Jul­gläd­je:

Fy­ra unga so­lis­ter sjung­er för god sak i Sib­bo kyr­ka

Östnyland - - Fredag - Pet­ra Lind 020 756 9637 pet­[email protected]­me­dia.fi

– Jag har länge fun­de­rat på att ord­na en jul­kon­sert som är pre­cis så väl­sjung­en som jag in­bil­lar mig att folk vill att en rik­tigt bra jul­kon­sert ska va­ra. Joy to the world är just en så­dan kon­sert, och när vi dess­utom gör den för ett gott änd­mål så känns det rik­tigt rätt, sä­ger kon­ser­tens pro­du­cent Pa­trik Frisk, ung­doms­ar­be­ta­re på Sib­bo svens­ka för­sam­ling.

Kon­ser­ten ge­nom­förs i sam­ar­be­te mel­lan Sib­bo svens­ka för­sam­ling, Si­poon su­o­ma­lai­nen seur­a­kun­ta och Fins­ka Mis­sions­säll­ska­pet, och väl­gö­ren­hets­ob­jek­tet är re­dan klart. In­täk­ter­na från kon­ser­ten ka­na­li­se­ras via mis­sions­säll­ska­pet till den eti­o­pis­ka sta­den Des­sie, och när­ma­re be­stämt till ett ak­ti­vi­tets­cen­ter för ut­sat­ta barn.

– Det är barn som sak­nar hem, barn vars för­äld­rar kanske dött i aids, som får hjälp på ak­ti­vi­tets­cent­ret, sä­ger Frisk. Må­let för vår väl­gö­ren­hetskon­sert är be­hjär­tans­värt i högs­ta grad.

Unga so­lis­ter

Kon­sert­hel­he­ten som kling­ar i Sib­bo kyr­ka den 8 de­cem­ber är två­språ­kig – el­ler tre­språ­kig om man räk­nar med någ­ra styc­ken på eng­els­ka – och för att fram­fö­ra de mest öns­ka­de julsång­er­na har fy­ra unga stjär­nor en­ga­ge­rats. Det kanske störs­ta nam­net är Jen­nie Stor­bac­ka, ett verk­ligt mu­sik­proffs som hörts och setts i ota­li­ga mu­si­kal­pro­duk­tio­ner, i te­ve och i oli­ka kon­sert­sam­man­hang.

Hög­ak­tu­ell i Svensk­fin­land är den be­gå­va­de sång­ers­kan Ti­ka Se­vónLil­je­gren som vann årets upp­la­ga av den fins­ka ta­lang­jak­ten X Factor. I som­ras blev hon dess­utom när­ma­re be­kant för många via sitt in­kän­nan­de som­marprat på Svens­ka Yle.

Ta­lang­full i högs­ta grad är även

Eli­as Ka­ski­nen, en mångsidig ung ar­tist som har många järn i el­den. Bland an­nat gick han seg­ran­de ur fjol­å­rets Täh­det Täh­det, teve­pro­duk­tio­nen där so­lis­ter­na får ta ut sväng­ar­na i en rad oli­ka gen­rer.

Sib­bo­sång­ers­ka

För Sib­bo­bor­na är det spe­ci­ellt ro­ligt att Pau­li­na Bi­ström gäs­tar sin ti­di­ga­re hem­kom­mun, där hon ock­så hörts ti­di­ga­re i fle­ra oli­ka kon­sert­sam­man­hang. Bi­ström har stu­de­rat sång vid Royal Aca­de­my of Mu­sic i dans­ka År­hus och är känd för sin mångsidi­ga teknik och si­na käns­li­ga låt­tolk­ning­ar.

– Vi har ve­lat sat­sa på kva­li­tet he­la vägen och de fy­ra so­lis­ter­na bac­kas upp av en or­kes­ter med tju­go mu­si­ker som leds av Mau­riz Bru­nell. Mau­riz har ock­så gjort myc­ket för de mu­si­ka­lis­ka ar­range­mang­en, sä­ger Pa­trik Frisk.

Pro­jek­tor­kes­tern, som går un­der nam­net JTW Or­chest­ra, be­står av unga proffsmu­si­ker.

– Nu är det de yng­res tur att vi­sa vad de går för och ta för sig av de sto­ra ver­ken och sång­er­na som hör till ju­len, sä­ger Frisk.

Skö­na jul­styc­ken

De väl­kän­da jul­styc­ke­na lö­per som en röd tråd ge­nom kon­ser­ten – ”det blir inga pop­pig­he­ter” som Pa­trik Frisk ut­tryc­ker det – och de mu­si­ka­lis­ka ar­range­mang­en är sto­ra, dy­na­mis­ka och gri­pan­de. Joy to the world kom­mer bå­de med li­te lät­ta­re styc­ken, såsom Ma­ry did you know som på sisto­ne har seg­lat upp som en julfa­vo­rit, och med klas­si­ker som Syl­vi­an jou­lulau­lu och O hel­ga natt.

Utö­ver mu­si­ken har ock­så in­ram­ning­en i vack­ra Sib­bo kyr­ka en cen­tral plats i hel­he­ten. En scen byggs upp fram­me i kyr­kan och med sce­no­gra­fis­ka me­del, med ljus och ljud; allt för att ska­pa en proff­sig och helgju­ten mu­sikupp­le­vel­se.

– Folk har en spe­ci­ell kyr­ko­kon­sert, fylld av julens gläd­je­bud­skap, att se fram emot, sä­ger Pa­trik Frisk.

Biskop Björn Vik­ström är kon­ser­tens be­skyd­da­re.

JULKÄNSLA. Joy to the world he­ter jul­kon­ser­ten som sjungs för gott än­da­mål i Sib­bo kyr­ka. Un­der kväl­len får publi­ken ta del av de fi­nas­te och mest öns­ka­de julsång­er­na, fram­för­da av de unga och strå­lan­de so­lis­ter­na fr.v. Pau­li­na Bi­ström, Ti­ka Se­vón-Lil­je­gren, Eli­as Ka­ski­nen och Jen­nie Stor­bac­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.