Ra­don­mät­ning­ar blir ob­li­ga­to­ris­ka i he­la re­gi­o­nen

He­la Öst­ny­land hör till de om­rå­den i Fin­land där ra­don­mät­ning­ar på ar­bets­plat­ser blir ob­li­ga­to­ris­ka från och med den 15 de­cem­ber om det finns skäl att an­ta att re­fe­rens­vär­det över­skrids.

Östnyland - - Fredag - To­ra Matt­heis­zen to­ra.matt­heis­[email protected]­me­dia.fi

Den nya strål­sä­ker­hets­la­gen som trä­der i kraft om nå­gon vec­ka sän­ker re­fe­rens­vär­de­na för ra­don­hal­ten i bo­stä­der, på ar­bets­plat­ser och i and­ra vis­tel­seut­rym­men till 300 bec­que­rel per ku­bik­me­ter luft (ti­di­ga­re åt­gärds­gräns 400 Bq per ku­bik­me­ter).

Ar­bets­gi­var­na är skyl­di­ga att ord­na med ra­don­mät­ning om det är mo­ti­ve­rat att an­ta att re­fe­rens­vär­det över­skrids. Mät­nings­skyl­dig­he­ten kom­mer bland an­nat att om­fat­ta he­la hu­vud­stads­re­gi­o­nen och ett fler­tal kom­mu­ner i Nor­ra Ka­re­len och Mel­lers­ta Fin­land.

Sib­bo med på lis­tan

– Ock­så he­la Öst­ny­land om­fat­tas av skyl­dig­he­ten, sä­ger stads­ve­te­ri­nä­ren och hy­gi­e­ni­kern Ti­i­na Ti­ai­nen i Borgå.

Hon för­kla­rar att Sib­bo inte hit­tills fun­nits på lis­tan trots att det i kom­mu­nens nor­ra de­lar upp­mätts höga ra­don­hal­ter.

En­ligt den nya la­gen ska ra­don­hal­ten på ar­bets­plat­ser ut­re­das i al­la un­der­jor­dis­ka ar­bets­lo­ka­ler, på ar­bets­plat­ser som byggts på mark som lätt släp­per ige­nom luft och i om­rå­den där minst 10 pro­cent av det år­li­ga ge­nom­snit­tet av ti­di­ga­re upp­mät­ta ra­don­hal­ter över­skri­der re­fe­rens­vär­det på 300 Bq per ku­bik­me­ter.

För­u­tom i he­la kom­mu­ner blir ra­don­mät­ning ob­li­ga­to­risk i vis­sa kom­mu­ner en­dast i be­stäm­da post­num­mer­om­rå­den. Det här be­ror på att ra­don­hal­ten kan va­ri­e­ra av­se­värt från om­rå­de till om­rå­de. I och med den nya la­gen gäl­ler mät­nings­skyl­dig­het i 102 kom­mu­ner i stäl­let för i 60 kom­mu­ner som hit­tills.

Om ar­bets­plat­sen finns på and­ra vå­ning­en el­ler hög­re upp i ett hög­hus be­hö­ver ra­don­hal­ten inte mä­tas. Mät­ning för­ut­sätts inte hel­ler på ar­bets­plat­ser där bygg­na­dens golv och väg­gar inte be­rör jord­må­nen och där det är up­pen­bart att ven­ti-

la­tio­nen i det ut­rym­me som upp­står mel­lan des­sa är god.

Ak­ti­va kom­mu­ner

En­ligt Ti­i­na Ti­ai­nen gör den nya strål­sä­ker­hets­la­gen ar­bets­för­del­ning­en mel­lan oli­ka myn­dig­he­ter kla­ra­re, vil­ket är en bra sak.

Kom­mu­ner­na har ock­så hit­tills va­rit ak­ti­va med att mä­ta ra­don­hal­ten i de eg­na bygg­na­der­na. Ex­em­pel­vis de mät­ning­ar som Borgå i år ut­för­de vi­sa­de att gräns­vär­de­na över­skreds på fle­ra håll, bland an­nat i Sax­by sko­las klubb­rum, i gym­nas­tik­sa­len i Tol­kis allak­ti­vi­tets­hus, i red­skaps­för­rå­det i gym­nas­tik­sa­len vid Tu­o­ri­lan kou­lu, i ett klass­rum i hu­vud­bygg­na­den i Kerk­koon kou­lu, i en af­färslo­kal i Val­ti­mo­hu­set och i Kej­sar­ka­bi­net­tet i stads­hu­set.

Ti­ai­nen sä­ger att då höga hal­ter no­te­ras vid­tas be­höv­li­ga åt­gär­der, vil­ka de är av­görs från fall till fall.

– Lyck­ligt­vis kan den här sor­tens pro­blem av­hjäl­pas i de fles­ta fall och åt­gär­der­na be­hö­ver inte kos­ta så myc­ket. I nya hus byg­ger vi dess­utom in ra­don­rör som vid be­hov kopp­las till fläk­tar.

Hon har inte stött på bygg­na­der där­i­från män­ni­skor tving­ats flyt­ta på grund av ra­don, man har all­tid kun­nat gö­ra nå­got åt sa­ken.

Om pri­va­ta ar­bets­gi­va­re föl­jer la­gen har häl­so­skyd­det inte koll på, men hon hop­pas att ock­så de har ra­don­ris­ken i min­net och gör vad la­gen krä­ver.

Ädel­gas

Ra­don är en lukt­fri och osyn­lig ra­di­o­ak­tiv gas vars fö­re­komst ökar ris­ken för lung­can­cer. Ra­don­sa­ne­ring sker på oli­ka sätt be­ro­en­de på ra­don­käl­lan. Att mä­ta är det en­da sät­tet att ta re­da på om det finns ra­don i ett hus el­ler en lo­kal. Ra­don­hal­ten mäts i Bec­que­rel per ku­bik­me­ter in­om­hus­luft (Bq/m3).

Ra­don finns över­allt – i mar­ken, i luf­ten och i vatt­net. Mar­ken är den van­li­gas­te ra­don­käl­lan.

Ti­i­na Ti­ai­nen kon­sta­te­rar att man ald­rig kan ta­la el­ler skri­va för myc­ket om ra­don.

– Att mä­ta ra­don är lätt, det är ba­ra att gå in på Strål­sä­ker­hets­cen­tra­lens si­dor och gö­ra en burk­be­ställ­ning.

Foto: Ar­to Hen­riks­son

braND. El­den tog snabbt tag i hu­set, och när brand­kå­ren an­län­de var hu­set över­tänt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.