På väst­ra åstran­den

Östnyland - - Ön - Text Maj-Lou­i­se WiLKMan 020 756 9634, maj-lou­i­[email protected]­me­dia.fi Foto KristoF­Fer åberg kristof­[email protected]­me­dia.fi

Lui Shi­feng har tänkt ige­nom ut­vidg­ning­en nog­grant. Han sä­ger det finns en tyd­lig trend i in­tres­set för det asi­a­tis­ka kö­ket. Först kom det ki­ne­sis­ka, se­dan det ja­pans­ka och ne­pa­le­sis­ka och nu står det ko­re­ans­ka i tur. Han jäm­för med den snab­ba upp­gång­en i in­tres­set för sushire­stau­rang­er i Helsing­fors.

– För inte så många år se­dan fanns det ett tju­go­tal sus­hi­stäl­len där, nu är an­ta­let 200. För till­fäl­let är de ko­re­ans­ka re­stau­rang­er­na i Helsing­fors en el­ler två, men jag tror att läget änd­rar snabbt.

Han är över­ty­gad om att Borgå är re­do för Kimchi.

– Borgå be­söks av många tu­ris­ter och Borgå­bor­na är till sin lägg­ning öpp­na för nya in­tryck.

Fo­ku­se­rar på hämt­mat

Liu Shi­feng räk­nar med att kun­na öpp­na Kimchi i mit­ten av de­cem­ber. Det mesta är klart och per­so­na­len är ut­bil­dad. Koc­kar­na har lärts in i det ko­re­ans­ka kö­ket av en ko­re­ansk kock.

– Det ko­re­ans­ka kö­ket på­min­ner till vis­sa de­lar om det ja­pans­ka, till ex­em­pel rät­ten gim­bap som lik­nar sus­hi. Ko­re­ansk mat är of­ta grön­sa­ker som kan va­ra färs­ka el­ler fer­men­te­ra­de och ser­ve­ras med ris och oli­ka så­ser. Det hand­lar allt­så om häl­so­sam och smak­lig mat.

Kött och skal­djur finns ock­så på menyn.

– Vi ska sat­sa på bar­becue för att till­re­da nöt, kyck­ling, gris och skal­djur. Skal­djurs­bar­becue är en myc­ket po­pu­lär ko­re­ansk rätt.

Re­stau­rang­en har 20 sitt­plat­ser. Lui Shi­feng sä­ger att Kimchi fo­ku­se­rar på hämt­mat.

– Lunch­me­nyn be­står av ett fler­tal al­ter­na­tiv. De oli­ka in­gre­di­en­ser­na ser­ve­ras i skå­lar som mat­gäs­ten se­dan gör en egen mix av. Kvälls­tid ska vi tro­ligt­vis rik­ta in oss på fi­ne di­ning.

Alex­an­ders­kro­nan lig­ger på Borg­mäs­tar­ga­tan 14. Lui Shi­feng hyr tre bil­plat­ser på går­den för Kimchis gäs­ter, re­stau­rang­en får ock­så an­vän­da tre av A-bo­stä­ders par­ke­rings­plat­ser.

– Den and­ra möj­lig­he­ten är att par­ke­ra på S-Mar­kets gård.

Kun­de va­ra bätt­re

Vi går vi­da­re till han­dels­grän­den vid Konst­fa­bri­ken. Där är ton­gång­ar­na inte li­ka po­si­ti­va, men inte hel­ler helt ne­ga­ti­va.

Hem­tex har fle­ra års er­fa­ren­het av att säl­ja hem­in­red­nings­pro­duk­ter i Borgå. Fö­re­ta­get bör­ja­de i Kungspor­ten, men flyt­ta­de för när­ma­re fy­ra år se­dan till han­dels­grän­den.

– Det finns en skill­nad mel­lan Kungspor­ten och han­dels­grän­den. Till Kungspor­ten kom kun­der­na med den ut­ta­la­de av­sik­ten att hand­la. Där fanns ock­så fle­ra mö­bel­af­fä­rer och för kun­der­na var det lätt att fyl­la på mö­bel­kö­pet med vårt sor­ti­ment. Här lig­ger vi vid ett pro­me­nad­stråk som jag upp­le­ver som en ge­nom­farts­led. Här hand­lar det me­ra om im­puls­köp, sä­ger Nin­nu Hag­ström som är vice bu­tiks­chef.

Hon ef­ter­ly­ser eve­ne­mang för att mark­nads­fö­ra han­dels­grän­den. En­ligt hen­ne skul­le det ock­så öka ge­men­ska­pen fö­re­ta­gar­na emel­lan, till ex­em­pel kun­de bu­ti­ker med lik­nan­de sor­ti­ment ord­na ge­men­sam­ma jip­pon.

– Kom­mer­sen kun­de va­ra liv­li­ga­re, men någ­ra pla­ner på att läg­ga ner har vi inte. Jag är ock­så över­ty­gad om att det myck­na byg­gan­det på om­rå­det och ett ökat an­tal nya in­vå­na­re så små­ning­om syns i kund­ström­mar­na på ett po­si­tivt sätt.

Fly­ing Ti­ger Co­pen­ha­gen har fun­nits i han­dels­grän­den se­dan star­ten. Ti­ger är en bu­tiksked­ja med låg­pris­bu­ti­ker som säl­jer pro­duk­ter för bland an­nat hem, barn och fest.

– Jag bör­ja­de här 2014 och är för­vå­nad över att jag fort­fa­ran­de stö­ter på kun­der som sä­ger att de ald­rig har hört ta­las om han­dels­grän­den. Det en­da sät­tet att få ut bud­ska­pet om vår ex­istens är mark­nads­fö­ring och eve­ne­mang, sä­ger bu­tiks­che­fen Heidi Tik­ka.

Han­dels­grän­den har en egen fö­re­ta­gar­för­e­ning. Heidi Tik­ka är en av sty­rel­se­med­lem­mar­na.

– Jag sit­ter i sty­rel­sen och del­tar i mö­te­na i mån av möj­lig­het. Visst ord­nar vi fle­ra eve­ne­mang år­li­gen, men det be­hövs me­ra. Men det är ing­et fel på Ti­gers om­sätt­ning, fram­för allt nu när ju­len när­mar sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.