Na­vi­ga­torn fort­sät­ter trots av­slu­tat stöd

Verk­sam­he­ten fort­sät­ter i Na­vi­ga­torn i Borgå då pro­jekt­ti­den tar slut

Östnyland - - Ön - ÖN

In­for­ma­tions-, råd­giv­nings- och hand­led­nings­tjäns­ten Na­vi­ga­torn för unga i Borgå har ko­or­di­ne­rats av ung­doms­tjäns­ter­na i snart tre år. Må­let har va­rit att ut­veck­la tjäns­ter för unga och ska­pa ett tä­ta­re sam­ar­be­te mel­lan oli­ka par­ter som ar­be­tar med unga.

Verk­sam­he­ten in­led­des med hjälp av ett treå­rigt pro­jekt­bi­drag från un­der­vis­nings- och kul­tur­mi­ni­s­te­ri­et för åren 2016–2018.

Tack va­re de go­da er­fa­ren­he­ter­na av verk­sam­he­ten in­för­de Borgå stad lö­ne­kost­na­der­na för en an­ställd i sta­dens bud­get re­dan för åren 2018–2021 och nu då pro­jekt­pe­ri­o­den tar slut har sta­den be­slu­tat att stö­da verk­sam­he­ten med lö­ne­kost­na­der­na för yt­ter­li­ga­re en an­ställd för åren 2019–2021.

– In­om Borgå ung­doms­tjäns­ter är vi myc­ket nöj­da att sta­den för­bin­der sig till verk­sam­he­ten. Un­der des­sa tre år har Na­vi­ga­torn inte ba­ra bli­vit ett ser­vice­kon­tor med låg trös­kel för unga, ut­an ock­så ett idérikt nät­verk av pro­fes­sio­nel­la in­om oli­ka bran­scher vil­ka ak­tivt ut­veck­lar oli­ka tjäns­ter, sä­ger Na­vi­ga­torns ko­or­di­na­tor San­ni Ei­no­vaa­ra i ett press­med­de­lan­de.

På Na­vi­ga­torn ska unga snabbt ska få den hjälp de be­hö­ver lätt. Verk­sam­he­ten in­led­des år 2016 i myc­ket li­ten ska­la som ett tä­ta­re sam­ar­be­te mel­lan ung­doms­ar­be­tet och TE-tjäns­ter­na. Så små­ning­om väx­te grup­pen av pro­fes­sio­nel­la som ar­be­ta­de i ser­vice­kon­to­ret, det blev möj­ligt att ut­veck­la verk­sam­he­ten och sam­ar­be­tet mel­lan oli­ka par­ter blev när­ma­re.

Na­vi­ga­torn be­tjä­nar al­la unga un­der 30 år, och mång­fal­den bland kun­der­na är stor.

– I Na­vi­ga­torn ser vi att tjäns­ten mås­te an­pas­sa sig ef­ter den ung­as be­hov, och inte tvärtom. Cen­tra­la prin­ci­per är där­för att lyss­na på den unga, att be­ak­ta si­tu­a­tio­nen och den ung­as be­hov på ett över­gri­pan­de sätt och att skräd­dar­sy tjäns­ter­na för den unga, kon­sta­te­rar San­ni Ei­no­vaa­ra.

I slu­tet av 2018 finns det re­dan Na­vi­ga­tor-punk­ter på un­ge­fär 60 or­ter i Fin­land, och kun­d­re­spon­sen har va­rit ut­märkt bå­de lo­kalt och på riksom­fat­tan­de ni­vå.

I Na­vi­ga­torn i Borgå ar­be­tar dag­li­gen yr­kes­folk in­om ung­doms­ar­be­te och an­ställ­da vid TE-tjäns­ter­na. Var­je vec­ka finns där ock­så so­ci­al­hand­le­da­re, bo­en­de­hand­le­da­re och an­ställ­da vid Luc­kan och Tat­si. För­u­tom att ge in­di­vi­du­ell hand­led­ning ord­nar Na­vi­ga­torn ock­så eve­ne­mang och kur­ser om oli­ka te­man. Na­vi­ga­torn ko­or­di­ne­rar ock­så Borgå stads som­mar­jobbs­se­del, med vil­ken sta­den un­der­stö­der sär­skilt sys­sel­sätt­ning av unga på som­ma­ren. Me­ra in­for­ma­tion om verk­sam h e t en i Na­vi­ga­torn i Borgå finns på webb­si­dan www.bor­ga.fi/na­vi­ga­torn.

Foto: KristoF­Fer Åberg

GO­DA ER­FA­REN­HE­TER. Na­vi­ga­torn för unga i Borgå har fått ett gott mot­ta­gan­de och från och med näs­ta år stö­der Borgå stad verk­sam­he­ten med lö­ne­kost­na­der­na för två per­so­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.