Lu­ci­a­tra­di­tion:

An­to­nia blir den 54 mi­ni­lu­ci­an från Nick­by Barn­träd­gård

Östnyland - - Fredag - Jan­ni­ka Lin­dén 020 756 9627 jan­ni­ka.lin­[email protected]­me­dia.fi

An­to­nia Bärlund tit­tar blygt ner när hon får den förs­ta frå­gan, hur det känns att ha bli­vit ut­sedd till årets mi­ni­lu­cia. Hon är inte så van vid att in­ter­vju­as, men lus­sat har hon gjort för­ut, främst för mam­ma och pap­pa. – Och i da­gis i Pai­pis, sä­ger hon. Det var där An­to­nia gick in­nan hon bör­ja­de för­sko­lan i Nick­by barn­träd­gård som i över fem­tio år sva­rat för att Sib­bo har en mi­ni­lu­cia var­je år. Mi­ni­lu­cia ut­ses ge­nom lott­drag­ning och al­la flic­kor­na i för­sko­lan del­tar.

– Flic­kan som ut­ses får fun­de­ra hem­ma en dag, och väl­jer se­dan att tac­ka ja el­ler nej till upp­dra­get. Du sa­de gär­na ja, el­ler hur? sä­ger för­sko­le­lä­ra­re San­na Man­ni­la-Paa­na­nen och tit­tar på An­to­nia.

Hon nic­kar, det var inte frå­gan om att hon inte skul­le vil­ja va­ra lu­cia.

Fest i Lil­la Vil­lan

Lu­ci­a­fest blir det i Lil­la Vil­lan på lu­ci­a­da­gens kväll. Helt en­sam be­hö­ver An­to­nia inte kla­ra upp­dra­get.

– Al­la för­sko­le­e­le­ver är med, flic­kor­na är tär­nor och poj­kar­na stjärn­gos­sar, sä­ger Man­ni­la-Paa­na­nen.

Det är en hel del att öva in­nan det är dags för fes­ten. Att stå rakt och le kan An­to­nia re­dan, och lju­set hon hål­ler i han­den är sta­digt.

Un­der fes­ten kom­mer för­sko­le­bar­nen att sjunga någ­ra sång­er till­sam­mans och de ska ock­så övas in så de sit­ter som de ska.

Mi­ni­lu­cia i Sib­bo är en gam­mal tra­di­tion. An­to­nia Bärlund är num­mer 54 i ord­ning­en.

– Eve­ne­mang­et har änd­rat skep­nad ge­nom åren. I bör­jan var det en ute­fest och mi­ni­lu­cia krön­tes på Soc­ken­går­dens trap­pa. Då kom lu­cia med häst och slä­de. Se­dan blev det en fest in­om­hus i sko­lans sal, och se­dan någ­ra år ord­nas den på Lil­la Vil­lan, be­rät­tar Man­ni­la-Paa­na­nen.

Och Lil­la Vil­lan är be­kant för An­to­nia se­dan förr.

– Där var vi ock­så med mitt gam­la da­gis, sä­ger hon.

Foto: KristoF­Fer Åberg

MI­NI­LU­CIA. An­to­nia Bärlund är mi­ni­lu­cia num­mer 54.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.