Det rör på sig i Trål­ham­nen

På mån­da­gen be­slöt stads­sty­rel­sen i Lo­vi­sa att för­or­da att sta­den säl­jer sam­man­lagt 7 700 kvadrat­me­ter out­bru­ten mark i Trål­ham­nen till fö­re­ta­get Po­ke­la Oy Iso Ome­na. Un­der sam­ma mö­te be­slöt man ock­så att ut­ar­ren­de­ra ett 1 309 kvadrat­me­ter stort tilläggso

Östnyland - - Ön - Os­kar skOg­berg os­kar.skog­[email protected]­me­dia.fi

Po­ke­la Oy Iso Ome­na dri­ver bland an­nat två bu­ti­ker i köp­cent­ret Iso Ome­na i Es­bo, en Ci­ty­mar­ket-af­fär och en K-Mar­ket. Vd To­ni Po­ke­la, som är född i Lo­vi­sa, sä­ger att han till att bör­ja med vill byg­ga en la­ger­hall i Trål­ham­nen.

– Jag har nog en del pla­ner för fram­ti­den ock­så, men det är inte lä­ge att ta­la om dem än­nu, sä­ger han.

Po­ke­la sä­ger att han först ut­red­de möj­lig­he­ter­na att byg­ga hal­len i nå­gon av hu­vud­stads­re­gi­o­nens krans­kom­mu­ner men att det var fle­ra fak­to­rer som väck­te hans in­tres­se för Lo­vi­sa.

– Sam­ar­be­tet med sta­den har löpt smi­digt men visst spe­la­de hem­bygds­kär­le­ken ock­så in.

Sitt förs­ta an­bud läm­na­de han in i mit­ten av ok­to­ber, men då gäll­de det än­nu ett om­rå­de på sam­man­lagt 2 400 kvadrat­me­ter.

– Re­dan från bör­jan ha­de jag hop­pats på ett stör­re om­rå­de och un­der pro­ces­sens gång vi­sa­de det sig va­ra möj­ligt.

Hel­he­ten fö­re­ta­get nu vill kö­pa be­står av tre an­grän­san­de om­rå­den med en sam­man­lagd are­al på un­ge­fär 7 700 kvadrat­me­ter. Två av om­rå­de­na ska en­ligt pla­ner­na säl­jas som tom­ter och de lig­ger på ett kvar­ters­om­rå­de för bo­stads- och ar­bets­plats­bygg­na­der. Det tred­je om­rå­det är ett till­läggs­om­rå­de som i den nu­va­ran­de de­talj­pla­nen är en del av ett grön­om­rå­de. Sta­den be­re­der än­då en de­talj­pla­neänd­ring med syf­tet att änd­ra an­vänd­nings­än­da­må­let för den del av grön­om­rå­det som kö­pet om­fat­tar så att det kan an­vän­das för in­du­stri­bruk. Ba­ra de­talj­pla­nen tillå­ter det kom­mer tilläggs- om­rå­det att fo­gas till den an­grän­san­de tom­ten.

Slut­li­gen är det stads­full­mäk­ti­ge som av­gör om mar­ka­af­fä­ren blir av, men en­ligt stads­sty­rel­sens för­slag ska Lo­vi­sa säl­ja hel­he­ten för to­talt 92 400 eu­ro. Då blir pri­set per kvadrat­me­ter 12 eu­ro.

– Ba­ra full­mäk­ti­ge ger sitt god­kän­nan­de hop­pas vi att kun­na bör­ja byg­ga så fort som möj­ligt, pla­ner och rit­ning­ar finns re­dan, sä­ger Po­ke­la.

Utar­ren­de­ring

Un­der sam­ma mö­te tog stads­sty­rel­sen ock­så be­slut om att ar­ren­de­ra ett tilläggs­om­rå­de på 1 309 kvadrat­me­ter till me­tall­fö­re­ta­get WD Ste­elworks. Sta­den hål­ler på med att gö­ra upp en tomtin­del­ning för Trål­ham­nen men WD Ste­elworks har an­sökt om att re­dan nu få till­gång till en tomt en­ligt den kom­man­de tomtin­del­ning­en. Där­för in­går sta­den och fö­re­ta­get nu ett ar­ren­de­av­tal när det gäl­ler tilläggs­om­rå­det i vän­tan på att tomtin­del­ning­en är klar och tom­ten kan säl­jas. År­sar­ren­det blir 850,85 eu­ro men det är bun­det till ett lev­nads­kost­nads­in­dex. Ar­ren­de­pe­ri­o­den lö­per mel­lan den 1 feb­ru­a­ri näs­ta år och den 31 de­cem­ber 2044.

Un­der stads­full­mäk­ti­ges mö­te för­ra ons­da­gen slog man ock­så fast en mar­k­af­fär i Trål­ham­nen. Fisk­fö­re­ta­get Se­mi­lax fick kö­pa ett out­bru­tet om­rå­de på 2 319 kvadrat­me­ter för 23 190 eu­ro. Fö­re­ta­get har för av­sikt att upp­fö­ra en la­ger­bygg­nad på om­rå­det.

Foto: KristoF­Fer Åberg

PLA­NER PÅ LA­GER. Bå­de Po­ke­la Oy Iso Ome­na och Se­mi­lax ska byg­ga la­ger­bygg­na­der i Trål­ham­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.