckt vat­ten och där­för mås­te för­ny­as. Sam­ti­digt pas­sa­de man på att för­nya ock­så fa­sa­den och själ­va in­nan­dö­met.

Det nya är att det in­te ba­ra blir ett bib­li­o­tek: hit kom­mer ock­så kom­mu­nens kund­tjänst och ett kafé som drivs av verk­sam­hets­cent­ret Vägskä­let.

Malin Holl­mén, ser­vice­chef för bib­li­o­tekstjäns­ter, och Su­san­ne Fre- driks­son, ser­vice­chef vid kom­mu­nens kund­tjänst, är bäg­ge märk­bart nöj­da med slut­re­sul­ta­tet.

För Holl­mén in­ne­bär bib­li­o­te­ket en fin av­slut­ning in­nan hon över­går till Borgå stad för att bli bib­li­o­teks­chef där.

– Det har fun­ge­rat helt okej i de till­fäl­li­ga lo­ka­ler­na, men bå­de per­so­na­len och kun­der­na har läng­tat hit. Al­la ser fram­e­mot ett nytt och fräscht bib­li­o­tek i Nick­by, sä­ger Holl­mén.

– Bib­li­o­te­ket är högt på öns­ke­lis­tan. Det märks i kund­tjäns­ten där vi får en hel del frå­gor kring när det öpp­nar, kom­par Fredriksson.

Me­ra ljus

Bib­li­o­te­ket är helt för­ny­at på insidan. Man har nya föns­ter vid ena lång­väg­gen, nå­got som för in klart me­ra ljus än ti­di­ga­re. Väg­gar och hyl­lor är vi­ta, men möb­ler och golv i pig­ga fär­ger ska­par kon­trast.

Nytt är att man får ett rum för ung­do­mar och ett sa­go­rum med en ”tron” och mjuk hel­täck­nings­mat­ta. Ny är ock­så ”läs­bal­kong­en” med ut­sikt över bib­li­o­te­ket, en plats som är tänkt för allt från di­stans­jobb till att stu­de­ra el­ler lä­sa böc­ker. Ett se­pa­rat tyst rum ska ock­så ge ro att stu­de­ra.

– Bib­li­o­tek an­vänds myc­ket till stu­di­er och jobb, och många har frå­gat ef­ter helt tys­ta rum. Dess­utom finns bal­kong­en som för­stås in­te är helt tyst. Man be­hö­ver ju in­te vis­ka i mo­der­na bib­li­o­tek, sä­ger Holl­mén.

För ung­do­mar­na ska det se­pa­ra­ta rum­met bli en plats med säck­sto­lar, sof­for, ett par da­to­rer och böc­ker och se­ri­e­tid­ning­ar för äld­re ung­do­mar. Mot­sva­ran­de finns ock­så på and­ra håll, och of­ta i me­ra avan­ce­rad form.

– Till ex­em­pel har Es­bo bib­li­o­tek ut­rym­men för ung­do­mar med bland an­nat bil­jard och kon­sol­spel och en ung­doms­ar­be­ta­re. Vi pla­ne­rar att ta med ung­do­mar­na och pla­ne­ra vad mer de skul­le vil­ja ha.

Nya öp­pet­håll­nings­ti­der

För in­fo­luc­kan in­ne­bär det ock­så nya ti­der. Su­san­ne Fredriksson sä­ger att det nya sy­ste­met på­min­ner om det i Sö­der­kul­la där man re­dan sit­ter i sam­ma lo­ka­ler. Det in­ne­bär ock­så att man kan för­nya öp­pet­håll­nings­ti­der­na så att man hål­ler öp­pet till kloc­kan 18 två kvällar i vec­kan.

– Läng­re öp­pet­håll­nings­ti­der har många frå­gat ef­ter. Det här är en be­tyd­lig för­bätt­ring jäm­fört med Soc­ken­går­dens au­la där vi va­rit hit­tills.

En ny bygg­nad möj­lig­gör ock­så nya ru­ti­ner för al­la in­blan­da­de. Det gäl­ler så­väl bib­li­o­te­ket som kund­tjäns­ten där man ska för­sö­ka in­fö­ra som­maröp­pet.

– Vi säl­jer bil­jet­ter till som­ma­re­ve­ne­mang ock­så, och då är det li­te kons­tigt om vi hål­ler stäng på som­rar­na, sä­ger Fredriksson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.