Gym­na­si­e­hus blev som nytt

Trum­sla­gen vid yt­ter­dör­ren eka­de och ung­do­mar­na tå­ga­de in. Tors­da­gen den 29 no­vem­ber 2018 är en dag som stu­de­ran­de­na i Lin­nan­ko­sken lu­kio inte glöm­mer. De kun­de änt­li­gen åter­vän­da till sitt skol­hus i cent­rum, ett hus som är ny­re­no­ve­rat och mo­dernt.

Östnyland - - Fredag - To­ra Matt­heis­zen 040 5473 517, to­ra.matt­heis­[email protected]­me­dia.fi

– I ett ske­de trod­de vi att re­no­ve­ring­en ald­rig tar slut.

Abi­tu­ri­en­ten Sofia Aho­la och Hil­la-Ma­ria Myl­ly­nen, som går i års­kurs två, skrat­tar hjärt­ligt och sä­ger att åter­koms­ten inte skett en dag för ti­digt.

– Nu är en job­big tid för­bi, den här da­gen är all­de­les un­der­bar.

De har som re­pre­sen­tan­ter för stu­de­ran­de­na fått va­ra del­ak­ti­ga i sa­ne­rings­pro­ces­sen, men är än­då över­ras­ka­de av hur fint det i slutän­dan bli­vit.

– Det bäs­ta är än­då att vi inte läng­re be­hö­ver springa mel­lan oli­ka plat­ser, dit un­der­vis­ning­en till­fäl­ligt för­lagts. Vi träf­far ock­så kom­pi­sar i kor­ri­do­rer­na, det so­ci­a­la um­gäng­et har nog li­dit av att vi inte al­la va­rit sam­la­de på ett och sam­ma stäl­le.

Mo­dernt och ljust

Gym­na­si­ets rek­tor Kai­sa Ryöp­py kun­de inte hel­ler va­ra nöj­da­re och hon vi­sar stolt upp de ny­re­no­ve­ra­de lo­ka­ler­na till­sam­mans med pro­jekt­chef To­ny Lök­fors, pla­ne­rings­chef An­ni­ca Ma­ti­lai­nen och kom­mu­ni­ka­tions­pla­ne­ra­re Han­na Pa­lo.

– Det är fint att få star­ta en van­lig gym­na­si­e­var­dag un­der ett ge­men­samt tak, i om­bygg­da och fun­ge­ran­de lo­ka­ler. Lo­ka­ler­na är lju­sa­re än ti­di­ga­re, klass­rum­men rym­li­ga­re och tek­ni­ken mo­dern.

Sko­lan känns fak­tiskt helt ny och inte att und­ra på. Un­der om­bygg­na­den revs kon­struk­tio­ner­na så gott som helt. Ba­ra be­tongstom­men blev kvar.

Ytor­na in­om­hus för­ny­a­des, fa­sa­der­na re­no­ve­ra­des och bygg­na­den fick ett nytt tak. Sam­ti­digt fick hu­set en ny grön­grå färg. I sam­band med om­bygg­na­den för­bätt­ra­de man lo­ka­li­tets­lös­ning­ar­na i klass­rum­men och en stor del av den lö­sa in­red­ning­en för­ny­a­des.

Lä­rar­na och stu­de­ran­de­na har va­rit med i pla­ne­ring­en och öns­ke- må­len har ock­så hörts. Stu­de­ran­de­na vil­le ex­em­pel­vis ha fär­ger och nu har var­je vå­ning en egen färg. De nya, mo­der­na möb­ler­na har sam­ma färgska­la. Ny­an­ser­na pas­sar bra ihop med själ­va hu­set från 1950-ta­let.

En stor del av möb­ler­na är allt­så helt nya men även gam­la möb­ler finns kvar. Re­sul­ta­tet är klas­siskt och sti­ligt.

– Den här sko­lan har mo­der­ni­se­rats för unga vux­na stu­de­ran­de, fram­hål­ler Ryöp­py som kon­sta­te­rar att en stor del av sko­lan job­bat i till­fäl­li­ga lo­ka­ler i två års tid.

– He­la sko­lan har va­rit ut­rymd i ett och ett halvt år.

Många över­rask­ning­ar

Sa­ne­ring­en på­bör­ja­des vin­tern 2017, ska­dor­na i bygg­na­den upp­täck­tes året in­nan. Re­no­ve­ring­en har gjorts en­ligt kri­te­ri­er för sun­da hus (kon­cep­tet Ter­ve ta­lo) för att sä­ker­stäl­la att kra­ven på pla­ne­ring och byg­gan­de upp­fylls och att slut­re­sul­ta­tet är en fun­ge­ran­de, sund bygg­nad med bra in­om­hus­luft.

– Trots grund­li­ga un­der­sök­ning­ar och en nog­grann pla­ne­ring dy­ker det vid den här sor­tens om­bygg­na­der all­tid upp så­dant som mås­te pre­ci­se­ras un­der ar­be­tets gång. Kon­struk­tions­pla­ne­ra­ren har upp­da­te­rat pla­ner­na många gång­er och Ter­ve ta­lo-in­spek­tö­ren har kon­trol­le­rat och god­känt dem, på­pe­kar To­ny Lök­fors.

Ge­nast då man bör­ja­de ri­va blev det klart att det var lång­samt och ar­bets­krä­van­de att ta bort de gam­la iso­le­ring­ar­na och att sand­bläst­ra be­ton­gy­tor­na. Ock­så mat­sa­lens golv­kon­struk­tion mås­te ri­vas än­da ned till mar­ken. Hu­set sak­na­de de­tal­je­ra­de rit­ning­ar, så det blev myc­ket ex­tra ar­be­ten. Även by­tet av ven­ti­la­tions­ent­re­pre­nör

som­ma­ren 2018 för­dröj­de ar­be­tet.

foto: kristof­fer åberg

I SAMLAD TRUPP. Stu­de­ran­de­na vid Lin­nan­ko­sken lu­kio gjor­de ge­men­sam en­tré i sitt ny­re­no­ve­ra­de skol­hus.

foto: kristof­fer åberg

NY FÄRG. Lin­nan­ko­sken lu­ki­os yt­ter­väg­gar är inte läng­re gu­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.