Fö­re­ta­ga­re tror

En del har fått en riv­start, and­ra hop­pas på fram­ti­den. Det ge­men­sam­ma för de af­färs­in­ne­ha­va­re tid­ning­en ta­lat med är att de ser po­ten­ti­al i väst­ra åstran­den.

Östnyland - - Ön -

Roj­hat De­mir­tas öpp­na­de re­stau­rang­en Kru­u­nu för en dryg må­nad se­dan. Re­stau­rang­en var det förs­ta fö­re­tag som tog plats i Alex­an­ders­kro­nan, A-bo­stä­ders ny­bygg­da kom­plex med stu­dent­bo­stä­der i hör­net av Borg­mäs­tar­ga­tan och Tol­kis­vä­gen i Nä­se. I ga­tu­plan i Alex­an­ders­kro­nan finns åt­ta af­färslo­ka­ler att hy­ra, tre av dem är av­sed­da för re­stau­rang­verk­sam­het.

– Jag har haft Ara­rat vid Biskops­ga­tan i 25 års tid och tid­vis ock­så re­stau­rang­er på an­nat håll. Or­sa­ken att vi sök­te oss till Alex­an­ders­kro­nan är att lo­ka­len på Biskops­ga­tan, fram­för allt kö­ket, är li­tet. Min dröm har re­dan länge va­rit att få la­ga mat på en kol­grill och en så­dan har vi nu.

Roj­hat De­mir­tas sä­ger att Ara­rat fort­sät­ter sin verk­sam­het som hit­tills. Han har med­ve­tet le­gat lågt med mark­nads­fö­ring­en av Kru­u­nu, han vil­le inte med vett och vil­ja ska­pa en kon­kur­rent till Ara­rat. Trots att han har mark­nads­fört Kru­u­nu en­dast på Fa­ce­book, slog re­stau­rang­en ige­nom di­rekt.

– Kru­u­nu har gått myc­ket bra och kun­der­na är nöj­da. En lör­dags­kväll för en tid se­dan ha­de vi så fullt att sitt­plat­ser­na inte räck­te till. Man skul­le kun­na tro att vår främs­ta kund­grupp är de stu­de­ran­de, men så blev det inte. Till ex­em­pel är en stor del av lunch­gäs­ter­na Borgå­bor som inte har sitt hem el­ler sin ar­bets­plats i när­he­ten.

Han sä­ger att Kru­u­nu är en sym­bi­os mel­lan piz­ze­ria och re­stau­rang i en av­slapp­nad mil­jö. Han ska ock­så lyf­ta fram det tur­kis­ka me­ra än ti­di­ga­re, till ex­em­pel i form av ke­bab­piz­za, ef­ter­rät­ten ba­k­la­va och tur­kis­ka vi­ner.

Trend

Näs­ta re­stau­rang som ska öpp­na i Alex­an­ders­kro­nan är nå­got helt nytt för Borgå. Det är en ko­re­ansk re­stau­rang som getts sam­ma namn som den ko­re­ans­ka na­tio­nal­rät­ten, det vill sä­ga Kimchi. Krö­ga­re är ki­ne­sen Liu Shi­feng som re­dan i fle­ra års tid har va­rit verk­sam i Borgå och Lo­vi­sa. Han stu­de­ra­de af­fär­se­ko­no­mi vid Haa­ga-He­lia och kom den vägen i kon­takt med öst­ra Ny­land. Han bor i Borgå för att för att va­ra när­ma­re si­na re­stau­rang­er. Två av dem finns i Lo­vi­sa, den ena rik­tar in sig på det ki­ne­sis­ka kö­ket, den and­ra på det ja­pans­ka, det vill sä­ga sus­hi.

– Se­dan fy­ra år till­ba­ka dri­ver jag ock­så re­stau­rang­en Oishi Sus­hi på Ru­ne­bergs­ga­tan 36. Hu­set ägs av Abo­la­gen och hu­sets dis­po­nent frå­ga­de mig om jag var in­tres­se­rad av att öpp­na i Alex­an­ders­kro­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.