Hell­re kor­ta­re höst­lov än ti­di­ga­re skol­start

Det är bätt­re med kor­ta­re höst­lov än att skol­å­ret mås­te star­ta re­dan den 8 au­gusti. Det an­ser bild­nings­nämn­dens svens­ka ut­bild­nings­sek­tion. Nämn­den fat­tar slut­gil­tigt be­slut.

Östnyland - - Ön - TO­RA MATT­HEis­zEN

Läså­rets ar­bets­da­gar 2019-20 dis­ku­te­ra­des på sek­tio­nens mö­te på tis­da­gen. För­sla­get om ti­di­ga­re skol­start har väckt myc­ket dis­kus­sion och det åter­står att se hur det blir.

Sek­tio­nen ha­de ock­så frå­gan om om­rå­des­rek­to­rer på sin lis­ta, man dis­ku­te­ra­de den ana­lys av nu­lä­get som ta­gits fram. Sek­tio­nen kun­de en­ligt ut­bild­nings­di­rek­tör Ri­kard Lind­ström kon­sta­te­ra att den en­kät rek­to­rer­na sva­rat på vi­sar att de trivs bra med si­na upp­gif­ter, men upp­le- ver att mäng­den jobb ökat och att det är be­svär­ligt att få ti­den att räc­ka till.

Ar­be­tet fort­sät­ter nu med att pre­sen­te­ra oli­ka mo­del­ler som jäm­fö­rel­se till nu­va­ran­de. Spe­ci­ell vikt läggs vid vil­ka upp­gif­ter en rek­tor i förs­ta hand ska ha tid att skö­ta. Möj­li­ga för­änd­ring­ar i rek­tors­upp­gif­ter­na trä­der en­ligt be­red­ning­en i kraft ti­di­gast i bör­jan av 2020.

Även elev­upp­tag­nings­om­rå­de­na för det nya skol­nä­tet be­hand­la­des och sek­tio­nen be­slu­ta­de bland an­nat att de ele­ver som nu går i Hai­kobrin­kens för­sko­la har Eklöf­s­ka sko­lan som sin närsko­la. Ef­ter det gäl­ler grän­sen för elev­upp­tag­nings­om­rå­det mel­lan Eklöf­s­ka sko­lan i Tol­kis och Ström­borgs­ka en­hets­sko­lan i Nä­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.