2 000

Det kor­ta av­stån­det mel­lan Helsing­fors och Borgå kan ha miss­gyn­nat Borgå sjuk­hus när BB la­des ner. Men när­he­ten till Hucs har ock­så för­de­lar.

Östnyland - - Fredag - MaJ-LoU­i­se WiLkMan 020 756 9634, maj-lou­i­[email protected]­me­dia.fi

star­ro­pe­ra­tio­ner ska ut­fö­ras på borgå sjuk­hus

An­na-Ma­ja Hen­riks­son, ord­fö­ran­de för SFP, och riks­dags­le­da­mot Mi­kae­la Ny­lan­der fick lug­nan­de be­sked un­der be­sö­ket på Borgå sjuk­hus i ons­dags.

– Vi är ett kon­kur­rens­kraf­tigt och mångsidigt sjuk­hus. Vi har bland an­nat sam­jour dyg­net runt, all­män­lä­ka­re, ki­rur­gi, psy­ki­a­tri, an­es­te­si, po­li­kli­ni­ker och vi kan ock­så sä­ker­stäl­la att vå­ra pa­ti­en­ter får an­vän­da sitt mo­ders­mål i vår­den, sä­ger Le­e­na Ko­po­nen, di­rek­tör för Borgå sjuk­vårds­om­rå­de.

Sjuk­hu­set har mist fle­ra funk­tio­ner som BB, gy­ne­ko­lo­gis­ka ope­ra­tio­ner och dyg­netrun­t­vård av barn. Mi­kae­la Ny­lan­der und­ra­de om ned­skär­ning­ar­na be­ty­der att Helsing­fors och Ny­lands sjuk­vårds­di­strikt HUS har tänkt sig att mål­grup­pen för Borgå sjuk­hus verk­sam­het ska bli den äld­re de­len av be­folk­ning­en i öst­ra Ny­land. Det trod­de Le­e­na Ko­po­nen inte, hon ser det i stäl­let som en ar­bets­för­del­ning mel­lan sjuk­hu­sen in­om HUS.

– Vi har i stäl­let fått fle­ra or­to­pe­der och re­sur­ser för ope­ra­tion av konst­gjor­da le­der och rygg, dagski­rur­gin har ut­ö­kats. Till ny­he­ter­na hör en re­gi­o­nal en­het för stroke­pa­ti­en­ter och dess­utom öron-, näs- och hal­ski­rur­gi och ögon­ki­rur­gi. Vi räk­nar med att ut­fö­ra 2 000 star­ro­pe­ra­tio­ner i en­he­ten här.

Tan­ken är att sjuk­hu­sets spe­ci­a­li­te­ter, utö­ver det eg­na om­rå­dets in­vå­na­re, ock­så ska be­tjä­na om­rå­den som öst­ra Helsing­fors, Van­da och Ker­vo.

Ut­veck­lings­ar­be­te

En del av den verk­sam­het som ad­mi­nist­ra­tivt hör­de till Borgå sjuk­hus ti­di­ga­re har över­förts på Hucs. Kim­mo Ha­lo­nen, che­flä­ka­re på Borgå sjuk­hus, sä­ger att det finns en na­tur­lig or­sak till det. Det går inte att byg­ga ut Hucs i Mej­lans yt­ter­li­ga­re. Det ad­mi­nist­ra­ti­va an­sva­ret för att pro­du­ce­ra tjäns­ter för barn re­dan har ta­gits över av Hucs. Näst i tur står psy­ki­a­trin som så små­ning­om ska få en ny­re­no­ve­rad av­del­ning i sjuk­hu­set 2019.

Pe­hr Sve­holm, sjuk­hu­sets ti­di­ga­re för­valt­nings­di­rek­tör, sä­ger att det go­da med för­änd­ring­en är att verk­sam­he­ten fort­sät­ter på Borgå sjuk­hus, men så att Hucs står för re­sur­ser­na.

– Det som oro­ar mig är att ko­or­di­ne­ring­en mel­lan Hucs och Borgå sjuk­hus öv­ri­ga av­del­ning­ar kan bli li­dan­de.

Vårdre­for­men står och stam­par, men det be­ty­der inte att re­gi­o­ner­na sit­ter och vän­tar.

– Vi har in­lett ett pro­jekt för att ut­veck­la ar­be­tet mel­lan pri­mär­vår­den, kom­mu­ner­na och ock­så den pri­va­ta sek­torn. Det var fak­tiskt pri­mär­vår­den som tog ini­ti­a­ti­vet till ut­veck­lings­ar­be­tet, sä­ger ut­veck­lings­chef Maa­rit Berg­man.

Det gäl­ler till ex­em­pel att ska­pa ett in­for­ma­tions­flö­de som lö­per obe­hind­rat mel­lan oli­ka vår­den­he­ter.

– Vi vill fö­ra sam­man all den in­for­ma­tion som de pro­fes­sio­nel­la har om pa­ti­en­ten. Ex­em­pel­vis ser am­bu­lans­per­so­na­len an­nat än vi. Kun­de pa­ti­en­ten ha stör­re nyt­ta av hem­vård el­ler hem­sjuk­hus än att tas in på Borgå sjuk­hus?

– Det är det­ta vårdre­for­men bor­de kon­cen­tre­ra sig på, att få al­la ak­tö­rer att ver­ka till­sam­mans för pa­ti­en­ten, att hit­ta den rät­ta vägen för pa­ti­en­ten, sa­de An­na-Ma­ja Hen­riks­son.

Jour­hjäl­pen

En av de tjäns­ter som ta­gits fram av Borgå sjuk­hus är jour­hjäl­pen 116 117. Den har i all­ra högs­ta grad av­las­tat jou­ren.

– Er­fa­ren­he­ter­na vi­sar att 30 pro­cent av dem som ring­er num­ret inte be­hö­ver kom­ma till jou­ren över hu­vud ta­get, sä­ger Kim­mo Ha­lo­nen.

Le­dan­de över­skö­ta­ren Tu­u­lia Ko­po­nen på­pe­kar att de som ring­er till 116 117 får be­tjä­ning på svens­ka. Un­ge­fär 70 pro­cent av Borgå sjuk­hus per­so­nal får ett lö­ne­påslag för si­na språk­kun­ska­per. Till Borgå sjuk­hus leds till ex­em­pel ock­så svensk­språ­ki­ga sam­tal från Hy­vinge sjuk­hus.

Le­e­na Ko­po­nen på­min­ner om att grund­ste­nen för Borgå sjuk­hus är att vår­da pa­ti­en­ter­na på bå­da mo­dersmå­len.

– Ni ger en bild av ett mångsidigt sjuk­hus. Det att ni är en del av HUS och Hucs är er lyc­ka. Det är myc­ket säm­re ställt på an­nat håll. Kopp­ling­en till uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set är myc­ket vik­tig. Ett när­sjuk­hus har stor be­ty­del­se för trygg­hets­käns­lan i re­gi­o­nen. In­vå­nar­na vet att det finns hjälp att få dyg­net runt, sä­ger An­na-Ma­ja Hen­riks­son.

Vär­de­ring­ar

An­na-Ma­ja Hen­riks­son och Mi­kae­la Ny­lan­der av­run­da­de kväl­len med en de­batt på Grand. Hen­riks­son är svens­ka riks­dags­grup­pens re­pre­sen­tant i grund­lags­ut­skot­tet.

– Ut­skot­tet tog i som­ras upp 22 punk­ter som bör kor­ri­ge­ras i vårdre­forms­för­sla­get. Vi får se hur det har lyc­kats, men så myc­ket vet vi re­dan nu att grund­lags­ut­skot­tet inte hin­ner få sin ge­nom­gång klar fö­re jul.

Hon an­ser att den nor­dis­ka rös­ten mås­te hö­ras kraf­ti­ga­re i EU, som en mot­vikt till al­la de rös­ter som ta­lar för na­tio­na­lism och iso­la­tion.

– Jag tror ock­så att riks­dags­va­let i april i hög grad kom­mer att hand­la om vär­de­ring­ar. Vi mås­te kun­na han­te­ra det missnöje som ger upp­hov till po­pu­lism. Vi ska inte ge de po­pu­lis­tis­ka kraf­ter­na ut­rym­me. Jag upp­le­ver till ex­em­pel Jus­si Hal­la-aho som en myc­ket käns­lo­kall per­son. Han bryr sig inte om dem som drunk­nar i Me­del­ha­vet. Han tyc­ker inte hel­ler att Fin­land be­hö­ver in­vand­ring el­ler fle­ra barn för att kla­ra sig.

– Hur ska vi då sät­ta grän­ser för po­pu­lis­men? und­ra­de Bo Borg­ström.

En­ligt Hen­riks­son ska vi lyss­na på miss­nö­jet, ar­gu­men­te­ra och för­sö­ka ska­pa en di­a­log.

– Men förr el­ler se­na­re kom­mer vi in på vär­de­ring­ar, på vår män­ni­sko­syn.

Foto: Maj-Lou­i­se WiLkMan

NYA SPE­CI­A­LI­TE­TER. Le­e­na Ko­po­nen be­rät­tar för Mi­kae­la Ny­lan­der och An­na-Ma­ja Hen­riks­son att Borgå sjuk­hus ögo­nen­het har ka­pa­ci­tet för 2 000 star­ro­pe­ra­tio­ner per år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.