Hi­sto­riskt hus brann i Lo­vi­sa – en gri­pen

En häf­tig brand total­för­stör­de ett eg­na­hems­hus i cen­tra­la Lo­vi­sa på tis­dags­kväl­len. Po­li­sen grep se­na­re en per­son med an­led­ning av elds­vå­dan.

Östnyland - - Ön - Max Ny­berg, SPT

Det så kal­la­de Tenngju­ta­rens hus på Öst­ra Tull­ga­tan total­för­stör­des i en brand på tis­dags­kväl­len. Lar­met kom li­te fö­re kloc­kan 21.30.

Ing­en ska­da­des i bran­den, trots att det un­ge­fär 150 kvadrat­me­ter sto­ra hu­set av allt att dö­ma över­tän­des fort. Bygg­na­den stod näs­tan helt i lå­gor när de förs­ta en­he­ter­na an­län­de, och man tvingades där­för släc­ka ut­i­från och ri­va fle­ra struk­tu­rer. Rädd­nings­ver­ket upp­ma­na­de de som bor i när­he­ten att stänga föns­ter och dör­rar och stänga av luft­kon­di­tio­ne­rings­ap­pa­ra­ter, så att rö­ken inte skul­le tränga in.

Hu­set är byggt 1753 och är där­med ett av Lo­vi­sas älds­ta hus, nå­got som ock­så på­ver­ka­de själ­va bran­den.

– Ett hus i den ål­dern med stoc­kar och spå­nor be­ty­der svå­ra struk­tu­rer, sä­ger jour­ha­van­de brand­mäs­ta­re Ant­ti Vir­ta­nen på ons­dags­mor­go­nen.

Vir­ta­nen vill inte sä­ga nå­got om or­sa­ker­na, utö­ver att bran­den blev en po­lis­sak. På ons­da­gen upp­gav ock­så po­li­sen att man gri­pit en per­son med an­led­ning av kväl­lens hän­del­ser.

– Po­li­sen har en stark miss­tan­ke om vem som tänt på och vi har gri­pit den per­so­nen, sä­ger kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie Jy­ri Hil­tunen till Svens­ka Yle på ons­da­gen.

Yt­ter­li­ga­re en dag se­na­re har fal­let klar­nat, men Hil­tunen är få­or­dig.

– Där finns fak­to­rer som gör att po­li­sen inte egent­li­gen kan in­for­me­ra.

Hu­set som för­stör­des är hi­sto­riskt, det så kal­la­de Tenngju­ta­rens hus som är byggt 1753. Den fin­länds­ka tenngju­ta­ren Isak Gustaf Nord­ström har bott i hu­set, och fö­re­mål från den ti­den hör till Lo­vi­sa stads­mu­seums sam­ling­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.